Р Е Ш Е Н И Е    4137

 

Номер   4137

Година   03.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200413

по  описа  за

2019

година

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Й.П.З.,  роден на 22.09.1989 г. в г.Б., с адрес: г.Б., У.„Б.М.”№27, с адрес: Г.Б., У.„А.С.”№16, българин, български гражданин, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН* ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 10.08.2019 г. около 19:30 часа по път IV-84028, в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с НП №19-0331-000130/27.02.2019 г., издадено от н-к на РУ-Р. при ОД на МВР-Б., влязло в сила на 16.04.2019 г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние, а именно - управлявал МПС – лек автомобил, малка и модел „Р.М.“ с рег.№*, без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК, вр. чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му налага адм. наказание „ГЛОБА” от 1`000.00 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Бл.ОС по реда на глава 21 от НПК.

 

Районен съдия:.............................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

М О Т И В И

от дата: 09.09.2019 г.

към РЕШЕНИЕ №4137 от 03.09.2019 г.

по НАК.Д. №413 от 2019 г. по описа на РС-Разлог

 

Производство по реда на чл.375 и следващите от НПК. С мотивирано постановление РП-Р. е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Й.П.З., за престъпление по  чл.343в, ал.2 НК, с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК.

В съдебно заседание РП-Р. поддържа внесеното постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия Й.П.З., с налагане на адм. наказание по реда на чл.78а от НК. Предлага да му бъде наложена глоба в минимален размер  предвиден в чл.78а НК, с оглед съдействието на обвиняемия за бързо приключване на наказателното производство и заявеното признание за стореното деяние.

Обвиняемият Й.П.З. моли съда да му наложи минимално адм. наказание.

Съдът след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Й.П.З.,  роден на 22.09.1989г. в г.Б., с адрес: г.Б., У.„Б.М.”№27, с адрес: Г.Б., У.„А.С.”№16, българин, български гражданин, неженен, безработен, с ЕГН*, не е осъждан за престъпления и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК.

На 10.08.2019 г. около 19,30 часа, по път IV-84028, в посока на движение към Г., Й.П.З. управлявал МПС – лек автомобил, малка и модел „Р.М.“ с рег.№*. Около 19,30 часа на посочената дата свидетелите – полицейски служители при РУ на МВР-Р., спрели за проверка автомобила управляван от Й.П.З.. Свидетелите установили, след справка в електронните масиви на МВР, че З. е неправоспособен водач за управляваното от него ПС. Бил съставен против З. Акт за установяване на адм. нарушение с бл.№979777/10.08.2019 г. по описа на РУ на МВР-Р. за констатирано нарушение по чл.150, ал.1 ЗДвП, които нарушителят подписал без възражения.

Видно от Справка относно правоспособност, извършвани нарушения и налагани наказания по ЗДвП, представена от РУ на МВР-Р., лицето Й.П.З., с ЕГН* е неправоспособен като водач на МПС. Същият е наказван за същото нарушение /чл.150 от ЗДвП/ с НП №19-0331-000130/27.02.2019 г. на Н-ка на РУ-Р. при ОД на МВР-Б., влязло в законна сила на 16.04.2019 г.

Така установената фактическа обстановка се доказва от показанията на свидетелите, дадени на досъдебното производство, както и от останалите приложени по делото писмени доказателства. Съдът дава вяра на показанията на разпитаните в хода на досъдебно производство свидетели, тъй като те са последователни, безпротиворечиви и се подкрепят от останалия, събран по делото доказателствен материал.От показанията на разпитаните полицейски служители се установява, че на инкриминираните дата и място обвиняемият е бил спрян от тях за проверка в хода на която се установило, че той управлява МПС, без съответно свидетелство за управление. Съдът намира, че приложените по делото доказателства, изводими от гласни и писмени доказателствени източници подлежат на кредитиране.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

От събраните по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установи, че от обективна и субективна страна с деянието си Й.П.З. е осъществил състава на престъпление по чл.343в, ал.2 НК, като на 10.08.2019 г. около 19:30 часа по път IV-84028, в едногодишен срок от наказването му по адм. ред с НП №19-0331-000130/27.02.2019 г., издадено от н-к на РУ-Р. при ОД на МВР-Б., влязло в сила на 16.04.2019 г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние, а именно - управлявал МПС – лек автомобил, малка и модел „Р.М.“ с рег.№*, без съответно свидетелство за управление.

Съгласно чл.150а, ал.1 от ЗДвП, за да управлява МПС, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него ПС. Видно от доказателствата по делото, обвиняемият З. не притежава свидетелство за управление на МПС.

От субективна страна З. е извършил деянието умишлено, при форма на вината пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал тяхното настъпване, т.е. знаел е, че управлява МПС без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по адм. ред за такова деяние, но въпреки това е управлявал моторното ПС.

При определяне вида и размера на наложеното на обвиняемия наказание съдът взе предвид следното:

За престъплението по  чл.343в, ал.2 НК, което е умишлено, законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.

Видно от приетите по делото доказателства деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание по реда на Раздел ІV на Глава осма от НК. От деянието не са причинени имуществени вреди.

С оглед на всичко това съдът прецени, че спрямо него са налице кумулативните изисквания на чл.78а НК за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание – глоба. При определяне на конкретния размер на същата съдът взе предвид поведението на обвиняемия, с което е спомогнал за разкриване на обективната истина по делото и социалното му положение. С оглед на всичко това съдът определи наказание в минималния предвиден в текста на закона размер, а именно глоба от 1`000.00 лв.. В този смисъл съдът счита, че обвиняемия З. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно адм. наказание "ГЛОБА".

Водим от изложените съображения, съдът постанови решението.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:.................................................