П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4196

 

Номер   4196

Година   09.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100732

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата съдебна спогодба между Ц.Р.П., ЕГН*, от Г.Б., У.„Р.”№24, лично и в качеството си на М. и законен представител на Х.М.И., роден на 11.01.2008 г., с ЕГН* и М.З.И., ЕГН*, от Г.Б., У.„Б.М.”№11, отразена в протокола от днешното открито съдебно заседание К. непротиворечаща на закона и добрите нрави, съгласно която:

ПОСТАНОВЯВА упражняването на родителските права и задължения на роденото от съвместното съжителство между страните дете Х.М.И., роден на 11.01.2008 г., с ЕГН*, на Ц.Р.П., ЕГН*, от Г.Б., У.„Р.”№24, лично и в качеството ѝ на М. и законен представител на Х.М.И., роден на 11.01.2008 г., с ЕГН*.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата М.З.И., ЕГН*, от Г.Б., У.„Б.М.”№11 и детето Х.М.И., роден на 11.01.2008 г., с ЕГН*, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 17:00 ч. петъчния ден до 16:00 ч. в неделния ден, летния период 30 дни, през зимната и пролетната ваканция по 5 дни, несъвпадащи с годишния отпуск на майката.

ОСЪЖДА М.З.И., ЕГН*, от Г.Б., У.„Б.М.”№11, да заплаща на Х.М.И., роден на 11.01.2008 г., с ЕГН*, чрез неговата М. и законен представител Ц.Р.П., ЕГН*, от Г.Б., У.„Р.”№24, издръжка от 150,00 лева месечно от датата на завеждане на иска – 11.07.2019 г., платими до последно число на месеца за който се дължат чрез майката и законен представител Ц.Р.П. от Г.Б., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА М.З.И., ЕГН*, от Г.Б., У.„Б.М.”№11, да заплати на Х.М.И., роден на 11.01.2008 г., с ЕГН*, чрез неговата М. и законен представител Ц.Р.П., ЕГН*, от Г.Б., У.„Р.”№24, издръжка за минало време за два месеца общо на 300,00 лева, ведно със законната лихва, ведно със законната лихва върху тази главница до окончателното изплащане на сумата, платими до края на м.10.2019 г..

ОСЪЖДА М.З.И., ЕГН*, от Г.Б., У.„Б.М.”№11, да заплати по сметка на съда сумата от 133,00 лева, съставляващи дължимата държавна такса по отношение на предявения иск за издръжка. 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №732 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради одобряване на постигната между страните съдебна спогодба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за прекратяване на производството по гр. дело №732 по описа на Рг.РС за 2019 г. подлежи на обжалване пред Бл.ОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес.

 

Районен съдия:………………………………………..