П р о т о к о л н о   О п р е д е л е н и е    4341

 

Номер   4341

Година   18.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

На закрито заседание в следния състав:

 

Председател:

Румяна Запрянова

Секретар:

Катя Полежанова

 

Като разгледа докладваното от наказателно дело

 

номер

20191240100805

по  описа  за

2019

година

 

ОДОБРЯВА постигнатата между ищеца К.Б.П., ЕГН*, лично и като З. представител на Л.К.Б., ЕГН* и Б.К.Б., ЕГН*, и тримата с адрес в Г.Р., У.„И.“№10 и А.Д.С., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., У.„О.“№38 съдебна спогодба, съгласно която страните се съгласяват на следното: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените от съвместното съжителство между страните деца Л.К.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„И.“№10 и Б.К.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„И.“№10, на К.Б.П., ЕГН*, като баща и З. представител. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на родените от съвместното съжителство между страните деца Л.К.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„И.“№10 и Б.К.Б., ЕГН*, по адрес на постоянно местоживеене на адреса на  К.Б.П., ЕГН*, като баща и З. представител, а именно - Г.Р., У.„И.“№10

ОПРЕДЕЛЯ следният режим на лични отношения между майката А.Д.С., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., У.„О.“№38 и децата Л.К.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„И.“№10 и Б.К.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„И.“№10, всяка втора и четвъртата седмица от месеца – в събота от 10:00 до 18:00 часа и в неделя от 10:00 до 18:00 часа, както и 5 дни от зимната ваканция и 10 дни от лятната ваканция на детето, не съвпадащи с платения годишен отпуск на майката или по всяко време с предварителна уговорка между родителите. ПОСТАНОВЯВА определения режим на лични отношения между майката Р., У.„О.“№38 и децата Л.К.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„И.“№10 и Б.К.Б., ЕГН*, с адрес в Г.Р., У.„И.“№10, да се осъществява по постоянен адрес на местоживеене на децата. ОСЪЖДА А.Д.С., да заплаща месечна издръжка на малолетните деца Л.К.Б., родена на 03.03.2017 г. и Б.К.Б., роден на 13.01.2019 г., чрез К.Б.П., ЕГН*, като баща и З. представител  в размер на 140.00 лева, за всяко едно от тях, считано от датата на одобряване на настоящата спогодба до настъпване на обстоятелства, обуславящи нейното изменение или прекратяване,ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.

ОСЪЖДА А.Д.С., ЕГН*, с адрес в с.Б., О.Р., У.„О.“№38, да заплати по сметка на РС-Рг. сумата от 201,60 лева лева  държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №805 по описа на Рг.РС за 2019 г., поради постигане на съдебна спогодба.

 

Районен съдия:......................................................