П Р И С Ъ Д А    4189

 

Номер   4189

Година   05.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Виолета Тумбева

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20171240200056

по  описа  за

2017

година

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.Д.Д., ЕГН*, роден в Г.Б., о.Б., на 27.12.1964 г., с адрес: Г.Б., о.Б., У.”.Л.№2., българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЗА НЕВИНЕН, в това, че П. условията на съвкупност по смисъла на чл.23 ал.1 НК, извършил следните престъпления:

1. В Г.Б., о.Б., по неустановено време в периода след м.10.2009 г. - влизане в сила на десет броя решения на PC-Р., с които са установени парични задължения на ЕООД„С.“, Б., ЕИК*, за изплащане на трудови възнаграждения в полза на Д.Г.З. - Решение по Г. дело №561/2009 г., П.В.К. - Решение №3317/07.10.2009 г., Г. д. №560/2009 г., В.М.К. - Решение по Г. д. №506/2009 г., Л.Х.Г. - Решение по Г. д. №507/2009 г., Б.Г.П. - Решение по Г. д. №504/2009 г., И.Г.Р. - Решение по Г. д. №508/2009 г., Д.И.В. - Решение по Г. д. №505/2009 г., Й.Б.Д. - Решение по Г. д. №559/2009г., П.А.Ч. - Решение по Г. д. №798/2009 г. и Л.Н.Б. - Решение по Г. д. №519/2009 г., всички присъдени задължения с общ размер 38`810.82 лева ведно с дължимото обезщетение за забавено изпълнение и разноски, докъм 18.02.2013 г. - обявяване на ЕООД„С.“, ЕИК* в несъстоятелност с Решение №590/18.02.2013 г. на Бл.ОС, в качеството му на управител, представител и собственик на капитала на дружеството, попречил и осуетил изпълнението на съдебните решения, като извършил действия по: укриване, разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица на движимо имущество, собственост на дружеството - машини, съоръжения, инсталации, дограма, покриви на сгради, оборудване и други движими вещи, собственост на дружеството, свързани с производствената и търговската му дейност; укриване на 9 броя МПС - МПС без регистрационна табела, вид: товарен автомобил, марка/модел: „З.130“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.200“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3333“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „М.2629“, МПС с per. №, вид: лек автомобил, марка/модел: „Ф.П.“, МПС с per. №*, вид: лек автомобил, марка/модел: „С.Т.“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „Щ.991“, МПС с per.№*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3335“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.310Д“, както и извършил действия на разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица с налични парични средства, собственост на дружеството, в резултат на които действия са останали неизплатени присъдени парични задължения в полза на работниците в общ размер от 38`768.70 лева - престъпление по чл.296, ал.1, пр.1 НК.

2. В Г.Б., о.Б., в качеството на търговец - управител, представител и собственик на капитала на ЕООД„С.“, ЕИК*, по неустановено време в периода след 08.11.2011 г. - откриване на производство по несъстоятелност с Решение №213/08.11.2011 г. по търговско дело №130/2011 г. на Бл.ОС, с начална дата на неплатежоспособността 29.04.2009 г., докъм 18.02.2013 г.- обявяване на ЕООД„С.“, ЕИК* в несъстоятелност с Решение №590/18.02.2013 г. на ОС-Бл.:

- скрил на неустановено място пари от касовата наличност на дружеството, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори;

- скрил на неустановено място 9 броя МПС, собственост на дружеството- МПС без регистрационна табела, вид: товарен автомобил, марка/модел: „З.130“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.200“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3333“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „М.2629“, МПС с per. №, вид: лек автомобил, марка/модел: „Ф.П.“, МПС с per. №*, вид: лек автомобил, марка/модел: „С.Т.“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „Щ.991“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3335“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.310Д“, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори;

- скрил на неустановено място движими вещи, унищожил и повредил движими и недвижими вещи, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори - сгради, бетонов център, машини, съоръжения и друго оборудване /кантар, стрела, бензинови колонки, компресори, циркуляри, фрези, агрегати, автомат, преси, перфоратор, помпи и други/, подробно описани в доклад на временния синдик С. до Бл.ОС, входиран по търговско дело №130/2011 г. на 02.12.2011 г.;

- скрил на неустановено място търговските книги и счетоводните документи на дружеството, с което затруднил установяване на активите и пасивите на неговото предприятие и дейност; като от изброените деяния са настъпили щети в особено големи размери - над 1`399`289.96 лв., представляващи неудовлетворяване на задължения към кредитори и случаят е особено тежък-престъпление по чл.227г НК, вр. с чл.227в, ал.2 НК, вр. с чл.227,в ал.1, т.1 пр.1, пр.2 и пр.3 и т.8, пр.2 НК, поради което и на основание чл.304 НПК го ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение.

Присъдата на съда подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС.

 

Председател: …................................................

 

Съдебни заседатели:

1. /К.Т./ ………..............

2. /И.К./ ……..…...........

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 17.09.2019 година

към ПРИСЪДА №4189 от 05.09.2019 г.

по НАК.Д. №56 от 05.09.2017 г. по описа на РС-Разлог

 

РП-Р. е повдигнала обвинение против А.Д.Д. за това, че П. условията на съвкупност по смисъла на чл.23, ал.1 НК извършил следните престъпления:

1. В Г.Б., о.Б., по неустановено време в периода след м.10.2009 г. - влизане в сила на 10 броя решения на PC-Рг., с които са установени парични задължения на ЕООД„С.“, Б., ЕИК*, за изплащане на трудови възнаграждения в полза на Д.Г.З. - Решение по Г. дело №561/2009 г., П.В.К. - Решение №3317/07.10.2009 г., Г. д. №560/2009 г., В.М.К. - Решение по Г. д. №506/2009 г., Л.Х.Г. - Решение по Г. д. №507/2009 г., Б.Г.П. - Решение по Г. д. №504/2009 г., И.Г.Р. - Решение по Г. д. №508/2009 г., Д.И.В. - Решение по Г. д. №505/2009 г., Й.Б.Д. - Решение по Г. д. №559/2009г., П.А.Ч. - Решение по Г. д. №798/2009 г. и Л.Н.Б. - Решение по Г. д. №519/2009 г., всички присъдени задължения с общ размер 38`810.82 лева ведно с дължимото обезщетение за забавено изпълнение и разноски, докъм 18.02.2013 г. - обявяване на ЕООД„С.“, ЕИК* в несъстоятелност с Решение №590/18.02.2013 г. на Бл.ОС, в качеството му на управител, представител и собственик на капитала на дружеството, попречил и осуетил изпълнението на съдебните решения, като извършил действия по: укриване, разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица на движимо имущество, собственост на дружеството - машини, съоръжения, инсталации, дограма, покриви на сгради, оборудване и други движими вещи, собственост на дружеството, свързани с производствената и търговската му дейност; укриване на 9 броя МПС - МПС без регистрационна табела, вид: товарен автомобил, марка/модел: „З.130“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.200“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3333“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „М.2629“, МПС с per. №, вид: лек автомобил, марка/модел: „Ф.П.“, МПС с per. №*, вид: лек автомобил, марка/модел: „С.Т.“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „Щ.991“, МПС с per.№*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3335“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.310Д“, както и извършил действия на разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица с налични парични средства, собственост на дружеството, в резултат на които действия са останали неизплатени присъдени парични задължения в полза на работниците в общ размер от 38 768.70 лева - престъпление по чл.296, ал.1, пр.1 НК.

2. В Г.Б., о.Б., в качеството на търговец - управител, представител и собственик на капитала на ЕООД„С.“, ЕИК*, по неустановено време в периода след 08.11.2011 г. - откриване на производство по несъстоятелност с Решение №213/08.11.2011 г. по търговско дело №130/2011 г. на Бл.ОС, с начална дата на неплатежоспособността 29.04.2009 г., докъм 18.02.2013 г. - обявяване на ЕООД„С.“, ЕИК*, в несъстоятелност с Решение №590/18.02.2013 г. на Бл.ОС:

- скрил на неустановено място пари от касовата наличност на дружеството, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори;

- скрил на неустановено място 9 броя МПС, собственост на дружеството - МПС без рег. табела, вид: товарен автомобил, марка/модел: „З.130“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.200“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3333“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „М.2629“, МПС с per. №, вид: лек автомобил, марка/модел: „Ф.П.“, МПС с per. №*, вид: лек автомобил, марка/модел: „С.Т.“, МПС с per. №*, вид: специален автомобил, марка/модел: „Щ.991“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3335“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.310Д“, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори;

- скрил на неустановено място движими вещи, унищожил и повредил движими и недвижими вещи, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори - сгради, бетонов център, машини, съоръжения и друго оборудване /кантар, стрела, бензинови колонки, компресори, циркуляри, фрези, агрегати, автомат, преси, перфоратор, помпи и други/, подробно описани в доклад на временния синдик С. до Бл.ОС, входиран по търговско дело №130/2011 г. на 02.12.2011 г.;

- скрил на неустановено място търговските книги и счетоводните документи на дружеството, с което затруднил установяване на активите и пасивите на неговото предприятие и дейност; като от изброените деяния са настъпили щети в особено големи размери - над 1`399`289.96 лв., представляващи неудовлетворяване на задължения към кредитори и случаят е особено тежък - престъпление по чл.227г НК, вр. с чл.227в, ал.2 НК, вр. с чл.227в, ал.1, т.1, пр.1, пр.2 и пр.3 и т.8, пр.2 НК.

Съдебното производство протече по реда на Глава 27-ма от НПК и по-точно на чл.371, т.1 от НПК, като страните се съгласиха да не се провежда разпит на всички явили се свидетелите в съдебно заседание на 21.06.2017 г., а само на един от тях, доколкото съответните действия по разследването са извършени П. условията и по реда предвиден в НПК, и П. постановяване на присъдата съдът непосредствено да ползва съдържанието на съответните протоколи от досъдебното производство.

Представителят на РП-Р. в съдебно заседание поддържа обвинението като счита, че то е доказано по несъмнен начин от събраните доказателствени материали. Пледира съдът да признае П. за виновен в извършване на инкриминираните престъпления, като му наложи наказания П. условията на чл.54 НК. По отношение на престъплението по чл.296, ал.1 НК, предлага да се наложи на подсъдимия наказания „лишаване от свобода“  за срок от 1 година, а по отношение на второто престъпление по чл.227г НК, вр. чл.227в, ал.2 НК, предлага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, като на основание чл.37, ал.1, т.7 НК, предлага наказание „Лишаване от правото да упражнява дейност по управление на търговско дружество за срок от 4 години. Моли да бъде определено на основание чл.23, ал.1 от НК едно общо наказание по-тежкото измежду посочените по-горе, а именно „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, което да бъде изтърпяно П. първоначален общ режим и към същото да се присъедини и наказанието по чл.37, ал.1, т.7 от НК. Отбелязва, че П. определяне на наказанието следва да се вземат предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства – чистото съдебно минало на П., а като отегчаващо такова – високия размер на щетите, обосноваващо прилагането на квалифициращ признак от състава на престъплението, както и начина на извършване на деянията, като се касае за две отделни престъпления извършени П. условията на реална съвкупност, второто от които с многообразие на форми на изпълнителното деяние.

Защитникът на П. А.Д.Д. моли да се постанови присъда, с която да се оправдае подзащитния му по повдигнатото обвинение. Смята, че същото не е доказано по безспорен и категоричен начин. Защитата смята, че П. пълен анализ на показанията на свидетелите и другите доказателства по делото, не може да се направи еднозначен извод, че подсъдимият е осъществил посочените престъпления.  Излага подробни съображения относно невъзможността на П. да е осъществил посочените престъпления поради неплатежоспособност на търговското дружество, в последствие обявената му несъстоятелност. Заявява, че прокуратурата не сочи конкретно в какви действия се изразяват двете форми на изпълнителното деяние по първото престъпление срещу подзащитния му, с което е накърнено правото му на защита, както и че следва да бъде оправдан поради обстоятелството, че подзащитния му не е заемал сочената управленска длъжност в търговското дружество към началото на инкриминирания период по първото престъпление.  По отношение на второто престъпление от обвинението отново акцентира на липсата на конкретика П. описанието му в обвинителния акт. Според защитника не се установява от доказателствата по делото фактическата обстановка, така както е записана в обвинителния акт. В резултат на направения анализ на обвинителния акт и доказателствата по делото, защитата изразява становище, че единствената присъда, която може да бъде постановена, е оправдателната.

Подсъдимият А.Д.Д. в последната си дума моли да бъде оправдан.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

А.Д.Д., ЕГН*, роден в Г.Б., о.Б. на 27.12.1964 г., с адрес: Г.Б., о.Б., У.„. Л.” №2., българин, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование.

Подсъдимият А.Д. бил управител на търговско дружество „С.“ЕООД, ЕИК*, което е обявено в несъстоятелност с Решение №590 от 18.02.2013 г. по търг.дело №130/2011 г. на  Бл.ОС, /към момента с прекратени правомощия - съгласно Решението №590 от 18.02.2013 г. по търг.дело №130/2011 г. на  Бл.ОС, са прекратени правомощията на органите на длъжника „С.“ЕООД/.

Подсъдимият А.Д., действащ като „Б.-А.Д., ЕИК*, е вписан като едноличен собственик на капитала на „С.“ЕООД, ЕИК*. В периода след 2003 г. за осъществяване на дейността си дружеството е разполагало със собствена производствена база в Г.Б., която е била оборудвана с машини, съоръжения и техника. Функционирало варово стопанство, бетонов възел. Бетоновият център развивал активна производствена дейност в областта на бетоновите изделия и строителство. Наред с тази дейност дружеството произвеждало дограма. За тази си дейност разполагало с оборудван цех в Г.Б.. Дружеството било собственик и на пресевна станция в с.Е., о.Р., с две поточни линии, където се добивали инертни материали и баластра. Като работодател търговското дружество имало много наети работници със сключени трудови договори.

От началото на 2008 г. започнало влошаване на икономическото състояние на „С.“ЕООД. Търговското дружество не можело да изплаща задължения към кредитори, преки доставчици, държавния и местния бюджет, възнаграждения към персонала и др. През същия период на „С.“ЕООД са издадени няколко наказателни постановления от НАП, ТД С. за нарушения на ЗДДС. В периода след 2008 г. не били внасяни редовно дължимите плащания /данъци и такси/ към О.Б., Отдел „П.“. Сключените договори за кредит с банки и други кредитни институции, вр. с извършваната търговска дейност на дружеството, не се обслужвали редовно, а някои напълно спрели да бъдат изплащани. Не се изплащали редовно дължимите трудови възнаграждения на работниците и служителите в дружеството. Не се внасяли също така дължимите осигурителни вноски за персонала. В тази връзка са приложени писмени доказателства за установени задължения на „С.“ЕООД към НАП за ДОО и здравно осигуряване - писма на Директор О.Б., НАП, ТД на НАП-С. ревизионни актове и други /приложени в том I, л.115; том V, л.87-89, л.110 и други/.

От началото на 2009 г. търговското дружество започнало поетапно да прекратява трудовите договори на голяма част от работниците, между които и свидетелите Д.Г.З., П.В.К., В.М.К., Л.Х.Г., Б.Г.П., И.Г.Р., Д.И.В., Й.Б.Д., П.А.Ч. и Л.Н.Б.. Работниците завели граждански дела в съда за изплащане на дължимите им трудови възнаграждения и обезщетения.Предявените граждански искове срещу „С.“ЕООД от работниците били уважени.Постановени били съдебни решения в полза на работниците и служителите, установяващи парични задължения за неизплатени трудови възнаграждения. Решенията не били обжалвани и влезли в сила, както следва:- Решение по Г. д. №561/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на Д.Г.З. от Г.Б. в общ размер на 4`156.48 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение №3317/07.10.2009 г. на PC-Рг., постановено по Г. д. .№560/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на П.В.К. от Г.Б. за заплащане на трудово възнаграждение за периода от м.09.2008 г. до м.05.2009 г. в общ размер на 4`938.39 лв. дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №506/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на В.М.К. в общ размер на 4`264.87 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №507/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на Л.Х.Г. в общ размер на 6`332.32 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №504/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на Б.Г.П. в общ размер на 5`430.05 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №508/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на И.Г.Р. в общ размер на 4`381.95 лева, дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №505/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на Д.И.В. в общ размер на 4`612. 07 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №559/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на Й.Б.Д. в общ размер на 903.96 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №798/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на П.А.Ч. в общ размер на 1`431.86 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

- Решение по Г. д. №519/2009 г., с което е установено парично задължение по отношение на Л.Н.Б. в общ размер на 2`358. 87 лв., дължимите обезщетение за забавено изпълнение и разноски;

По искане на работниците са издадени изпълнителни листове и са образувани изпълнителни производства П. ДСИ към Рг.РС - изпълнителни производства /дела/, с поредни номера №66, №67, №68, №69, №70, всички по описа за 2009 г. и изпълнителни дела №3, №4, №7, №8 и №13 по описа за 2010 г. Същите са обединени в общо изпълнително производство с №66/2009 г. с постановление на ДСИ П. Рг.РС от 25.06.2010 г.

В хода на обединеното изпълнително производство на 02.07.2010 г. е насрочен опис на „П.и.“ с две поточни линии и инертен материал, намиращ се в пресевната инсталация в землището на с.Е., собственост на дружеството-длъжник. Насрочен е и опис на МПС - фадрома м. „Л.“ 2.5 куб. M. - 2005 г.; верижна машина ДТ 75; лекотоварен автомобил м. „М.“, 2.5 т. - дизел, per. №*; самосвал м. „М.“-15 куб. м.; лек автомобил /джип/ м. „Т.“ с per. №* - 2007 г., както и на кантар 500 т., всички вещи намиращи се в Г.Б.. Така описаните по-горе налични движими вещи, които били открити в наличност от ДСИ П. Рг.РС и за които бил насрочен опис в хода на изпълнителното производство, били запорирани. От продажбата, в рамките на изпълнителното производство, след извършено разпределение на постъпилата сума, част от дължението към работниците било изплатено /виж приложената сметка за разпределение на погасени суми от 31.10.2011 г.- том I л.27-29/. След публичната продан общо дължимата неизплатена сума от страна на „С.“ЕООД към взискателите - бивши работници и служители, е в размер на 38`768.70 лева. /от изготвената в хода на досъдебното производство икономическа експертиза и изслушана в съдебно заседание, се установява, че към 28.11.2011 г. след публичната продан на движимите вещи на длъжника „С.“ЕООД от ДСИ П. Рг.РС, общата сума на задължението на длъжника към всички взискатели /Д.З., П.К., В.К., Л.Г., Б.П., И.Р., Д.В., Й.Д., П.Ч., Л.Б. /по изпълнително дело  №66/2009 г. на ДСИ П. Рг.РС, е 27`516,64 лв. /главница, лихва, разноски/. От заключението на вещото лице се установява, че общата дължимата сума към 02.02.2016 г. на взискателите, респ. общата сума на задължението на длъжника „С.“ЕООД към всички взискатели, изчислена към 02.02.2016 г., като се има предвид непогасените вземания на всеки взискател към 28.10.2011г. по отделни елементи  и дължимата законна лихва върху вземането за главница за периода  от 29.10.2011 г. до 02.02.2016 г., е 38`768,70 лв.

В хода на изпълнителните производства срещу „С.“ЕООД не било установено местонахождението на всички автомобили, собственост на дружеството-длъжник. Не били открити общо 9 на брой автомобили, а именно: МПС без рег. табела, вид: товарен автомобил, марка/модел: „З.130“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.200“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3333“, МПС с per. №» *, вид: специален автомобил, марка/модел: „М.2629“, МПС с per. №, вид: лек автомобил, марка/модел: „Ф.П.“, МПС с per. №*, вид: лек автомобил, марка/модел: „С.Т.“, МПС с per. №Е 0961 АТ, вид: специален автомобил, марка/модел: „Щ.991“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.3335“, МПС с per. №*, вид: товарен автомобил, марка/модел: „М.310Д“, двигател №*8608. В хода на образуваното и водено изпълнително производство, освен изнесените на публична продан вещи, не било установено друго, каквото и да е налично движимо имущество, срещу което евентуално да може да бъде насочено принудително изпълнение.В рамките на изпълнителното производство не са установени и налични парични средства, собственост на дружеството.

Поради необслужване на парични задължения към банки, кредитни институции, физически и юридически лица, търговско дружество „С.“ЕООД, изпаднало в неплатежоспособност, /с начална дата на неплатежоспособност 29.04.2009 г./. По молба на кредитор на дружеството – в Бл.ОС е образувано търговско дело №130/2011 г. за откриване на производство по несъстоятелност. В хода на образуваното производство е назначена счетоводна експертиза /том III л.10-30/. Изготвен е финансово-счетоводен анализ на „С.“ЕООД за периода от 31.12.2007 г. до 31.12.2010 г. Установено е, че дружеството има задължения в общ размер над 1`399`289.96 лв., които не може да покрие. Установена е свръхзадлъжнялост по смисъла на чл.742 от Търговския закон /ТЗ/, лоша ликвидност на задълженията, финансова зависимост от кредиторите и декапитализация на дружеството. Към експертизата е приложен счетоводен баланс на „С.“ЕООД /отчет за финансово състояние/, отчет за приходите и разходите /отчет за всеобхватния доход/ и други справки, касаещи финансовото състояние на дружеството. В заключението на експертизата вещото лице е посочило, че съществуват задължения на „С.“ЕООД, произтичащи от търговски сделки, свързани с търговската му дейност - задължения към доставчици, публично-правни задължения, задължения по получени кредити и задължения към персонала. С решение №213/08.11.2011 г. по търговско дело №130/2011 г. на Бл.ОС, публикувано в ТР на 11.11.2011 г., на основание чл.630 от Търговския закон /ТЗ/, е открито производство по несъстоятелност на „С.“ЕООД. За начална дата на неплатежоспособността е обявена дата - 29.04.2009 г. С решението за откриване на производство по несъстоятелност съдът е приел, че е наложително назначаване на временен синдик. За временен синдик е назначен В.Г.С.. Съдът е приел, че е налице и обезпечителна нужда, тъй като дружеството-длъжник с оглед влошеното си икономическо състояние застрашава интересите на кредиторите си. Допуснато е обезпечение чрез налагане на „запор“ и „възбрана“ върху имуществото на „С.“ЕООД. Насрочено е първо събрание на кредиторите.

Съгласно разпоредбите на Търговския закон (чл.636, ал.1 ТЗ) - от вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност изпълнението на задълженията към длъжника (дружеството, по отношение на което е открито производството по несъстоятелност) се приемат от синдика.

Съгласно разпоредбата на чл.635, ал.1 ТЗ - с откриване на производство по несъстоятелност длъжникът продължава дейността си под надзора на синдика и може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производство по несъстоятелност.

След встъпване на В.Г.С. като временен синдик на 14.11.2011 г. /акт за встъпване, приложен в том III от ДП/, вр. със задълженията му по чл.668 ТЗ, временният синдик С. изготвил следните документи - писмен доклад за причините за неплатежоспособността, състоянието на имуществото и взетите мерки за неговото запазване и за възможностите за оздравяване на предприятието; списък на кредиторите, вземанията, доставчиците и дълготрайните материални активи /ДМА/ на длъжника, в които е посочен и размера на техните вземания и задължения. Докладът и документите са изпратени от синдика до Бл.ОС с придружително писмо, изведено на 01.12.2011 г., входирано по търговско дело №130/2011 г. на 02.12.2011 г./л.229-235; л.202-207//. В т.II от доклада на синдика подробно е описано състоянието на имуществото на дружеството към 31.11.2011 г. В табличен вид са посочени наличните дълготрайни активи - земя, сгради, бетонов център, оборудване - фрези,компресори, агрегати, кантар, стрела, бензинови колонки, циркуляри, автомат, преси, перфоратор, помпи, МПС и други вещи. Общата балансова стойност на всички дълготрайни активи е посочена на 1`944`352.00 лева. В справката, изготвена от синдика са посочени и наличните материални запаси - чакъл на стойност 110`000.00 лева. Видно от доклада и приложените справки за притежаваното от „С.“ЕООД към 31.11.2011 г. имущество, е направен извод на синдика, че са налице възможности за оздравяване на предприятието.

В доклада на временния синдик В.С. изрично е отбелязано, че в разговор с управителя на дружеството А.Д., същият е бил предупреден, че не може да извършва никакви правни и фактически действия - не може да сключва договори, да получава парични вземания, да извършва продажба на движимо и недвижимо имущество, както и за извършва други действия, представляващи управление и разпореждане със собственост на търговското дружество, без знанието и одобрението на синдика. Към доклада са приложени в табличен вид справки в оригинал, подпечатани с печата на „С.“ЕООД - имуществото, което е било налично към 31.11.2011 г., непосредствено след откриване на производството по несъстоятелност на търговското дружество.

Междувременно в хода на производството по несъстоятелност на основание чл.685 и сл. от Търговския Закон били предприети действия по предявяване на вземанията и са изготвени списъци с предявени и приети вземания, изменяни на няколко пъти в производството по несъстоятелност. Изготвяните списъци на кредиторите, които са одобрени от Бл.ОС с извършени корекции са обявени в Търговския регистър.

С определение на Бл.ОС от 08.03.2012 г. за синдик е назначен адвокат В.Ц.. Последният е изпълнявал тази длъжност до 16.11.2015 г. - освободен е с определение №5186/12.11. 2015 г. на Бл.ОС. След тази дата до настоящия момент правомощията на синдик се изпълняват от св. Н.Г. - назначен с Определение №5730/09.12.2015 г. на Бл.ОС, считано от датата на встъпване, а именно от 10.12.2015 г.  На основание чл.658, ал.1, т.5 от ТЗ предприел действия по издирване и уточняване на имуществото на длъжника. Изискал справки относно образуваните изпълнителни производства срещу „С.“ЕООД. Съставил и обявил в Търговския Регистър към Агенцията по Вписвания актуален и допълнителен списък на приетите и неприетите вземания на кредиторите на дружеството в несъстоятелност.

П. проверка на активите и пасивите на дружеството, в изпълнение на законовите си правомощия, синдикът В.Ц. установил пълна липса на средствата и наличностите, включени в доклада на временния синдик С. от 01.12.2011 г.. Освен сградите, в хода на производството по несъстоятелност, синдикът Ц. открил само две от МПС/товарни автомобили-камиони м.Р. и м.В./, които били използвани за осъществяване на дейността на дружеството. Камионите били запорирани в хода на водено изпълнително производство и се намирали на съхранение на частен паркинг в Г.Р. /в тази връзка е приложено към досъдебното производство писмо от ЧСИ Г.Ц., район на действие Бл.ОС/. В производството по несъстоятелност синдик Ц. продал тези два товарни автомобили - м. „R.G340Т1“ с per. №* и м. “V.FS108X4” с per. №*. С постановление №1283/25.03.2014 г. на Бл.ОС по т. д. №130/2011 г. същите са възложени в собственост на обявените купувачи. С получените пари от продажбата са изплатени частично суми по обезпеченото вземане в полза на банка и за разноски в производство по несъстоятелност.Останалите общо 9 броя товарни автомобили не били открити. Видно от приложените писма и справки от ОДМВР-Б., сектор „П.п.“ и декларирани данни по ЗМДТ пред О.Б., отдел „П.“, МПС са с неустановено местонахождение. Част от движимите вещи, в това число и МПС, са предмет на учреден особен залог - обезпечение за дълг на „С.“ЕООД в полза на банка, вписан в Централния Регистър на особените залози /л.36-37; л.56, т.VIII от ДП/. Съгласно Търговския Закон и ЗОЗ, П. наличие на обезпечение с особен залог по отношение на движими вещи в  хода на открито производство по несъстоятелност, удовлетворяването на задълженията и попълването на масата на несъстоятелността се извършва по строго определен ред.

Производството по несъстоятелност е спирано на основание чл.632, ал.5 от Търговския закон вр. с чл.629 ТЗ - недостатъчност на налично имущество на длъжника, генериращо финансов ресурс - Решение №1733/26.07.2012 г. на Бл.ОС /приложени съдебни решения в том V от ДП/. С Определение №87/15.01.2013 г. производството по несъстоятелност е било възобновено.Поради липсата на средства за текущи разноски съдът на няколко пъти е изпращал покани до кредиторите на основание чл.629 ТЗ да предплатят разноски за продължаване на производството занапред и продължаване процедурата по осребряване на имуществото и удовлетворяване на кредиторите на длъжника. С Решение №590/18.02.2013 г. по ТД №130/2011 г. по описа на Бл.ОС дружеството е обявено в несъстоятелност. Решението е вписано в Търговския регистър на 21.02.2013 г. С решението е прекратена дейността на предприятието, постановени са обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника /последните вписани в Службата по вписвания - Р. на 22.02.2013 г./. С решението са прекратени изцяло правомощията на органите на длъжника - правото да се управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Д. като управител на „С.“ЕООД - длъжник е бил лишен напълно от правото да управлява и се разпорежда с имуществото на дружеството, като това право съгласно разпоредбите на Търговския закон е предоставено изцяло на синдика на дружеството. С решението за обявяване в несъстоятелност, съдът е постановил започване на осребряване на масата на несъстоятелността и разпределяне на осребреното имущество. Съгласно разпоредбите на Търговския Закон, след откриване на производство по несъстоятелност дейността на дружеството-длъжник продължава под задължителния надзор на синдика. Управителят на дружеството има право да сключва сделки само след предварително съгласие на синдика и то за удовлетворяване на строго определени разходи /за заплащане на заплати, наем, отопление, текущи търговски разходи и други подобни/. Управителят на дружество, което е в процедура след откриване на производство по несъстоятелност, преди обявяване на несъстоятелността, няма право без разрешение на синдика и съда да отчуждава движимо имущество на дружеството, което е запорирано със съдебното решение. Всички приходи в този период от продажби, наеми или предплащане на разноски от кредиторите е следвало да постъпват по специално открита особена сметка на името на дружеството, управлявана от синдика, която да послужи за удовлетворяване на кредиторите с приети вземания и разноски в производството по несъстоятелност.

С Определение №4371/30.10.2013 г. и Определение №4484/24.10.2014 г., след обявяване на „С.“ЕООД в несъстоятелност, по повод постъпил доклад от синдик Ц., Бл.ОС е разрешил извършването на продажба на недвижимото имущество на длъжника - ПИ №02676.501.2642 и ПИ №02676.501.2641 в Г.Б., ведно с построените в тях сгради. П. проведената продажба по реда на чл.717а ТЗ, не са се явили купувачи и имотите не са били продадени. П. публична продан на 11.10.2016 г. организирана от синдик Г., по отношение на посочените два поземлени имота, ведно със построените в тях сгради, е обявен купувач, като предстои прехвърлянето собствеността върху имотите.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Б.П., Д.З., И.Р., Й. Д., П.Ч., П.К., Д. В., приобщени от досъдебното производство  по реда на чл.371, т.1 от НПК, показанията на св. Л.Б. и св. Л.Г., св. В.Ц. и св. Н.Г., св. Й.З., св. З. И., св. Я.Т., обясненията на П.Д. в съдебно заседание, а така също и въз основа на приложените писмени доказателства - справки, извлечения от съдебни дела, водени в Рг.РС и Бл.ОС, изпълнителни производства, водени от ДСИ П. Рг.РС и ЧСИ П. Бл.ОС и ОС-С.З., относими извлечения от търговско дело №130/2011 г. по несъстоятелността /доклади на синдици, списъци на кредитори, наложени обезпечения, съдебни решения и пр./, информация от О.Б., Отдел „П.“ ведно с извлечения относно местни данъци и такси, данни от ТД„НАП-Б., документи от ТП„НОИ“-Б., запорни съобщения, експертно заключение по назначена икономическа експертиза, и др.

Съдът кредитира обясненията на П. относно тежкото фанансово състояние на търговското дружество „С.“ЕООД в периода 2008-2009 г., което се е отразило П. заплащането задълженията към кредиторите и тяхното разсрочване във времето. Същите кореспондират с останалите доказателства по делото – показанията на разпитаните св. Л.Б. и св. Л.Г., както и писмените доказателства по делото.

На основата на така изяснената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Налице е недоказаност на обективната и субективната страна на престъпните състави досежно обвинението, което налага безусловно приложението на последиците, визирани в чл.304 НПК спрямо П.. П.Д. не е осъществил състава, на което и да е от престъпленията, за които му е повдигнато обвинение. Достатъчно основание за оневиняването му се явява недоказаното извършване на деянията. Недопустимо е постановяването на осъдителна присъда П. недоказаност на обвинението по несъмнен начин - когато не са установени обстоятелствата, касаещи обвинението - чл.303, ал.1 НПК. Само когато всички факти, включени в причинно-следствения процес на престъпното деяние и неговото авторство бъдат установени безспорно и категорично, съдът може да постанови съответна осъдителна присъда. Последната не може да почива на предположения, на съмнителни, несигурни и колебливи изводи относно автора на престъплението, механизма на осъществяването му, другите обективни и субективните признаци от неговия състав. Съдът признава П. за виновен само и единствено, когато обвинението е доказано по несъмнен начин (чл.303, ал.2 НПК), което е гаранция за реализиране правата на П. в наказателния процес, произтичащи от презумпцията за невиновност, установена в чл.16 НПК. След като е недоказано, че именно П. е извършил деянията от повдигнатото обвинение, то той не е автор на деянията, а оттук не е осъществен както състава на престъплението по чл.296, ал.1 НК, така и на престъплението по чл.227г НК, вр. с чл.227в, ал.2 НК, вр. с чл.227в, ал.1, т.1, пр.1, пр.2 и пр.3 и т.8, пр.2 НК.

От обективна страна, съставът на престъплението по чл.296, ал.1 НК /когато деянието има за предмет съдебно решение/ може да се осъществи чрез две форми на изпълнителното деяние – деецът да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение. Видно е, че и двете форми представляват активно поведение на дееца, т.е. действие. Тези действия следва да са насочени към това да се създават пречки, затруднения на съответните лица, които следва да го приведат в изпълнение и следва да са обективно годни да постигнат това. За да бъде доказана обвинителната теза, по несъмнен начин следва да бъде установено наличието на три общи предпоставки: първо, че е налице съдебно решение, което подлежи на изпълнение; второ, че съществува поведение на дееца, с което той не изпълнява конкретните предписания на съда, съдържащи се в този акт и трето - че предприетото от дееца поведение е извършено умишлено и със съзнанието, че по този начин се накърнява правилното функциониране на правосъдния апарат. Освен това, поведението на дееца трябва да е довело до неизпълнение на решенията.

 По отношение на участието на П. в двете форми на изпълнителното деяние като част от обективната съставомерност на престъплението по чл.296, ал.1 от НК, съдът намира изложените от обвинението фактически изводи за необосновани. От събраните доказателства по делото  не се установяват действия  от П. по укриване, разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица на движимо имущество, собственост на дружеството - машини, съоръжения, инсталации, дограма, покриви на сгради, оборудване и други движими вещи, собственост на дружеството, свързани с производствената и търговската му дейност; укриване на 9 броя МПС, както и действия на разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица с налични парични средства, собственост на дружеството, в резултат на което са причинени вреди на кредиторите. От показанията на св. Б. – счетоводител в търговското дружество “С.“ЕООД  в периода 2007-2008 г., се установява, че дружеството е имало задължения към работниците за неизплатени заплати, поради което е образувано изпълнително производство за тяхното удовлетворяване и изплащане на дължимите трудови възнаграждения. Заявява, че не й известно  подсъдимият да е скрил или унищожил имущество на дружеството, да е взимал счетоводни документи или пари от касата за себе си без издаване на съответен РКО. Показанията на свидетелката кореспондират с показанията на  св.Г.  и  на другите свидетели  - Б.П., Д.З., И.Р., Й.Д., П.Ч., П.К., Д.В., приобщени от досъдебното производство  по реда на чл.371, т.1 от НПК, които са работили в търговското дружество до 2009 г. Сочат, че след прекратяване на трудовите им правоотношения с търговското дружество са образували съдебни производства за неизплатените им трудови възнаграждения от дружеството, като след осъществено принудително изпълнение от Съдебно-изпълнителната служба към РгРС и продажбата на движимо имущество на дружеството-работодател, сумите са разпределени за погасяване на част от вземанията на работниците. От показанията на св. В.Ц. – синдик на „С.“ЕООД в периода 2012-2015 г. се установява, че са продадени два товарни автомобила включени в масата на несъстоятелност, собственост на търговското дружество-марки „Р.“ и „В.“. Заявява, че е извършил необходимите огледи и търгове на посочените автомобили и тяхното предаване на купувачите, като е изготвил сметка за разпределение на постъпилите суми от продажбата им, за което е изготвил и представил отчетен доклад пред съда по несъстоятелността – Бл.ОС. Сочи, че П. встъпването си в длъжност като синдик, дружеството не е разполагало с налични парични средства, както и не е разполагало с налични МПС, освен горепосочените два товарни автомобила. Заявява, че не му е известно подсъдимият през посочения период 2012-2015 г. да е скрил на неустановено място пари от касата на дружеството или да е скрил имущество на дружеството, както и търговски и други документи на дружеството. По отношение на посочените в Доклада на временния синдик С. ДМА - земя, сгради, бетонов център, път, пресевна, административна сграда, два самосвала „Р.“ и „В.“, сочи че са били налични в имуществото на длъжника, като в производството по несъстоятелност двата самосвала са продадени /горепосочените два товарни автомобила марки „Р.“ и „В.“/, доколкото може да се приеме, че са същите автомобили посочени в Доклада на синдика С., тъй като са индивидуализирани само с посочена марка. Заявява, че останалите посочени в Доклада на синдика С. ДМА – движими вещи не са били налични по време на работата му като синдик.  Сочи, че инвентаризация на имуществото на търговското дружество-длъжник не е правена.  Показанията на св. Ц., кореспондират с показанията на св. Н.Г.  - синдик на „С.“ЕООД в периода след 2015 г. до настоящия момент. Последния заявява, че не е установил налично движимо имущество на дружеството, като е предприел действия по установяване местонахождението на товарни автомобили, собственост на дружеството чрез съответни справки от съответната общинска администрация и Гаранционния фонд и полицейските органи. Заявява, че не е установил действия от страна на П. по отношение скриване на пари от касата на дружеството, действия по укриване на автомобили, вещи или счетоводна документация.

Също така, от показанията на св. З.И., се установява местонахождението на едно от процесните МПС, собственост на „С.“ЕООД, а именно – МПС, специален автомобил - бетонпомпа,  с рег №*, марка „М. 2629“ като заявява, че посочения автомобил е оставен от П. 2012 г. на съхранение на паркинг в Г.П., собственост на управляваното от него търговско дружество „Б.К.“-П.. Сочи, че не е прехвърляна собствеността върху автомобила чрез подажба и все още е собственост на „С.“ЕООД, като към момента е описан от синдика и обявен за продан. От показанията на св. Й.З. и св.Я.Т., се установява местонахождението на едно от процесните МПС, собственост на „С.“ЕООД, а именно – МПС, товарен автомобил, с рег №*, марка „М.310Д“, като през 2010-2011 г. подсъдимият е предал в притежавания от св.Т. пункт за цветни и черни метали в Г.Б. процесния автомобил, като правото на собственост върху автомобила чрез прехвърлителна сделка в съответна нотариална форма не е сключвана, а в последствие същият е предаден във фактическата власт на св. Й.З..  Последният сочи, че го е предал във фактическата власт на трето лице – Й.Ч.. Отделен е въпросът, че в разглеждания случай липсват данни, обосноваващи твърденията на прокуратурата за наличието на съставомерното субективно отношение на дееца, което би следвало да намери израз в целта да се причини вреда другиму. С обвинението се поддържа, че П. в резултат на действията си причинил вреда на кредиторите. Съгласно чл.78 от ЗС, който придобие по възмезден начин владението на движима вещ, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собствеността, освен когато за прехвърлянето на собствеността върху движимата вещ се изисква нотариален акт или нотариална заверка на подписите, какъвто е процесния случай с посочените два автомобила, т.е. в случая без значение е добросъвестността на приобретателите, доколкото е налице непротивопоставимост и недействителност по отношение на взискателите /кредиторите/ на посочените фактически действия с посочените два автомобила. В аспекта на горните изводи, посоченото деяние по чл.296, ал.1 НК се характеризира с отсъствие на специална съставомерна цел. Следва да се отбележи, че посочените фактически действия с товарен автомобил, с рег №*, марка „М.310Д“ са извършени в период преди откриване на производството по несъстоятелност на дружеството-длъжник, с оглед въведените ограничения за разпореждане и управление на имуществото на длъжника от управителните му органи П. надзора на временния синдик.

От показанията на свидетелите не се установяват действия от П. по укриване, разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица на движимо имущество, собственост на дружеството - машини, съоръжения, инсталации, дограма, покриви на сгради, оборудване и други движими вещи, собственост на дружеството, свързани с производствената и търговската му дейност; укриване на 9 броя МПС, както и действия на разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица с налични парични средства, собственост на дружеството, в резултат на които е причинена вреда на кредиторите. Тезата на обвинението не се подкрепя от доказателствата, поради което не може да се приеме за установена, тъй като би се основала на произволни предположения. Отделно, както бе отбелязано още в началото на правните съображения, П. следва да бъде оправдан на основание това, че не е доказано  да е извършител на деянията. Гореизложеното се отнася и по отношение престъплението по чл.227г НК, вр. с чл.227в, ал.2 НК, вр. с чл.227в, ал.1, т.1, пр.1, пр.2 и пр.3 и т.8, пр.2 НК. За да е осъществен състава на същото, трябва да са установени следните факти: да е налице открито производство по несъстоятелност на длъжник - търговско дружество или кооперация; след откриване на това производство управителят или лицето, което го представлява да е извършил действия: укрие, унищожи, повреди - пари, вещи, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори; скрие търговските  книги и счетоводните документи на дружеството, с което затруднил установяването на активите и пасивите на неговото предприятие или дейност; действията трябва да са извършени противозаконно и от тях следва да са настъпили щети в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.

По делото е безспорно установено, че с Решение от 08.11.2011 г., постановено по търговско дело №130/2011 г. На ОС-Бл е открито производство по несъстоятелност по отношение на дружеството. Била определена начална дата на неплатежоспособността – 29.04.2009 г. /деня на възникване  на обективната невъзможност длъжника да изпълни изискуемите  парични задължения по търговска сделка, т.е деня в който длъжника е спрял плащанията, поради това че не е бил в състояние да посреща изискуемостта на паричните си задължения/. Решението за откриване на производство по несъстоятелност било вписано в Търговския регистър на 11.11.2011 г.  В хода на търговското дело била назначена съдебно-икономическа експертиза относно икономическото състояние на дружеството  за периода - 2007-2010 г., от която било установено, че имущественото състояние на дружеството не позволява да покрива задълженията си, произтичащи от търговски сделки, като е налице трайна неплатежоспособност – дружеството е преустановило дейността си, като нито реализира приходи, нито обслужва задълженията си.

От показанията на св. Б. – счетоводител в търговското дружество“С.“ЕООД, в периода 2007-2008 г., показанията на  св.Г.  и  на другите свидетели  - Б.П., Д.З., И.Р., Й.Д., П.Ч., П.К., Д.В., приобщени от досъдебното производство  по реда на чл.371, т.1 от НПК, които са работили в търговското дружество до 2009 г.,  показанията на св. В.Ц. – синдик на „С.“ЕООД в периода 2012-2015 г., и показанията на св. Н.Г. - синдик на „С.“ЕООД в периода след 2015 г. до настоящия момент, не се установяват действия  от П. по укриване, унищожаван, повреждане или разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица на имущество, собственост на дружеството - машини, съоръжения, инсталации, дограма, покриви на сгради, оборудване и други движими вещи, собственост на дружеството, свързани с производствената и търговската му дейност; укриване на 9 броя МПС, търговските  книги и счетоводните документи на дружеството, както и действия на разпореждане и управление в своя полза и в полза на трети лица с налични парични средства, собственост на дружеството.

По-конкретно не се установява подсъдимият да е скрил на неустановено място движими вещи, унищожил и повредил движими и недвижими вещи, които могат да послужат за удовлетворяване на неговите кредитори - сгради, бетонов център, машини, съоръжения и друго оборудване /кантар, стрела, бензинови колонки, компресори, циркуляри, фрези, агрегати, автомат, преси, перфоратор, помпи и други/, подробно описани в доклад на временния синдик С. до Бл.ОС, входиран по търговско дело №130/2011 г. на 02.12.2011 г. Посочените ДМА  не са индивидуализирани по своите технически характеристики в доклада на синдик С., за да се установи местонахождението им или идентичността им с други такива, предмет на принудително изпълнение в хода на образуваното изпълнително производствоо от ДСИ П. Рг.РС по изп. дело №66/2009 г. /стрела, кантар/. Част от движимите вещи, в това число и МПС, са били предмет на учреден особен залог - обезпечение за дълг на „С.“ЕООД в полза на банка, вписан в Централния Регистър на особените залози /л.36-37; л.56, т.VIII от ДП/, но не са установени в наличност от назначените синдици в хода на производството по несъстоятелност.

Съдът прави извод и за липса на квалифициращия признак "особено тежък случай", по смисъла на чл.98, т.8 НК, от състава на посоченото престъпление. За осъществяване на квалифициращият признак "особено тежък случай", е необходима едновременна наличност на висока степен на обществена опасност, на деянието и дееца. Когато се преценява дали е налице този състав, трябва да се вземат в пред вид не само настъпилите вредни последици, но и всички други обстоятелства, които са от значение за оценката на степента на обществената опасност на деянието и дееца. Съгласно разпоредбата на чл.98, т.8 НК, "особено тежък случай" е този П. който извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства, разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца. В случая са причинени вреди, но те не могат да обосноват сами по себе си, исканата от обвинението квалификация по чл.227в, ал.2 НК. По делото от една страна е безспорно установено, че П. Д. е с чисто съдебно минало, семейно ангажиран, дава обяснения в хода на съдебното следствие, с което съдейства за установяване обстоятелствата от предмета на доказване по делото, и има добросъвестно процесуално поведение, все данни които дават положителна характеристика на личността му. От друга страна настоящата инстанция счита, че в случая не са налице вреди от изключителен характер, с оглед данните за наличие на наложени обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника и липсата на цел за увреждане на кредиторите. От всичко изложено се прави извода, че не е налице изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца, от където следва, че деянието не може да бъде квалифицирано като "особено тежък случай" съгласно разпоредбата на чл.227в, ал.2 НК. Предвид изложеното настоящата инстанция намира за недоказано обвинението, посочено в обвинителният акт.

По изложените съображения съдът постанови присъдата.

 

Районен съдия:......................................................