Р Е Ш Е Н И Е  №  3835

 

Номер   3835

Година   12.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Емил Божков

Секретар:

Антония Белчева

 

Прокурор:

 

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240200210

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.М.М., подадена срещу НП №4/22.03.2019 г., издадено от Директора на Д.НП„П.”, с което на жалбоподателят на основание чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ, е наложено адм. наказание „глоба“ от 2`500.00 лв. за това, че на 01.03.2019 г. в 14.20 часа в отдел 149, подотдел 4, местност „К.” попадащ на територията на НП„П.”, ПУ„В.”, ОУ„III”, землището на г.Б., използва 4 броя моторизирани средства /моторни шейни/, паркирани там, от които две по договор за наем, а две по договор за покупко-продажба. Осъществява дейност на територията на НП„П.” без разрешение и съгласуване – нарушение по чл.81, ал.1, т.1 и чл.21, т.16 от ЗЗТ, във вр. с Част 3, Глава I, т.1, подточка 11 от План за управление на НП„П.”.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното НП, основаващи се на допуснати нарушения на материални и процесуално-правни норми. В подкрепа на същите се излагат съображение, че при описание на нарушението липсват обстоятелства при които е било извършено същото, включително и датата или периода на извършване. Твърди се, че е посочена само тази на извършване на проверката, когато е констатирано, че моторните шейни са се намирали на мястото, посочено като място на нарушението. Сочи се още, че АУАН е съставен в присъствието на един, а не на двама свидетеля, както изисква ЗАНН. 

На следващо място се твърди, че нарушение не е извършено, макар, че не се оспорва, че моторните шейни са се намирали на мястото, където са били установени от свидетелите на АНО. Сочи се, че там същите са били държани, но не и, че са ползвани. Излага се, че липсват доказателства, които да установяват, че тези моторни шейни са били управлявани.

Въззиваемата страна - редовно призована, се явява лично.

За нея се явява процесуален представител – адвокат П., която в съдебно заседание и представено писмено становище поддържа жалбата като доразвива доводите изложени в нея. Сочи, че на мястото, където се твърди, че е извършено нарушението е имало и 5 шейни, които са били собственост на друго лице. Така не е ясно от кои от намиращите се на мястото 9 шейни, са останали следите в снега. Твърди се, че шейните, за които е съставен АУАН на жалбоподателя, не са били управлявани, а и не са били и със запалени двигатели или топли такива. 

На последно място се навежда довод, че следва да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Излагат се съображения, че при извършване на нарушение шейните могат лесно да бъдат индивидуализирани, защото притежават регистрационни номера, а жалобоподателят е предал и документи за собственоост и за наем на същите. От друга страна не са налице вредни последици за парка.

За административно-наказващия орган - редовно призован, се явява процесуален представител – адвокат Р. В съдебно заседание и представено писмено становище оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение. Навежда доводи, че НП е правилно и законосъобразно и иска неговото потвърждаване. Твърди, че не са допуснати нарушения на процесуално и материално правни норми. Излага съображения, че нарушението е доказано от събраните гласни и писмени доказателства. Сочи, че движението на шейните е установено от оставените от тях следи в снега, като те не могат да бъдат откарани от техника до мястото на нарушението. Излага, че целта на жалбоподателя е да ги ползва, а не да ги държи там. Доколкото жалбоподателят е отказал да измести шейните, въпреки предписанията дадени му с ПАМ, АНО е определил наказание над минимума.

Ответникът РП-Р. - редовно призован, не се явява представител и не се представлява, като не изразява становище по жалбата.

По делото са събрани гласни и писмени доказателства.

Районният съд, като прецени събрания по делото доказателствен материал и след обсъждане на наведените от страните основания, намира за установено от фактическа страна следното:

На 01.03.2019 г. в 14.20 часа свидетелите Л.П. и П.П., служители в НП„П.”, последният от които на длъжност „гл. инспектор”, посетили отдел 149, подотдел 2, местност „К.” попадащ на територията на НП„П.”, ПУ„В.”, ОУ„III”, землището на г.Б.. Пристигайки на място установили, че до намиращият се там хотел „Б.” има паркирани моторизирани средства /моторни шейни/, а на около 40-50 метра от там паркирани още 4 броя такива средства /моторни шейни/. Контатирали също така, че в снега имало следи от използване на последните шейни. Малко след това при последните 4 броя моторни шейни, пристигнал и жалбоподателя, като на въпросите на свидетелите защо не е премахнал същите от територията на парка, не дал отговор. Тогава свидетелите Л.П. и П.П., съставили КП, в който описали последните 4 от моторизираните средства /моторни шейни/, посочвайки номерата им.

Междувременно в Д.НП„П.”, били представени договори, от които се установявало, че две от тези шейни се ползват от жалбоподателя по договор за наем, а останалите две са негова лична собственост въз основа на договор за покупко-продажба.

След като било установено, че жалбоподателят няма издадено разрешение за ползване на шейни на територията на парка, на 08.03.2019 г., свидетелят П.П., в присъствите на свидетеля Л.П., съставил на жалбоподателя в негово присъствие АУАН №0003044/08.03.2019 г. затова, че на 01.03.2019 г. в 14.20 часа в отдел 149, подотдел 4, местност „К.” попадащ на територията на НП„П.”, ПУ„В.”, ОУ„III”, землището на г.Б., използва 4 броя моторизирани средства /моторни шейни/, паркирани там, от които две по договор за наем, а две по договор за покупко-продажба. Осъществява дейност на територията на НП„П.” без разрешение и съгласуване – нарушение по чл.81, ал.1, т.1 и чл.21, т.16 от ЗЗТ, във вр. с Част 3, Глава I, точка 1, подточка 11 от План за управление на НП„П.”.

След съставянето на акта, същият бил предявен и връчен на жалбоподателя, който го подписал.

Въз основа на АУАН, е издадено НП №4/22.03.2019 г., издадено от Директора на Д.НП„П.”, с което на жалбоподателят на основание чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ, е наложено адм. наказание „глоба“ от 2`500.00 лв.

НП е връчено на 01.04.2019 г., видно от приложена разписка за връчване, а е обжалвано на 09.04.2019 г.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на показанията на свидетелите Л.П. и П.П., дадени в хода на съдебното следствие, както и от приобщените по реда на чл 283 НПК, писмени доказателства.

За да приеме горната фактическа обстановка, съдът кредитира като напълно достоверни показанията на разпитаните свидетели на АНО, които са възприели последователно фазите от развитието на процесния случай. Съдът възприема показанията им, защото разгледани в тяхната съвкупност, дават ясна картина какво точно се е случило и показанията им във взаимовръзката си са подробни, последователни, изчерпателни, логични и кореспондират с установеното по делото.  От показанията на тези свидетели се изяснява времето, мястото и начина на извършване на проверката. Следва да се отчете, че гласните доказателствени средства, събрани Ч. разпита на свидетелите Л.П. и П.П., са единни и непротиворечиви, като в хронологична последователност свидетелите дават сведения относно фактите свързани с извършената проверка, респективно съставянето на протокола и акта. Твърденията на свидетелите Л.П. и П.П. относно направените констатации по време на проверката намират потвърждение в протокол за извършена проверка.

Съдът възприема и приобщените на осн. чл.283 НПК писмени доказателства по делото, като съответни на кредитираните гласни, последователни и спомагащи за изясняване на обективната истина. Така въз основа на показанията на свидетелите Л.П. и П.П. и писмените доказателства, безспорно се установиха датата на проверката, констатираните факти и обстоятелства при извършването и.

Всички тези доказателства са безпротиворечиви, взаимно допълващи се в логична връзка и последователност едно спрямо друго, поради което и не се налага тяхното подробно обсъждане.

С оглед на така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е инстанция по същество, с оглед на което дължи цялостна проверка относно правилното приложение на материалния и процесуалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя.

В изпълнение на това свое правомощие съдът констатира, че жалбата срещу НП е подадена в установения в чл.59, ал.2 от ЗАНН, преклузивен 7-дневен срок от връчване на НП, от надлежна страна срещу акт подлежащ на проверка, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна, като съображенията на съда в тази насока са следните:

Съдът приема довода, изложен в жалбата, че са налице формални предпоставки за отмяна на НП.

 В хода на административно-наказателната процедура не са били нарушени установените законови норми относно сроковете и процедурите на съставянето на акта и издаване на НП.

АУАН е съставен в преклузивния срок, считано от деня на извършване/откриване на нарушението, а НП е издадено след изтичане на 3-дневния срок от съставянето му, но също в преклузивния такъв /6 месеца/, така, че жалбоподателя да има възможност да направи възражения по акта. Така са спазени сроковете по чл.34, ал.1 и ал.3 от ЗАНН, поради което не е преклудирано правото за издаване на НП, водещо до незаконосъобразност същото /характерно за преклузивните срокове е, че тяхното изтичане/настъпване има за правна последица прекратяване на субективното право и съответстващото му правно задължение/.

Актът е редовно съставен и връчен на жалбоподателя. Актът е съставен от свидетел на твърдяното нарушение в присъствие на друг свидетел на същото, както и в присъствието на жалбоподателя, като след това е предявен и връчен на последния от същите лица. Тези обстоятелства са отразени в акта и се установяват безспорно от показанията и на двамата свидетеля на АНО. Правото на защита на дееца не е съществено ограничено, защото не е бил лишен от възможността в 3-дневен срок от връчване на АУАН да направи възражения по него. Съдът, не установи процесуални пропуски в тази насока. При тази установена фактическа обстановка при съставянето на АУАН, съответно издаването на НП, административно-наказващият орган, е спазил сроковете и процедурите по ЗАНН.

След извършването на служебна проверка, съдът не констатира наличието и на съществени процесуални нарушения, свързани с нарушаване на компетентността на съответното длъжностно лице издало НП, съответно на това съставило АУАН.

АУАН е съставен, а НП издадено от оправомощени лица, предвид нормата на чл.85, ал.1 от ЗЗТ. Съгласно тази разпоредба, нарушенията по чл.81 и 83 се установяват с акт на длъжностно лице, определено от министъра на ОСВ или от министъра на ЗХГ или от ИД на ИАГ, или от кмета на общината, а НП се издават съответно от министъра на ОСВ, от министъра на ЗХГ, или от кмета на общината, или от упълномощени от тях лица. От представените и приетите като доказателство по делото Заповед №РД-514/21.06.2017 г. и Заповед №РД-515/21.06.2017 г. и двете на Министъра на ОСВ е видно, че длъжностното лице на длъжност гл. инспектор, е определено да съставя актове за установяване на адм. нарушения за извършени нарушения по ЗПП, а директора на Д.НП„П.” да издава НП по издадени АУАН за извършени нарушения по ЗЗТ.

От друга страна мястото на извършване на нарушението попада в териториалния обхват на Д.НП„П.”.

Налице е пълно фактическо и правно единствено между АУАН и НП, досежно описанието на административното нарушение и фактите по неговото извършване, по идентичен начин възпроизведени в съдържанието на двата акта.

На следващо място съдът констатира, че НП съответства на императивните законови изисквания по чл.57, ал.1, т.5 и т. 6 от ЗАНН, досежно неговото съдържание. Съдът намира, че в акта за установяване на адм. нарушение са спазени изискванията на чл.42 ЗАНН, а при издаването на атакуваното НП - тези на чл.57 ЗАНН. Както АУАН така и НП съдържат конкретните фактически обстоятелства на извършеното нарушение, които са описани с необходимата пълнота, и които отразяват признаците от състава му. В НП и АУАН е отразено в какво се изразява конкретното поведение на жалбоподателя, посочени са ясно и изчерпателно конкретните обстоятелства, при които е извършено административното нарушение, тоест нарушението на жалбоподателя е описано точно и достатъчно обстоятелствено. Както в акта, така и в НП са посочени и мястото и времето на нарушението. Самото нарушение е описано, както словесно, така и с посочване на относимата правна квалификация, както и съответната санкционна норма, които са законосъобразни. От фактическа страна повдигнатото на жалбоподателя адм. обвинение се основава на това, че жалбоподателят е използвал 4 броя моторизирани средства /моторни шейни/, като по този начин осъществява дейност на територията на НП„П.” без разрешение и съгласуване. Така изложените обстоятелства са напълно достатъчни за наказаното лице, за да разбере в цялост извършеното адм. нарушение и да организира адекватно защитата си. Описаното в НП нарушение е именно такова по чл.81, ал.1, т.1 и чл.21, т.16 от ЗЗТ, във вр. с Част 3, Глава I, точка 1, подточка 11 от План за управление на НП„П.”, които установяват състав на нарушение: в националните паркове се забраняват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление. На цялата територия на НП П. се въвеждат следните допълнителни забрани: използване на моторизирани средства, освен при изпълнение на неотложни дейности в горите и спасителни акции. Разпоредбата на чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ пък предвижда, че се наказва с глоба от 500.00 до 5`000.00 лв. физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта

По отношение на материалната законосъобразност на обжалваното НП съдът намира, че е неправилно.

Преценката на съставомерността на едно деяние по определен законов текст и неговата наказуемост е въпрос на приложение на материалния закон и когато е допуснато нарушение в тази насока, то води до материална незаконосъобразност на акта, каквото основателно оплакване жалбоподателят поддържа за обжалваното НП.

Съдебният контрол за материална законосъобразност на НП обхваща преценката дали и доколко с фактически установеното и удостоверено по надлежния ред деяние на санкционираното лице се осъществява определен нормативно регламентиран състав на адм. нарушение. Следователно при преценката за правилното приложение на материалния закон при определяне съставомерността на деянието и неговата правна квалификация, на проверка подлежат фактическите констатации, които са изложени в акта за установяване на административното нарушение и съответно в НП.

Задължение на АНО е да установи осъществяването на административното нарушение както от обективна, така и от субективна страна, вината на нарушителя, както и да обоснове тези обстоятелства със съответните доказателства. В противен случай, извършването на нарушението не е доказано, тъй като за да се наложи наказание, то следва да е безспорно установено.

Основателни са в настоящия случай възраженията за неправилно приложение на материалния закон, по-конкретно за несъставомерност на деянието.

В настоящия случай съдът счита, че в хода на производството адм. нарушение от страна на жалбоподателя не беше доказано. При фактическата установеност извършеното от жалбоподателя нарушение е несъставомерно, и не осъществява фактическия състав на визираната в НП законова норма.

Както вече се посочи разпоредбите на чл.81, ал.1, т.1 и чл.21, т.16 от ЗЗТ, във вр. с Част 3, Глава I, точка 1, подточка 11 от План за управление на НП„П.”, съдържат забрана в националните паркове да се извършват дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление, а на цялата територия на НП П. се въвеждат следните допълнителни забрани: използване на моторизирани средства, освен при изпълнение на неотложни дейности в горите и спасителни акции. Разпоредбата на чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ пък предвижда, че се наказва с глоба от 500.00 до 5`000.00 лв. физическо лице, което осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта.

В случая АНО въвежда твърдение, че на 01.03.2019 г. в 14.20 часа в отдел 149, подотдел 4, местност „К.” попадащ на територията на НП„П.”, ПУ„В.”, ОУ„III”, землището на г.Б.,  жалбоподателят е използвал 4 броя моторизирани средства /моторни шейни/, като по този начин осъществява дейност на територията на НП„П.” без разрешение и съгласуване. Изводът е незаконосъобразен.

Съдът следва, въз основа на събраните по делото доказателства, да направи преценка, дали доказателствата установяват и доказват фактическата обстановка такава, каквато тя е описана в НП, респективно да направи преценка, налице ли са обективните и субективните признаци на твърдяното нарушение.

В случая е безспорно установено от събраните по делото доказателства, че жалбоподателят е стопанисвал 4 броя моторни шейни. Безспорно доказано е, и, че на 01.03.2019 г. в 14.20 часа в отдел 149, подотдел 2, местност „К.” попадащ на територията на НП„П.”, ПУ„В.”, ОУ„III”, землището на г.Б., тези 4 броя моторизирани средства /моторни шейни/, са били паркирани там. За да се приеме обаче, че нарушението е извършено /само според дадената правна квалификация/, е необходимо да са налице и доказателства, от които може да се направи несъмнен извод, че жалбоподателят е ползвал тези шейни, и то в посоченото време. Такива доказателства липсват. В случая от показанията на свидетелите на АНО, не може да се изведе, че тези вещи са ползвани, тъй като самите те не са преки свидетели на такова ползване, нито пък са установили свидетели на такова действие. Същите са установил единствено, че има следи от шейни, които водят към паркираните такива последни, ползвани от жалбоподателя. От посоченото следва, че те не са установили по безспорен начин, че последния е ползвал шейните по същото време, а това е едно тяхно предположение. На следващо място липсват и доказателства, че тези шейни са били управлявани /ползвани/ именно на датата на проверката /същия ден/, включително и защото свидетелите не са установили, че двигателите са работили преди това.

За пълнота следва да се посочи, че хипотетично възможно е жалбоподателя да не е нарушил разпоредбата на чл.81, ал.1, т.1 и чл.21, т.16 от ЗЗТ, във вр. с Част 3, Глава I, точка 1, подточка 11 от План за управление на НП„П.” и защото шейните са били управлявани /ползвани/ не от него, а от други лица, а в случая не е установено от кой са управлявани тези шейни /дори да се приеме, че са били управлявани от някой преди да бъдат паркирани на мястото, където са  открити/. Отговорността е лична на лицето, което ползва/управлява съответна шейна, а не на собственика и, или лицето, което я е наело за ползване. Ето защо така изложените обстоятелства обуславят извод за недоказаност на твърдяното нарушение не само от обективна, но и от субективна страна.

При така установените факти съставомерността на деянието не е установена по безспорен начин. Описаното в АУАН и в НП деяние не се субсумира под фактическия състав на сочената като нарушена разпоредба, поради което съдът счита, че не са налице елементите от състава на административното нарушение, за което е ангажирана административно-наказателната отговорност на наказаното лице.

Липсата на установеност на нарушението, не дава възможност да се обсъжда въпроса за прилагането на чл.28 от ЗАНН. Последният следва да се приложи само при доказване на противоправно деяние от обективна страна.

По гореизложените съображения, съдът счита, че жалбата е основателна, поради което НП следва да бъде отменено.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №4/22.03.2019 г., издадено от Директора на Д.НП„П.”, с което на жалбоподателят на основание чл.81, ал.1, т.1 от ЗЗТ, е наложено адм. наказание „глоба“ от 2`500.00 лв. за това, че на 01.03.2019 г. в 14.20 часа в отдел 149, подотдел 4, местност „К.” попадащ на територията на НП„П.”, ПУ„В.”, ОУ„III”, землището на г.Б., използва 4 броя моторизирани средства /моторни шейни/, паркирани там, от които две по договор за наем, а две по договор за покупко-продажба. Осъществява дейност на територията на НП„П.” без разрешение и съгласуване – нарушение по чл.81, ал.1, т.1 и чл.21, т.16 от ЗЗТ във вр. с Част 3, Глава I, точка 1, подточка 11 от План за управление на НП„П.”.

Решението на съда, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………………………………………….