Р Е Ш Е Н И Е    3998

 

Номер   3998

Година   26.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200171

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Д.Б., с ЕГН*, срещу НП №РД-.г., издадено от Кмета на О.Р., с което съгласно раздел IV, т.1, б.„б“ от Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на О.Р.,  му е наложена „глоба” от 60,00  лева.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административнонаказващият орган Кмета на О.Р. не изпраща представител и не изразява становище по съществото на правния спор в съдебно заседание.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „Д.Б., с ЕГН*, срещу НП №РД-.г., издадено от Кмета на О.Р., е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Атакуваното НП е издадено против Д.Б. за това, че на 29.01.2018 г. около 12.45 часа  пред дома си на У.А.С. №84 в Г.Р., задържа повече от 24 часа чували с битови отпадъци и дървени скари, с което е нарушил т.6а от забраните в раздел III „Опазване на чистотата в общината, поддържането на зелените площи, уличното и парково осветление“ от Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на О.Р..

НП е издадено въз основа на АУАН №2 от 29.01.2018 г., съставен от специалист при О.Р., с което съгласно раздел IV, т.1, б.„б“ от Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на О.Р.,  на жалбоподателя е наложена „глоба” от 60,00 лева.

Съдържащото се в ЗАНН изискване НП да съдържа описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, означава да бъдат посочени всички съставомерни елементи на деянието и обстоятелствата, при които то е извършено по начин, даващ възможност да се направи индивидуализация на административното нарушение. Това, от една страна е от значение за съдебния контрол за материална законосъобразност на наказателното постановление, а от друга - чрез конкретизацията на нарушението от фактическа страна, се обезпечава правото на защита на лицето, привлечено към административнонаказателна отговорност, в съдържанието на което се включва и правото му да знае точно какво административно нарушение се твърди, че е извършило, за да може да организира защитата си в пълен обем. Всички обстоятелства, релевантни за съставомерността на деянието и за реализиране на отговорността, следва да бъдат обективирани в съдържанието на акта (чл.42, т.4 и 5 ЗАНН) и съответно - в наказателното постановление (чл.57, ал.1, т.5 и 6 ЗАНН). Административното наказание се налага по строго формална процедура, имаща за цел да защити правата на лицето.

Административно-наказателното производство е формален процес, поради въведените изисквания за форма, съдържание и процедура за издаваните актове и НП, като само редовно съставените такива имат доказателствена стойност и могат да са основание за налагане на адм. наказание.

Посочената норма, по която административно-наказващият орган е квалифицирал нарушението в заключителната част на наказателното постановление / раздел IV, т.1, б.„б“ от Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на О.Р./, противоречи на посочената в обстоятелствената част на АУАН и НП. Противоречието между посочената като нарушена правна норма в обстоятелствената и заключителната част на постановлението, представлява съществено процесуално нарушение, което е довело до нарушение правото на защита на жалбоподателя предвид това, че го затруднява да разбере вмененото му нарушение и да се защити срещу него, поради което и представлява основание за отмяна на обжалваното постановление. Описанието на нарушението в НП и правната му квалификация следва да е пълно, точно и ясно, които елементи способстват за индивидуализиране на конкретното нарушение, за което е ангажирана отговорността на нарушителя. Съгласно императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, в НП следва точно, конкретно и напълно ясно, във взаимно съответствие да се посочи описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно. Налице са противоречия по установяване на административното нарушение, неговото описание и посочените нарушени правни норми, което не води до несъмненост на административното обвинение и безспорна доказаност на административното нарушение.

Съдът намира, че при издаването на процесното НП са допуснати процесуални нарушения, които са съществени и не са от категорията на тези нарушения, които могат да бъдат преодолени по реда на чл.53, ал.2 от ЗАНН, като същите са достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление. Нарушението е съществено, когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Нарушаването на правото на страната да узнае за какво нарушение й е потърсена админстративно-наказателна отговорност и да отстоява своята теза срещу това твърдение обуславя извода, че издаденото НП е незаконосъобразно.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №РД-.г., издадено от Кмета на О.Р., с което на Д.Б., с ЕГН*, съгласно раздел IV, т.1, б.„б“ от Наредба №1 за осигуряването и спазването на обществения ред, безопасността на движението, чистотата и приветливия вид на О.Р.,  му е наложена „глоба” от 60,00  лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:..........................................................