Р Е Ш Е Н И Е    4049

 

Номер   4049

Година   29.08.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Антония Белчева

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200367

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от А.С.С., с ЕГН*, срещу НП №19-3794-000123 от 15.02.2019 г. на Н-к РУ на М.-Б., с което на жалбоподателя за нарушение по чл.чл.174, ал.3 от ЗДвП, са наложени следните админстративни наказания: глоба от 2`000,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца, като на основание Наредба №-2539 на М.-са му отнети общо 12 контролни точки.

В жалбата жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло.

Административно-наказващият орган Н-к РУ на М.-Б. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли  НП да бъде потвърдено.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от А.С.С., с ЕГН*, срещу НП №19-3794-000123 от 15.02.2019 г. на Н-к РУ на М.-Б., е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл. №184019 от 17.01.2019 г. от мл. автоконтрольор при РУ на М.-Б. за това, че на 17.01.2019 г., около 18:20 часа, в Г.Б., на У.”П.” и на кръстовище образувано с У.„Г.“, в района на офис „А.“, управлява собствения си лек автомобил марка „О.А.“, с рег.№*, като отказва да бъде изпробван с техническо средство Drug Test 5000, инв.№ARKJ 0050 за установяване употребата на наркотични вещества; Издаден е талон за медицинско изследване №0013836. Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 15.02.2019 г. обжалваното НП №19-3794-000123 на Н-к РУ на М.-Б., с което на жалбоподателя за нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП, са наложени следните административни наказания: глоба от 2`000,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца, като на основание Наредба №-2539 на М.-са му отнети общо 12 контролни точки.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е законосъобразно по следните съображения:

Основание за санкциониране на жалбоподателя е разпоредбата на чл.174, ал.3, пр.2 ЗДвП, санкционираща водача на МПС за отказ да му бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотично вещество. Разпоредбата на чл.174, ал.3, пр.2 ЗДвП  предвижда: Водач на МПС, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява МПС, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2`000.00 лв..

Безспорно в конкретния случай е установен отказ на водача на МПС да бъде проверен за установяване употребата на наркотично вещество.

От обективна страна поведението на жалбоподателя осъществява признаците на визираното в правната норма нарушение. От субективна страна деянието е виновно извършено, доколкото жалбоподателят като правоспособен водач на МПС е съзнавал задължението си да съобрази поведението си с разпореждането на контролните органи. Деянието е правилно квалифицирано и съответна на него е и наложената санкция, както по вид, така и по размер.

За отговорността от правно значение е неизпълнението от водача на въведеното задължение да изпълнява точно дадените му от контролните органи по Закона за движението по пътищата разпореждания и указания при извършване на проверка за установяване употребата на наркотични вещества на водача, съгласно НАРЕДБА №1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози. В тази връзка съдът намира за ясно описанието на нарушението по посочената разпоредба в НП, вкл. чрез възпроизвеждане текста на закона. И в акта, с който е образувано административно-наказателното производство, и в НП, органите за контрол са описали с конкретните за случая фактически признаци на нарушението по чл.174, ал.3, пр.2 ЗДвП и описанието не разкрива противоречие между отделните му части по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН.

При приложението на Наредба №-2539 от 17.12.2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение, са отнети 12 контролни точки, административно-наказващият орган правилно е приложил и разпоредбата посочена в Наредбата, като е отнел 12 контролни точки на жалбоподателя за извършеното от него адм. нарушение.

При анализа и оценката на доказателствата във връзка с въпросите за нарушението, нарушителя и вината, съдът намира, че в показанията си свидетелите – служители на М., които са установили самоличността на водача на автомобила, а именно жалбоподателя, са възпроизвели описаните в акта обстоятелства, потвърждаващи обвинителната теза за извършено нарушение по чл.174, ал.3, пр.2 ЗДвП. Съдът кредитира показанията на свидетелите като дадени добросъвестно, логични и съответни помежду си.

Освен това обстоятелствата на конкретно извършеното нарушение не разкриват по-ниска обществена опасност в сравнение с типичните случаи на нарушения по чл.174, ал.3, пр.1 ЗДвП и изключва се маловажността по смисъла на чл.28 ЗАНН.

Събраните по делото гласни доказателства потвърждават установеното в АУАН и НП по отношение на визираното адм. нарушение на ЗДвП. Фактическите констатации в АУАН по отношение на нарушението на чл.174, ал.3, пр.2 ЗДвП не са оборени, поради което следва да се приеме, че действителните факти по спора са такива, каквито са установени в хода на административно-наказателното производство. АУАН е съставен съобразно изискванията на ЗАНН и ЗДвП и се ползва с доказателствена сила до доказване на противното, съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП. В хода на развилото се срещу жалбоподателя административно-наказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до незаконосъобразност на издаденото НП, като настоящият съдебен състав намира, че и материалният закон е правилно приложен. АУАН и НП са съставени от компетентни органи, съобразно изискванията на ЗАНН и ЗДвП.

В случая съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираните нарушения съгласно чл.42-44 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено и процесното НП, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл.57, ал.1 от ЗАНН.

Така изложените фактически положения, при които е осъществен състава на изследваното нарушение, съдът намира за безспорно установено от събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност, като цени свидетелските показания, тъй като всички те са обективни, логични, подредени, непротиворечиви и взаимноподкрепящи се.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на административно-наказателното производство по установяване на административното нарушение и по налагане на адм. наказания не е опорочена поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Ето защо съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Що се касае до изплатените от бюджета на съда разноски в общ размер на 27,71 лева за явяването на свидетели по делото, то на основание чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.189, ал.3 от НПК /вж. ТР №3/1985 г. на ОСНК на ВС/, нарушителя следва да бъде осъден да заплати същите по сметка на Рг.РС.

Така мотивиран, на основание чл.63, ал.1, пр.1 ЗАНН, Рг.РС, НО, 3-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №19-3794-000123 от 15.02.2019 г. на Н-к РУ на М.-Б., с което на А.С.С., с ЕГН*, за нарушение по чл.чл.174, ал.3 от ЗДвП, са наложени следните административни наказания: глоба от 2`000,00 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца, като на основание Наредба №-2539 на М. са му отнети общо 12 контролни точки, като законосъобразно.

ОСЪЖДА А.С.С., с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС, на основание чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.189, ал.3 от НПК,  сумата от 27,71 лева - разноски за явяването на свидетели по делото и сумата 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………………