О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    4202

 

Номер   4202

Година   09.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния съcтав:

 

Председател:

Искра Трендафилова

Секретар:

 

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100483

по  описа  за

2019

година

 

Делото е образувано въз основа на искова молба, с правно основание чл.40 от ЗУЕС, депозирана от И.А.В., ЕГН*, чрез пълномощника А.А.Б., с адрес: Г.Б., У.„Д.Х.Т.“№25, против Етажна собственост на сграда с идентификатор 6. с адрес: Г.Р., к.„П.г.&к.к.“, местност „Б.-Ц.“, к.„Д.“, б.3, в.„А“, представлявано от У.„Б.Х.“ЕООД, ЕИК*, с адрес: Г.Р., У.„Г.Д.“№24А, с управител Й.К., с правно основание чл.40, ал.1 от ЗУЕС.

С разпореждане №3355 от 16.07.2019 г., съдът е дал ход на исковата молба, приемайки редовността на същата и допустимостта на предявените искове, като същевременно е изпратил на ответното дружество препис от исковата молба, ведно с приложените към нея писмени доказателства, давайки възможност за подаване на отговор по реда на чл.131, ал.2 от ГПК.

В срока за отговор на исковата молба по делото е постъпила молба от ищеца, чрез пълномощника А.Б. с която заявява, че оттегля предявената искова молба, поради отпадане на правния интерес от водене на настоящето дело.

Съдът съблюдавайки закона, намира молбата за допустима като подадена от надлежно легитимирана страна-ищец по делото, който разполага с процесуалната възможност да оттегли предявения иск с правно основание чл.40 от ЗУЕС. Същевременно искането е направено преди приключване на първото по делото съдебно заседание, поради което не е необходима предпоставка съгласието на ответника по делото за оттегляне на иска.

С оттеглянето на молбата съдът се десезира от разглеждането и решаването на заявения с нея правен спор, поради което делото следва да бъде прекратено.

Воден от горните мотиви и на основание чл.232 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д.№483/2019 г. по описа на РС-Рг., на основание чл.232 ГПК, поради оттегляне на исковата молба.

Препис от определението да се връчи на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бл.ОС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ..................................................