Р Е Ш Е Н И Е    3954

 

Номер   3954

Година   22.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200370

по  описа  за

2019

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Н.Р.Н., роден на 13.10.1989 г. в Г.Я., от Г.Я., У.„Г.“№12, българин, български гражданин, женен, неосъждан /реабилитиран по право/, със средно образование, пенсионер по болест, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.07.2019 г. около 14.20 часа по път II-84, в района на ж.п. гара „Ч.М.“ при управление на МПС - лек автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №* си служил с предна и задна табели с рег.№*, поставени на определените за това места на лекия автомобил, издадени за друго МПС - за лек автомобил м. „Ф.Г.“ спрямо който служебно, на основание чл.143, ал.10 от ЗДвП, е прекратена регистрацията - престъпление по чл.345, ал.1, пр.I от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 НПК, вр. чл.78а, ал.1 НК, вр. чл.345, ал.1, пр.I НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото – два броя рег. табели с №* и 1 бр. лек автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №*, които се намират на съхранение в РУ на МВР-Р..

Решението на съда подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.....................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 26.08.2019 година

към РЕШЕНИЕ №3954 от 22.08.2019 г.

по НАК.Д. №370 от 2019 г. по описа на РС-Разлог

 

Производство по реда на чл.375 и следващите от НПК. С мотивирано постановление РП-Р. е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Н.Р.Н., ЕГН*, за престъпление по  чл.345, ал.1, пр.I НК, с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание РП - редовно уведомена, не изпраща представител.

Обвиняемия Н.Р.Н., в последната си дума признава вината си и изразява съжаление за стореното.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Н.Р.Н., роден на 13.10.1989г. в Г.Я., от Г.Я., У.„Г.“№12, българин, български гражданин, женен, със средно образование, пенсионер по болест, ЕГН*, неосъждан /реабилитиран по право/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК.

В хода на разследването било установено следното:

На 10.07.2019 г. около 14:20 часа по път II-84, в района на ж.п. гара „Ч.М.“,  о.Я., обвиняемия Н.Р.Н. управлявал МПС – лек автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №*, като преди това монтирал на автомобила предна и задна рег. табели с №*. Горепосоченото обстоятелство се установило при извършена проверка от служители на РУ на МВР-Р. на процесния автомобил, управляван от обвиняемия Н.Р.Н.. След като възприели управлявания от обвиняемия Н.Р.Н. лек автомобил, полицейските служители решили да извършат проверка на същия. След проверка във базата данни на МВР било установено, че рег. табели, поставени върху управляваното от него МПС не са издадени са същото, а за друго МПС – за лек автомобил м. „Ф.Г.“ спрямо който служебно, на основание чл.143 ал.10 от ЗДвП е прекратена регистрацията. От изготвена справка се установило, че за лек автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №* липсва регистрация на автомобила към момента на проверката, т.е. липсват данни за собственост на същия. Рег. табели, автомобила и ключа били предадени от водача на автомобила с протокол за доброволно предаване от 10.07.2019 г. на органите на реда. Съставен бил АУАН от полицейските служители на водача на автомобила  с бл. №128309/10.07.2019 г.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в БП /№198 от 2019 г. по описа на РУ-Р./,  гласни и писмени доказателства – показания на свидетелите /полицейски служители/, протокол за оглед на веществени доказателства, ведно с фотоалбум, протокол за доброволно предаване, протокол за отговорно пазене, справки, АУАН, справка за нарушител, справка за съдимост, автобиография, декларация за семейно положение и имотно състояние..

От протокола за оглед веществени доказателства и изготвен фотоалбум към него се установява, че процесното МПС - лек автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №*, било с поставена и закрепена с един винт в средата между цифрите предна рег. табела с №* и секретен болт с щампи МВР-КАТ, а задната регистрационна табела на автомобила с №* била поставена и закрепена с един винт.  От представена справка от РУ на МВР-Р. /л.11 от БП/ се установява, че рег. табели с №* са издадени за лек автомобил  м. „Ф.Г.“, собственост на С.Ц.-Г., спрямо който служебно, на основание чл.143, ал.10 от ЗДвП, е прекратена регистрацията. От представена справка от РУ на МВР-Р. /л.20 от БП/, се установява, че липсва регистрация за процесния автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №*, в масивите на МВР.

От показанията на свидетелите, служители на РУ-Р. се установява, че обвиняемия Н. е направил пред полицейските служители самопризнания за извършеното деяние, като  подробно е разказал за него. От показанията на полицейските служители се разкриват производни доказателства, относно участието на обвиняемия в извършване на деянието. Показанията на полицейските служители кореспондират с протокола за оглед на веществени доказателства и изготвен фотоалбум към него, справки от РУ на МВР-Р. /л.11 и 20 от ДП/,. Поради тези съображения, направените самопризнания от обвиняемия Н. пред полицейските служители се подкрепят от другите доказателствени материали по делото досежно авторството на деянието. Извън процесуалните изявления на обвиняемия пред полицейските служители са доказателство, свързано с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното изясняване и са установени по съответния ред – свидетелски показания.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира за установено следното от правна страна:

С деянието си обвиняемият Н.Р.Н., ЕГН*, е осъществил от обективна и субективна страна състава  на престъпление по чл.345, ал.1 пр.I НК, като на 10.07.2019 г. около 14.20 часа по път II-84, в района на ж.п. гара „Ч.М.“, о.Я., при управление на МПС - лек автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №* си служил с предна и задна табели с рег.№*, поставени на определените за това места на лекия автомобил, издадени за друго МПС - за лек автомобил м. „Ф.Г.“ спрямо който служебно, на основание чл.143, ал.10 от ЗДвП, е прекратена регистрацията. От обективна страна деянието е извършено чрез действие – служене с контролни знаци /регистрационни табели/, издадени за друго МПС, чрез поставянето им в предната и задната част на управляваното  от Н. превозно средство. От субективна страна е извършено виновно, при пряк умисъл като форма на вината, тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждала е общественоопасните му последици и е целял настъпването им – съзнавала е, че рег. табели с №*, са издадени за друго МПС, но въпреки това си е служил с тях, поставяйки ги в предната и задната част на процесния автомобил, преследвайки неправомерната цел да ползва автомобила по предназначение в нарушение на нормативните изисквания относно регистрацията му /Наредба №I-45/24.03.2000 г. на МВР/.

При определяне вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание съдът взе предвид следното:

Извършеното от Н. престъпление по чл.345, ал.1, пр.I НК, е умишлено и за същото се предвижда наказание лишаване от свобода до една година и глоба от сто до триста лева, от него не са настъпили имуществени вреди и обвиняемият е с чисто съдебно минало /реабилитиран по право/. С оглед на всичко това съдът прецени, че спрямо него са налице кумулативните изисквания на чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание – глоба. При определяне на конкретния размер на същата съдът взе предвид поведението на обвиняемия, с което е спомогнал за разкриване на обективната истина по делото, чистото съдебно минало, изразеното съжаление за стореното и социално положение. С оглед на всичко това съдът определи наказание в минималния предвиден в текста на закона размер, а именно глоба от 1`000.00  лв.

Следва да се отнеме в полза на държавата веществените доказателства – два броя регистрационни табели с №* и 1 бр. лек автомобил м. „П.“, модел * с идентификационен №* и ключ, които се намират на съхранение в РУ на МВР-Р., тъй като не се установява на кого принадлежат.

По изложените съображения съдът постанови решението.

 

Районен съдия:.....................................................