Р Е Ш Е Н И Е    4123

 

Номер   4123

Година   02.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200248

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от „.-8.Е. с ЕИК*, с адрес Г.Г.Д., у.„Б.”№1, срещу НП №29-0000469 от 11.04.2019 г. на Гл.Дир. на ГД„ИТ-С. към ИА„ГИТ., с което на основание чл.416, А.5, вр. чл.414, А.1 КТ, на жалбоподателя е наложена "имуществена санкция” от 2`500.00 лв., за нарушение на чл.264 КТ.

В жалбата жалбоподателя, Ч. процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административно-наказващият орган ГД на ГД„ИТ-С. към ИА„ГИТ., Ч. процесуалния си представител, оспорва подадената жалба и моли съда да потвърди обжалваното НП.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от „.-8.Е. с ЕИК*, с адрес Г.Г.Д., у.„Б.”№1, срещу НП №29-0000469 от 11.04.2019 г. на ГД на ГД„ИТ-С. към ИА„ГИТ. - подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН №29-0000469 от 11.03.2019 г. за това, че при извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 21.02.2019 г. на място в обект на контрол: Хотел „М.“, находящ се в Г.Б., у.Н.Г.”№35, стопанисван от „.-8.Е. с ЕИК*, на 25.02.2019 г. и на 11.03.2019 г.  по документи в сградата на ИА ГИТ, Г.С. е констатирано, че „.-8.Е. с ЕИК*, в качеството на работодател по смисъла на параграф 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на КТ, не е заплатил на В.Н.Д., на длъжност „администратор хотел“, не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение за работа на ден през официален празник – 01.01.2019 г. Видно от таблица за отчитане явяването/неявяването на  работа за м.01.2019 г. лицето В.Н.Д., на длъжност „администратор хотел“ е полагал труд на 01.01.2019 г. /Нова година – ден на официален празник/, съгласно разпоредбата на чл.154 от КТ, а видно от ведомост за заплати за същия месец, не му е заплатено не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение за работа на ден на официален празник. Нарушението е констатирано към момента на проверката по документи на 25.02.2019 г. Това обстоятелство е отразено в протокол за извършена проверка от 11.03.2019 г..

В хода на извършената проверка по документи, дружеството е представило на проверяващите инспектори Ведомостта за заплати за м.01.2019 г., видно от която е начислено основното трудово възнаграждение на работника В.Н.Д. и допълнителното възнаграждение за положен труд през официален празник, но същите не са му заплатени към датата на проверката по документи – 25.02.2019 г.. Видно от представената Таблица за присъствия на служителите за м.01.2019 г. в дружеството-жалбоподател, работника В.Н.Д. е бил на работа на 01.012019 г. - 8 часа. Последният е бил в трудово правоотношение с дружеството по силата на трудов договор от 03.12.2018 г..

Въз основа на този акт за установяване на адм. нарушение е издадено на 11.04.2019 г. обжалваното НП №29-0000469 на ГД на ГД„ИТ-С. към ИА„ГИТ., с което за описаното в акта нарушение по чл.264 КТ, на основание чл.416, А.5, вр. чл.414, А.1 КТ, на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция от 2`500.00 лв. Процесното адм. наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която в пълнота е възприета от административно-наказващия орган и възпроизведена в процесното НП.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН, препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване. Отразените в Акт за установяване на адм. нарушение фактически констатации  не се считат за установени до доказване на противното, със способите за събиране на доказателствата в наказателния процес.

За изясняване на обстоятелствата по делото, бяха допуснати и гласни доказателства – разпитани бяха актосъставителя и свидетели по установяване на административното нарушение.

При съвкупната преценка на всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП е законосъобразно по следните съображения:

По делото е установено, че на 21.02.2019 г. е извършена проверка от длъжностни лица от ГД„ИТ-С. към ИА„ГИТ. по спазване на разпоредбите на трудовото законодателство на място в Хотел „М.“, находящ се в Г.Б., у.Н.Г.”№35, стопанисван от „.-8.Е. с ЕИК* и на 25.02.2019 г. и на 11.03.2019 г.  при приключване на проверката по документи. При проверката са констатирали, че работник на дружеството - В.Н.Д. е полагал труд в ден на официален празник - 01.01.2019 г., като не му е платено не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение за работа на ден на официален празник. Това обстоятелство е отразено в протокол за извършена проверка.

Нормата на чл.128, т.1 от КТ, задължава работодателя в установените срокове да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд, съответно да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа (т.2). Нормата на  чл.264 от КТ предвижда за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя да се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Доколкото срокът за основното трудово възнаграждение е установен за месец, такъв е и срокът за начисляване и изплащане на допълнителното възнаграждение за работа през дните на официалните празници. Видно от събраните доказателства е, че на работника В.Н.Д. не е изплатено възнаграждение в увеличен размер за положения от него труд на 01.01.2019 г., който е официален празник. Въз основа на разпитаните свидетели, разплащателната ведомост представена от дружеството-жалбоподател при проверката по документи и присъствена форма /таблица/ се установява, че за извършената от него трудова дейност на 01.01.2019 г. не е изплатено допълнително възнаграждение за работа на ден през официален празник.

Дружеството-жалбоподател е годен субект на нарушението по чл.264 от КТ, тъй като се явява работодател по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на КТ. Като работодател „.-8.Е. с ЕИК*, е директен адресат на предписанието на цитираната правна норма и за него е възникнало задължението да изплаща на работниците уговореното трудово възнаграждение за извършената работа в установените срокове, включително и допълнително възнаграждение за работа през официалните празници.

Съдът намира, че при провеждане на административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, че актът и постановлението са издадени от компетентни органи, в съответствие с изискванията съответно на чл.42 и чл.57 ЗАНН. От приложената по делото заповед №3-0171/11.02.2016 г. се установява, че ИД на ИА„ГИТ., на основание чл.6, А.2, т.21 от Устройствения правилник на Агенцията, е делегирал на ГД на ГД„ИТ., правомощия на административно-наказващ орган във връзка с издаване и подписване на наказателни постановления по актове за установяване на административни нарушения, съставени от служители на ГД„И Т., т.е. материалната и териториалната компетентност за извършване на проверки по спазване на трудовото законодателство в обекти на контрол, какъвто е настоящия случай.

В случая съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона /чл.42 от ЗАНН/, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителя и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение. Въз основа на акта е издадено и процесното НП, което от своя страна е изцяло съобразено с изискванията на чл.57, А.1 от ЗАНН. В хода на съдебното следствие процесуалния представител на дружеството-жалбоподател представя писмени доказателства – РКО №4/10.02.2019 г. и ведомост за изплатени трудови възнаграждения за м.януари 2019 г., които не опровергават направените констатации на проверяващите органи към датата на съставяне на процесния АУАН и НП. От изисканата и представена при проверката по документи ведомост за изплатени трудови възнаграждения на работниците от дружеството-жалбоподател за м.01.2019 г., контролните органи са констатирали процесното нарушение. Представения в хода на съдебното следствие РКО представлява нареждане на ръководството на търговеца, респ. търговското дружество до касиера да изплати за посочената в ордера цел определена сума на вписаното в ордера лице. Този счетоводен документ доказва основанието, предмета, натурално и стойностно изражение на стопанската операция, както и лицата, отговарящи за осъществяването и оформянето й. Законът изисква посочване датата  на издаване, а не и датата на осъществяване на сделката или стопанската операция. Следователно съдът намира, че към датата на констатиране на нарушението – 25.02.2019 г., респ. датата на съставяне на АУАН и НП, на работника не му е изплатено допълнителното възнаграждение за работа на ден през официален празник, в установените срокове.

По отношение на вида и размера на наложената санкция, съдът приема, че определения размер на санкцията от 2500 лв. /при граници от 1`500.00 лв. до 15`000.00 лв./ се явява несъответстващ на тежестта на нарушението и степента на обществената му опасност. Съдът приема, че следва да бъде определен  размер на наказанието от 1`500.00 лева, който е минимално предвидения такъв, явява се справедлив и способстващ за постигане на целите на наказанието. Предвид гореизложеното, НП, в частта относно размера на наложеното наказание следва да се измени, като се наложи предвиденото в чл.414, А.1 от КТ, адм. наказание "имуществена санкция" в минимален размер от 1`500.00 лв.

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, А.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ НП №29-0000469 от 11.04.2019 г. на ГД на ГД„ИТ-С. към ИА„ГИТ., с което на „.-8.Е. с ЕИК*, с адрес Г.Г.Д., у.„Б.”№1, е наложена „имуществена санкция” от 2`500.00 лв., за нарушение на чл.264 КТ, като на основание чл.63, А.1 от ЗАНН, във вр. чл.414, А.1 от КТ, намалява размера на наложената „имуществена санкция“ от 2`500.00 лв. на 1`500.00 лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл.АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………