Р Е Ш Е Н И Е    4022

 

Номер   4022

Година   27.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200236

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Р.Д.Г., с ЕГН*, подадена срещу НП №НП-. г., издадено от К. на О.Б. с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание „глоба” от 1`000.00 лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателя, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган, чрез процесуалния си представител, оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Р.Д.Г., с ЕГН*, подадена срещу НП №НП-. г., издадено от К. на О.Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №3/19.02.2019 г. от служител при О.Б. затова, че при извършена проверка на 06.02.2019 г., в туристически обект апартамент за гости №Н6, находящ се в Г.Б. м. „С.И.“, сграда „С.Д.Х.“ блок Н, е констатирано, че жалбоподателят извършва туристическа дейност по смисъла на ЗТ без наличието на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект апартамент за гости №Н6 /T.H.A. – по резервация/, с което е нарушен чл.114, т.1 от ЗТ. Акта е съставен в отсъствие на нарушителя, надлежно предявен и връчен  с възражение от нарушителя.

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено обжалваното НП №НП-. г., издадено от К. на О.Б. с което на жалбоподателя, е наложено адм. наказание „глоба” от 1`000.00  лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ. Съставен е Констативен протокол за извършената проверка №16/06.02.2019 г., съгласно който, при направената проверка на 06.02.2019 г., в 14,30 часа, по направена резервация в www.b*.*, е констатирано, че в обекта – апартамент за гости №Н6, находящ се в Г.Б., сграда „С.Д.Х.“, се извършва туристическа дейност без наличието на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

От така изложената и приета фактическа обстановка, за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени, до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя, свидетелите по установяване на административното нарушение и свидетел по установяване обстоятелства от предмета на доказване по делото.

Съобразно чл.114, т.1 ЗТ лицето, извършващо туристическа дейност в туристически обект, е длъжно да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране. А по силата на чл.232, ал.2, вр. Чл.206, ал.1 ЗТ. К. на общината или оправомощени от него длъжностни лица налагат глоба в размер от 500.00 до 5`000.00 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица налагат имуществена санкция в размер от 1`000.00 до 10`000.00 лв. при предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл.3, ал.2, т.1-3 от ЗТ.

За да е безспорно установено и доказано административното нарушение следва да се установи извършителя му и неговата вина. Съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН, административно-наказателната отговорност е единствено и само лична и се носи от извършителя на административното нарушение. От събраните по административно-наказателната преписка доказателства, не може да се приеме, по един несъмнен начин, че именно жалбоподателят е извършител на административното нарушение. Съдът намира, че е налице противоречие и непълнота във фактическата обстановка, което препятства съда да установи и да направи обоснован извод за обстоятелствата относно извършената проверка и извършителя на нарушението. При такава ситуация е неоснователно да се счита, че вината е на жалбоподателя, а същевременно не са събрани преки доказателства за различна от тази фактическа обстановка. Въз основа на изложеното съдът приема, че в разглеждания случай описаното адм. нарушение не е доказано по един несъмнен и безспорен начин относно неговото авторство. От показанията на свидетелите по делото не се установява, че на 06.02.2019 г. жалбоподателката  е настанявала туристи в посочения обект, с което е извършвана туристическа дейност. Свидетелите сочат за направена резервация по интернет чрез „B*.*“, като от доказателствата по делото, включително показанията на разпитания от страна на жалбоподателя свидетел,  се установява, че обекта е предоставен от жалбоподателката безвъзмездно за ползване на трето лице към датата на извършената проверка. Следователно по делото чрез свидетелските показания и писмени доказателства не се установява, че в посочения обект на проверка се извършва туристическа дейност от страна на жалбоподателката.

В този смисъл съдът приема, че не е доказано по един безспорен начин описаното в акта и НП нарушение, не са обсъдени възраженията с оглед събраните доказателства, не е извършено разследване на спорните обстоятелства. Началото на административно-наказателното производство е съставения АУАН и именно той, съответно издаденото въз основа на него НП следва да съдържат всички обстоятелства, които съдът да подложи на проверка, съответстват ли на възведената им правна квалификация от страна на наказващия орган или не, следва ли санкционираното лице да понесе отговорност за тях, и съответно именно то ли е субекта на административно-наказателната отговорност, и не може едва в хода на съдебното следствие да се установяват обстоятелства, които не са обективирани в издаденото НП.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №НП-. г., издадено от К. на О.Б., с което на Р.Д.Г., с ЕГН*, е наложено адм. наказание „глоба” от 1`000.00  лв., за нарушение по чл.114, т.1 от ЗТ, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………