О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    4073

 

Номер   4073

Година   02.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20181240100814

по  описа  за

2018

година

 

Делото е образувано по молба на В.Д.Н., ЕГН*, с А. Г.Р., о.Р., о.Б. У.„Г.Д.“№1, А.7, .3, против М.П.Н., ЕГН*, с А.С.Д.Д., о.Р., о.Б., с която се иска налагането на мерки на защита от домашно насилие по ЗЗДН, включително и издаването на заповед за незабавна защита срещу посочения в молбата като нарушител М.П.Н., ЕГН*, с А.С.Д.Д., о.Р., о.Б., на основание чл.18 от ЗЗДН.

С решение №5820 от 01.11.2018 г., молбата е отхвърлена. Със същия С. акт В.Н. е осъдена да заплати на ответника направените от последния разноски за заплащане на адвокатски хонорар в първоинстанционното производство в размер на 1`800.00 лв.

С определение №1793 от 10.04.2019 г. и въз основа на искане на молителката, решението на първоинстанционния съд е изменено в частта му за разноските, като е уважено възражението за прекомерност на адвокатския хонорар и В.Н. е осъдена да заплати на ответника разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600.00 лв.

В определението, постановено по реда на чл.248 от ГПК, е допусната очевидна фактическа грешка, тъй като съдът е изложил мотиви досежно частичното отхвърляне на искането на М.Н. за присъждане на разноски за заплащане на адвокатски хонорар, но липсва съответния отхвърлителен диспозитив. Ето защо и с оглед задължителните указания дадени с определение №3848 от 26.08.2019 г., постановено по въззивно частно гр. дело №499 по описа за 2019 г. на Бл.ОС следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в определение №1793 от 10.04.2019 г., постановено по гр. дело №814 по описа за 2018 г. на Рг.РС.

Водим от горното и на основание чл.247 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение №1793 от 10.04.2019 г., постановено по гр. дело №814 по описа за 2018 г. на Рг.РС, като допълва същото със следния диспозитив:

„ОТХВЪРЛЯ искането на ответника М.П.Н., ЕГН*, с А.С.Д.Д., о.Р., о.Б., за осъждане на молителката В.Д.Н., ЕГН*, с А. Г.Р., о.Р., о.Б. У.„Г.Д.“№1, А.7, .3, да му заплати разноски за адвокатски хонорара над уважения размер от 600.00 лв. до претендирания размер от 1`800.00 лв., т.е. за сумата от 1`200.00 лв.“

Определението подлежи на обжалване с въззивна жалба, подадена Ч. Рг.РС до Бл.ОС в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия:…………………………………