Р Е Ш Е Н И Е    4207

 

Номер   4207

Година   09.09.2019

Град Разлог

 

Районен Съд - Разлог  

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:

Стела Шипковенска

Секретар:

Катя Самарова

 

Като разгледа докладваното от адм. наказателно дело

 

номер

20191240200207

по  описа  за

2019

година

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по Ж. от М.А.Ц. с ЕГН*, срещу НП №19-3794-000136 от 20.02.2019 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б., с което на жалбоподателя е наложено адм. наказание "глоба” от 400.00 лв., за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ.

В жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага съображения за незаконосъобразност на обжалваното НП и моли съда, същото да бъде отменено изцяло..

Административно-наказващият орган Н-ка на РУ-Р. към ОД на М-Б. не изпраща представител и не изразява становище по жалбата в съдебно заседание. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена в съда, моли да се потвърди НП като законосъобразно.

От събраните гласни и писмени доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбата от М.А.Ц. с ЕГН*, срещу НП №19-3794-000136 от 20.02.2019 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б. е подадена в срок от лице, което има право на Ж., поради което е процесуално допустима.

Срещу жалбоподателят е съставен АУАН бл.№184285 от 05.02.2019 г. за това, че на 05.02.2019 г. около 15,50 часа в Г.Б., по у.Я., управлявал лек автомобил марка „А..“, с рег.№*, чужда собственост, без сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите към часа и датата на проверката, с което била нарушена разпоредбата на чл.638, ал.3 КЗ.

В следствие на така съставения АУАН на 20.02.2019 г. било издадено атакуваното НП №19-3794-000136 от 20.02.2019 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б., в което нарушението било описано по идентичен начин и правна квалификация.

От така изложената и приета фактическа обстановка за да постанови Решението си, съдът следва да обсъди наличието на адм. нарушение, доказателствата относно субекта на административното нарушение, административното наказание и реда по който то е наложено. Процедурата по установяването на адм. нарушение, издаването на НП и неговото обжалване е уредена в ЗАНН. За неуредените в посочения нормативен акт случаи, чл.84 от ЗАНН препраща към субсидиарно приложение на разпоредбите на НПК. В производството по обжалване на НП, административно-наказващият орган е този, който поддържа административно-наказателното обвинение, съответно носи тежестта на доказване.

Разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ гласи: "Лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "ГО" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400.00 лв.".

В случая съдът счита, че посочената фактическа обстановка в НП и АУАН не съответства на установеното от доказателствата по делото – показанията на двама от свидетелите, които сочат, че автомобила не е бил приведен в движение към процесния момент. От показанията на свидетелите по делото не се установява процесния автомобил да е бил управляван от жалбоподателя към дата и часа на проверката. В този смисъл съдът приема, че не е доказано по един безспорен начин описаното в акта и НП нарушение, което е задължение на административно наказващия орган, а и органа, наложил наказанието, не е изпълнил задължението си по чл.52, ал.4 от ЗАНН, не е обсъдил възраженията с оглед събраните доказателства, не е извършил разследване на спорните обстоятелства. Ето защо съдът намира, че обжалваното НП следва да бъде отменено.

Началото на административно-наказателното производство е съставения АУАН и именно той, съответно издаденото въз основа на него НП следва да съдържат всички обстоятелства, които съдът да подложи на проверка, съответстват ли на възведената им правна квалификация от страна на наказващия орган или не, следва ли санкционираното лице да понесе отговорност за тях, и съответно именно то ли е субекта на административно-наказателната отговорност, и не може едва в хода на съдебното следствие да се установяват обстоятелства, които не са обективирани в издаденото НП.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че обжалваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

ВОДИМ от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НП №19-3794-000136 от 20.02.2019 г. на Н-ка на РУ-Б. към ОД на М-Б., с което на М.А.Ц. с ЕГН*, е наложено адм. наказание "глоба” от 400.00 лв., за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна Ж. в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Бл-АС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………………………………