Р Е Ш Е Н И Е    3973

 

Номер   3973

Година   23.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20181240200716

по  описа  за

2018

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Х.М.Х., роден на 24.11.1990 г. в Г.В.П., от с.В., о.С., О.Б., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*, ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.02.2018 г. около 01.30 часа в Г.Б., в лек автомобил м. „Ф.Г.” с per. №*, без надлежно разрешително, издадено по реда на ЗКВНВП държал високорисково наркотично вещество - 0.749 Г. амфетамин със съдържание 5.6% амфетамин на обща стойност 22.47 лв., като извършеното е маловажен случай- престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.З, пр.II, т.1 от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.II, т.1 от НК, вр. чл.78а, ал.1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

ОСЪЖДА обвиняемия Х.М.Х., ЕГН*, да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 71,61лв. лева представляваща направени разноски за вещо лице в ДП, както и сумата от 5.00 лева за изпълнителен лист по сметка на Рг.РС.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

Районен съдия:.......................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 26.08.2019 година

към РЕШЕНИЕ №3973 от 23.08.2019 г.

по НАК.Д. №716 от 2018 г. по описа на РС-Разлог

 

Производство по реда на чл.375 и следващите от НПК. С мотивирано постановление РП-Р. е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Х.М.Х., ЕГН*, за престъпление по  чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК, с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание представителя на РП-Р. поддържа внесеното постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Х.М.Х., с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.. Отбелязва, че не са налице предпоставките за приложение на чл.9, ал.2 НК, поради високо разпространение на този вид деяния в страната и начина на извършването му. Отчита като смекчаващо отговорността обстоятелство съдействието на обвиняемия за бързо приключване на съдебното производство. Предлага да бъде наложено наказание в размер на минимума предвиден в чл.78а НК.

Обвиняемият Х.М.Х.  в последната си дума моли за минимална глоба.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Х.М.Х., роден на 24.11.1990г. в Г.В.П., от с.В., о.С., О.Б., българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЕГН*.

На 24.02.2018 г. около 01,30 часа Х.М.Х. бил в Г.Б. с лек автомобил  м. „Ф.Г.“ с рег. №*, като МПС било управлявано от св. И.Б.. По същото време било извършено претърсване и изземване от разследващите органи по образувано ДП№146/2018 г. по описа на РУ-Б. на процесния лек автомобил, в който били обвиняемия Х. и св.Б.. В хода на това процесуално действие, под предна дясна стелка на автомобила, било открито и иззето найлоново пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество – амфетамин с нетно тегло от 0,749 грама, със съдържание 5,6% амфетамин, на стойност 22,47лв.

От физико-химическа експертиза №305/22.02.2018 г. на БНТЛ към ОД на МВР е установено, че бялото прахообразно вещество в пликчето съдържа 5,6 тегловни % амфетамин, с нетно тегло 0,749 грама; остатък след изследването  - 0,746 Г. Стойността на наркотичното вещество е изчислена въз основа на Приложение №2 към Постановление №23/1998г. на МС, а именно – 0.749 Г.х 30.00 лв., т.е. стойността на наркотичното вещество е 22,47 лв. 

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в Досъдебното производство /№146 от 2018 г. по описа на РУ-Б./ гласни и писмени доказателства – разпит на свидетел, протокол за претърсване и изземване; физико-химична експертиза; справка за съдимост, автобиография, декларация за семейно и материално положение, и др. Съдът кредитира събраните доказателства, които взаимно се допълват, не си противоречат, логично и последователно пресъздават описаната фактическа обстановка

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира за установено следното от правна страна:

С деянието си обвиняемият Х.М.Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК.

Обстоятелствата свързани с начина на протичане на полицейската проверка на 24.02.2018 г. и намиране на наркотичното вещество се установяват напълно от гласните и писмени доказателства по делото – разпит на св.Б. и претърсване и изземване  на процесния автомобил от същата дата. При извършеното претърсване и изземване на процесния автомобил е намерено и иззето под предна дясна стелка на автомобила найлоново пликче, съдържащо бяло прахообразно вещество – амфетамин с нетно тегло от 0,749 грама, със съдържание 5,6% амфетамин, на стойност 22,47лв.

Заключението на назначената и изготвена по делото физико-химична експертиза установява, че  бялото прахообразно вещество в пликчето  съдържа 5,6 тегловни % амфетамин, с нетно тегло 0,749 грама; остатък след изследването  - 0,746 гр. Стойността на наркотичното вещество е изчислена въз основа на Приложение №2 към Постановление №23/1998 г. на МС, а именно – 0.749 Г.х 30.00 лв., т.е. стойността на наркотичното вещество е 22,47 лв.  Амфетамина е включен в Приложение №1 към чл.3, т.1, Списък I от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като вещество с висока степен на риск за общественото здраве. Съпоставката и анализа на отделните доказателствени материали водят до несъмнения извод, че изследваното по делото наркотично вещество е същото, което е държано в процесния автомобил от обвиняемия. В този смисъл, несъмнено е доказано, че Х. е автор на инкриминираното деяние, тъй като е държал посоченото от обвинението количество наркотично вещество, без надлежно разрешение, издадено съгласно ЗКВНВП.

От субективна страна деянието на обв.Х. е извършил при форма на вина пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. В съзнанието му е имало формирани представи за всеки елемент от обективната страна на престъплението и при реализиране на намерението си е съзнавал противообществения му характер, като е искал настъпването на обществено-опасните му последици.    

В случая е налице основание за квалифициране на деянието на обв. Х. като маловажен случай, предвид стойността на наркотичното вещество и сравнението с размера на минималната работна заплата, установен за страната, както и с оглед сравнението на степента на обществена опасност на конкретното деяние с тази на деяния от същия вид, за които са образувани наказателни производства по основния състав на престъплението по чл.354а, ал.3 от НК. Безспорно стойността на наркотичното вещество е критерий, от който следва да се изхожда, за да се определи дали случаят е маловажен. Стойността на наркотичното вещество /22,47 лв./ - под установената за страната минимална работна заплата, добросъвестното процесуално поведение на обвиняемия, насочено към разкриване на обективната истина по делото,  чистото съдебно минало, дават основание да се приеме по-ниска степен на обществена опасност на деянието и дееца. Следователно случаят е маловажен по смисъла на чл.93, т.9 от НК, тъй като извършеното престъпление представлява по ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид, поради малкото количество наркотично вещество и ниската му стойност.

Съдът намира, че в случая не е приложима разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК. Съдът счита, че следва да анализира конкретната степен на обществена опасност на деянието. При решаването на този въпрос следва да се отчете значимостта на обекта на посегателство, наличието или липсата на неблагоприятни последици извън тези върху обекта и т.н. Именно тези обстоятелства са предмет на оценка от настоящата съдебна инстанция, съобразно която последната стигна до извода, че осъщественото от обвиняемия деяние е обществено опасност. В основата на този извод не стои единствено количеството наркотично вещество и неговата равностойност. Съдът постави на прецизен анализ обекта на посегателство и степента, в която е могъл да бъде засегнат с оглед характера на самото деяние и възможността, която то създава в тази насока, като отчете високото разпространение на този вид деяния в страната. 

Видно от приетите по делото доказателства деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК. Поради това са налице основанията за приложението на чл.78а НК. За престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК, което е умишлено, законодателят е предвидил наказание глоба. Налице са основанията на чл.78а от НК за освобождаване на Х.Х. от наказателна отговорност за извършено престъпление по  чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.2, т.1 НК с налагане на адм. наказание – глоба.

При индивидуализация на наказателната отговорност на обвиняемия съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на дееца, добросъвестното му процесуално поведение. Отегчаващи отговорността обстоятелства съдът не отчете. Предвид изложеното съдът счита, че административното наказание следва да е в минималния предвиден в закона размер, а именно глоба в размер на 1`000.00  лева. В този смисъл съдът счита, че обвиняемия Х.Х. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно адм. наказание "ГЛОБА".

С оглед изгода на делото, на основание чл.189, ал.3 НПК, съдът осъди обвиняемия Х.М.Х. да заплати по сметка на ОД на МВР-Б. сума от 71,61 лв. представляваща направени разноски за вещо лице в ДП, както и сума от 5.00 лева за изпълнителен лист по сметка на Рг.РС.

Водим от изложените съображения, съдът постанови решението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:....................................................