Р Е Ш Е Н И Е    4187

 

Номер   4187

Година   05.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Велина Полежанова

Секретар:

Анелия Татарска

 

Като разгледа докладваното от гражданско дело

 

номер

20191240100846

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25 от ЗЗД. Постъпила е молба от Д„СП”-Р., в която се твърди, че детето А.Г.К., с ЕГН*, е с родители: майка Г.А.К., ЕГН* и баща - неизвестен. Д”СП-Р., е запознат със случая на А.Г.К. от 29.11.2016 г., когато детето е настанено от Д”СП-О., г.С., в професионално приемно семейство В. в Г.Р..

Предвид изложеното, молят съда да постанови решение, с което да настани детето в приемното семейство на Н.В. и А.В. от Г.Р., за срок от 12 месеца.

В съдебно заседание за молителя се явява социален работник в отдел „ЗД“ към Д„СП“-Р. А.П., упълномощена от Директора на Д„СП“-Р..

Заинтересованите страни – Г.А.К. – майка на детето, се явява в с.з. и заявява, че има намерение след като ремонтира наетото от нея жилище, да си вземе децата при нея.

Заинтересованите страни – Н.В. и А.В., приемното семейство, в което се иска настаняване на детето, се явяват в с.з. лично и заявяват, че децата се чувстват добре при тях, виждат се с майка си.

Назначеният на основание чл.15, ал.8 от ЗЗД особен представител на детето – адв. М.П., изразява становище за допустимост и основателност на молбата. Счита, че настаняването на детето в приемно семейство е изцяло в негов интерес, но срокът да бъде около шест месеца, предвид изразеното от майката желание за реинтеграция на детето.

Съдът, след съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и по вътрешно убеждение, прие за установено следното от фактическа страна:

Видно от приложеното по делото заверено копие на удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №1/16.01.2014 г., издадено от Столична община, р.К., детето А.Г.К., с ЕГН*, е родено на 11.01.2014 г. в Г.С., от майка – Г.А.К., ЕГН* и баща – неизвестен.

От приложения по делото социален доклад, изготвен от Д„СП”-О., е видно, че А. е второто дете на Г.А.К.. Същата е самотна майка, като децата са от различни бащи. По време на посещенията си при детето изразява загриженост и радост от срещата с нея, но се изнервя и отегчава след известно време. До настоящия момент не е изпълнила обещанията си, залегнали и в плана за действие, за осигуряване на подходящи и безопасни условия за отглеждане и възпитание на детето.

Със заповед №2206-ЗДЗД-6299/29.11.2016 г. на директора на Д„СП-О. детето А.Г.К., с ЕГН*, временно е настанено в професионалното приемно семейство на Н.В. и А.В. от Г.Р. до произнасяне на съда с решение.

С Решение №279/13.01.2017 г., постановено по Г. Д.№1412/2016 г. по описа на PC-Рг., мярката е потвърдена за срок от 18 месеца или до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на настаняването като мярка за закрила на детето, считано от влизане на решението в сила, а именно 24.01.2017 г.

Със Заповед №ЗД/Д-Е-Р-018/24.07.2018 г. на Директора на ДСП-Р., е продължено настаняването на детето в приемно семейство В., като с решение №4648/29.08.2018 г., постановено по Г. Д.№947/2018 г. по описа на PC-Рг. е продължена предприетата мярка за закрила за срок от 9 месеца или до настъпване на причини, водещи до изменение или прекратяване на временната мярка. Решението е влязло в сила на 01.11.2018 г..

Със заявление №СЛ/Д-Е-Р/142-022/11.01.2019 г., майката Г.К. е изразила желание да бъде прекратено настаняването на детето й след изтичане срока на съдебното решение. На 01.02.2019 г. е организирана екипна среща с всички заинтересовани страни. На срещата е изготвен план за действие, включващ конкретни цели и дейности, които да доведат до успешна реинтеграция на детето в биологичното семейство.

От О„ЗД“-О. е изискан социален доклад относно родителския капацитет на майката за полагане на адекватни грижи за детето, както и С. проучване на лелята на детето по майчина линия - А.А.К.. След извършена проверка е установено, че на адреса на А.К., не е установен никой, а по данни на съседи семейството от 3 години е в чужбина.

Изводите и препоръките в социалния доклад са, че майката Г.К. не може към момента да разбере нуждите на детето си, тя е с ниско ниво на саморефлексия, което не позволява повишаване на родителския й капацитет. Имайки предвид изложеното се препоръчва детето да остане в приемното семейство.

Със заповед №ЗД/Д-Е-Р-023/01.08.2019 г. на директора на Д„СП”-Р. детето А.Г.К., с ЕГН*, временно е настанено в професионалното приемно семейство на Н.В. и А.В. от Г.Р. до произнасяне на съда с решение.

В съдебно заседание майката Г.К. също заявява, че в приемното семейство се чувства добре и спокойно. Желае отново да се грижи за децата си, но и е необходимо време, за да ремонтира наетото от нея жилище.

В съдебно заседание членовете на приемното семейство категорично потвърждават желанието си детето да бъде настанено в тяхното семейство. Заявяват още, че между тях и детето е изградена емоционална връзка. Заявяват, че майката Г. многократно е обещавала да си намери работа и жилище и да вземе децата си при нея, но досега нито едно от обещанията не е изпълнила.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗЗД, исканията за настаняване на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социални услуги – резидентен тип и в специализирана институция, са подсъдни на районния съд по настоящия адрес на детето, а съгласно чл.26, ал.2 от същия закон, искането се прави от Д”СП”-, прокурора или родителя пред районния съд.

В случая се иска настаняване на детето А.Г.К., с ЕГН*, в професионално приемно семейство.

Молбата е допустима, тъй като е подадена от легитимирана страна – Д„СП”-Р. и пред съда по настоящия адрес на детето.

Разгледана по същество, съдът намира молбата за основателна.

От една страна, предвид изложеното в социалния доклад, към момента няма възможност детето да бъде настанено в семейството на роднини или близки, тъй като такива, съгласни да поемат отглеждането и възпитанието му, не са установени.

От друга страна, налице са всички законни предпоставки за уважаване на искането на Д”СП”-Р., тъй като видно от гореизложеното, е налице утвърдено от Директора на Д„СП”-Б., професионално приемно семейство и членовете на това приемно семейство изразяват желание да полагат грижи по отглеждане и възпитание на детето А.. Данните по делото сочат, че Н.В. и А.В. от Г.Р. притежават необходимите качества, за да се справят адекватно с отглеждането и възпитанието на А., както и че вече е изградена емоционална връзка и близки взаимоотношения между тях и детето. При това положение, съдът намира, че чрез настаняването на детето в професионалното приемно семейството, интересите му ще бъдат защитени по най-добрия за него начин.

Предвид изложеното, съдът приема, че са налице основанията на чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, т.2 от ЗЗД. и по отношение на детето А.Г.К., с ЕГН*, следва да бъде постановена мярка за закрила по чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗД., като същото бъде настанено за отглеждане в професионалното приемно семейство на Н.В. и А.В. от Г.Р., У.„Д.№3Б, за срок от 12 месеца или до момента, в който настъпят основателни причини за прекратяване на настаняването. Този срок следва да тече от влизане на настоящото решение в сила, като до тогава има действие Заповед №ЗД/Д-Е-Р-023/01.08.2019 г. на директора на Д„СП”-Р..

По отношение на направеното от особения представител възражение детето да бъде настънено за по-кратък срок в приемното семейство, съдът намира същото за неоснователно. От събраните по делото доказателства, както и от непосредсвените впечатления на съда при изслушване на майката Г.К., се установи, че изцяло в интерес на детето А. е да бъде продължена мярката за закрила в срока, поискан от ОЗД. Същата многократно е подавала молба за реинтеграция на децата си и впоследствие ги е оттегляла. Обещавала е да наеме жилище, за да заживеят заедно всички, но не е изпълнила обещанията си. Ето защо съдът намира, че чрез настаняването на детето в професионалното приемно семейството за срок от 12 месеца, интересите му ще бъдат защитени по най-добрия за него начин.

На основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, съдът следва да постанови, при установена нужда от О„ЗД” към Д„СП”-Р., детето А.Г.К., с ЕГН*, да ползва „заместваща приемна грижа”, съгласно ППЗЗД..

Според чл.33, ал.1 от ЗЗД, приемното семейство е задължено да дава сведения на родителите за децата и да им съдейства за личните им отношения с тях. По аналогия, същото задължение се отнася и за семейството на близки. Настоящата инстанция, с оглед нормата на чл.33, ал.1, изр.II от ЗЗД. – „Ако такива отношения са в интерес на детето, районният съд се произнася по техния режим с определение”, следва да се произнесе с определение и във връзка със съществуващата предоставена възможност на неговите родители да осъществяват контакти с детето. Това се налага с оглед необходимостта детето да общува с родителите си, предвид правилното формиране и изграждане на същото като личност, като режимът на лични контакти следва да се съобрази и с възрастта на детето. По закон режимът следва да бъде фиксиран с оглед осъществяване на родителските права родителите, като настоящата инстанция следва да определи режим на лични контакти на майката Г.А.К., ЕГН* с детето А.Г.К., с ЕГН*, както следва: всеки първи и трети петък от месеца от 11.00 ч. до 15.00 ч. В сградата на Областния екип по приемна грижа, на А.Г.Р., У.„С.С.”№1.

Водим от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. чл.26, във вр. чл.25, т.2 от ЗЗД, А.Г.К., с ЕГН*, родена от майка – Г.А.К., ЕГН* и баща – неизвестен, В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО на Н.В. и А.В. от Г.Р., У.„Д.№3Б, ЗА СРОК от 12 месеца или до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на настаняването като мярка за закрила на детето, считано от влизане на решението в сила.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от О„ЗД” при Д”СП”-Р., детето А.Г.К., с ЕГН*, ДА ПОЛЗВА „заместваща приемна грижа”, съгласно Правилника за прилагане на ЗЗД.  

Определя на майката Г.А.К., ЕГН*, режим на лични контакти и отношения с детето А.Г.К., с ЕГН*, както следва всеки първи и трети петък от месеца от 11.00 ч. до 15.00 ч. В сградата на Областния екип по приемна грижа, на А.Г.Р., У.„С.С.”№1.

Препис от решението да се връчи на директора на Д”СП”-Р., на професионалното приемно семейство Н.В. и А.В. от Г.Р., У.„Д.№3Б - за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните, пред Благоевградски окръжен съд, като обжалването не спира изпълнението.

 

Районен съдия:………………………………………