Р Е Ш Е Н И Е    4163

 

Номер   4163

Година   04.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200192

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от Г.И.Т. с ЕГН*, срещу НП №17-3794-000534 от 28.11.2017 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б., с което на жалбоподателя на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ е наложено адм. наказание "глоба” от 250.00 лв., за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли да се потвърди наказателното  постановление като законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от Г.И.Т. с ЕГН*, срещу НП №17-3794-000534 от 28.11.2017 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б. е подадена в срок от лице, което има право на жалба, поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл.№250967 от 23.11.2017 г. за това, че на 23.11.2017 г. около 10,50 часа в Г.Б., по У.Ц.С., в района на офис на Б.К., управлявал  лек автомобил марка „Б..“, с рег.№*, лична собственост, без действащ договор за сключена задължителна застраховка ГО на автомобилистите, с което била нарушена разпоредбата на чл.483, ал.1, т.1 КЗ.

В следствие на така съставения АУАН на 28.11.2017 г. било издадено атакуваното НП №17-3794-000534 на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б., в което нарушението било описано по идентичен начин и правна квалификация - по чл.483, ал.1, т.1 КЗ

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване.

От събраните по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели, се установява осъществено от жалбоподателя адм. нарушение, предмет на оспореното НП, изразяващо се в У. на МПС, без действащ договор за сключена задължителна застраховка ГО на автомобилистите. По делото не са представени доказателства, опровергаващи констатациите на проверяващите органи за липса на сключен и действащ към момента на проверката договор за застраховка "ГО".

Разпоредбата на чл.638, ал.1, т.1 от КЗ гласи: "На лице по чл.483, ал.1, т.1 което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се налага глоба от 250.00 лв. - за физическо лице". Съгласно чл.483, ал.1, т.1 от КЗ Договор за застраховка "ГО" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на Р.Б. и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на МПС, да сключи застрахователен договор".

Приетите в АУАН и НП фактически положения се установяват от събраните писмени и гласни доказателства. От съдържанието на акта жалбоподателят е разбрал, за извършване на какво нарушение му е повдигнато административно-наказателно обвинение .

С НП на жалбоподателя е наложена санкция за извършено нарушение наказуемо по чл.638, ал.1, т.1 КЗ за това, че управлявал процесния автомобил, без да има действащ договор за сключена задължителна застраховка ГО на автомобилистите. Установява се, че на посочената в АУАН дата и час, водачът е управлявал автомобила без сключен и действащ договор за застраховка "ГО" /начална дата на застрахователно покритие 23.11.2017 г., 11:26 часа /.

В конкретния случай, при съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализирането на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

Съдът констатира, че съобразно изложените фактически и правни доводи, така протеклата фаза на административно-наказателното производство по установяване на адм. нарушение и по налагане на адм. наказание не е опорочена, а отговорността на жалбоподателя е ангажирана правилно.

Ето защо, съдът намира, че така издаденото НП следва да бъде потвърдено изцяло като законосъобразно.

Що се касае до изплатените от бюджета на съда разноски в общ размер на 10,29 лева за явяването на свидетел по делото, то на основание чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл.189, ал.3 от НПК /вж. ТР №3/1985 г. на ОСНК на ВС/, нарушителят следва да бъде осъден да заплати същите по сметка на Рг.РС

Предвид всичко изложено и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №17-3794-000534 от 28.11.2017 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М.-Б., с което на Г.И.Т. с ЕГН*, на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ, е наложено адм. наказание "глоба” от 250.00 лв., за нарушение на чл.483, ал.1, т.1 от КЗ, като законосъобразно.

ОСЪЖДА Г.И.Т. с ЕГН*, да заплати по сметка на Рг.РС, на основание чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл.189, ал.3 от НПК,  сумата от 10,29 лева - разноски за явяването на свидетел по делото и сумата 5.00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване пред Бл.АС в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………………………….