Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Контакти    ТАРИФА Държавни такси  
 Тарифа Държавни такси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38 от 27.02.2008 г.
(Извадка от Държавен вестник, бр.22 от 2008 г.)

ТАРИФА
ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА
ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК)

Раздел  І
ТАКСИ СЪБИРАНИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Чл.1.   По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права се събира такса 4% върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.
Чл.2.   За граждански иск по наказателно дело се събира такса 4% върху уважения иск, но не по-малко от 50 лв.
Чл.3.   По неоценяем иск при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по-малко от 30 лв.
Чл.4.   По колективен иск се събира такса както следва:
      1.  при оценяем интерес – таксата по чл.1;
      2.  при неоценяем интерес – таксата по чл.3.
Чл.5.  По молба за промяна на име се събира такса 15 лв.
Чл.6. По молба за развод, се събира такса както следва:
      1.  при завеждане на искова молба – 25 лв.;
      2.  при решаване на делото – до 50 лв., но не по-малко от 20 лв.;
      3.  при допускане на развод по взаимно съгласие – до 40 лв.
Чл.7.  По дело за развод, включително по взаимно съгласие, когато страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се събира такса и за:
      1.  споразумението за  имуществените отношения – по 2% върху  стойноста  на всеки дял;
      2.  споразумението за  издръжката – 2% върху тригодишните платежи.
Чл.8.  По дело за делба се събира такса 4% върху стойността на дяловете, а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол – по 2% върху  стойността  на всеки дял.
Чл.9.  При отхвърляне на молба за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до 100 лв. но не по-малко от 25 лв.
Чл.10.  За подобрения, искани във форма на възражение, се събира такса 4% върху признатите с решението суми, но не по-малко от 20 лв.
Чл.11.  По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв, се събира такса 5 лв.
Чл.12.  По заявление за издаване на заповед, се събира такса както следва:
        1.  на заповед за изпълнение и изпълнителен лист – 2% върху интереса, но не по-малко от 25 лв.;
        2.  на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист – 2% върху интереса, но не по-малко от 25 лв.
Чл.13.  По молба за издаване на удостоверение, се събира такса както следва:
        1.  на удостоверение за европейско изпълнително основание за безспорно вземане – 40 лв.;
        2.  на удостоверение за издаване на европейска заповед за плащане и на декларация за изпълнимост – 40 лв.;
        3.  на удостоверение за признаване или допускане изпълнението на българско съдебно решение – 40 лв.
Чл.14.  По молба за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение на арбитражните съдилища се събира такса 0,2% върху сумата, за която се иска изпълнителният лист, но не по-малко от 50 лв.
Чл.15.  По молба за признаване и допускане изпълнението на решение, съдебната спогодба и автентичен документ на чуждестранни съдилища, арбитражни съдилища и други органи, се събира такса 50 лв.
Чл.16.  Във всички случаи, извън тези по чл.1 до чл.15, когато се образува дело от граждански характер, се събира такса 25 лв.
Чл.17.  По молба за преразглеждане в изключителни случаи на европейско изпълнително основание, издадено въз основа на съдебно решение, на европейска заповед за плащане, както и на други актове, когато правото на Европейският съюз предвижда това, се събира такса 50 лв.
Чл.18. (1)  За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна, се събира такса в размер на 50% от таксата, дължима за първоинстанционно производство, върху обжалваемия интерес.
             (2)  За касационно обжалване се събира такса, както следва:
        1.  за произнасяне по допускане на касационното обжалване – 30 лв. при подаване на касационната жалба;
        2.  за разглеждане на касационната жалба – 50% от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.
Чл.19.  За частна жалба по гражданско дело, се събира такса 15 лв.
Чл.20.  По молба за осиновяване, се събира такса 25 лв.
Чл.21.  По молба за отказ от наследство или за приемане на наследство, се събира такса 20 лв.
Чл.22.  По молба за обезпечение, се събира такса както следва:
        1.  за обезпечение на бъдещ иск – 40 лв.;
        2.  за обезпечение на доказателства – 20 лв.;
        3.  за налагане на обезпечителни мерки, когато акта на Европейския съюз предвижда това – 40 лв.
Чл.23.  По молба за издаване на документ се събира такса, както следва:
        1.  на удостоверение – 5 лв.;
        2.  на препис от документ – 2 лв., а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лв.;
        3.  на фотокопие на документ – за всяка страница по 0,10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници, за всяка следваща по 0,07 лв.
Чл.24. (1)   По молба за обявяване в несъстоятелност се събира такса, както следва:
        1.  на едноличен търговец – 50 лв.;
        2.  на търговско дружество – 250 лв.;
        3.  на друго юридическо лице, за което със специален закон е предвидена възможност за обявяване в несъстоятелност – 250 лв.
            (2)  Когато производството по несъстоятелност започва по молба на длъжника, такса при подаването на молбата не се събира. Таксата се събира от масата на несъстоятелността  при разпределението на имуществото.
            (3)  Когато производството започва по предложение на БНБ по Закона за банковата несъстоятелност, ако искането се уважи, таксата по ал.1, т.3 се присъжда в тежест на банката, която е обявена в несъстоятелност.
Чл.25.  При обжалване пред по-горен съд на решение в производство по несъстоятелност, се събира 50% от таксата, дължима за първоинстанционно производство.
Чл.26.  По молба за вписване, заличаване и обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 50 лв.
Чл.27.  При обжалване на отказ за вписване, заличаване или обявяване в регистри, водени от съдилищата, се събира такса 25 лв.
Чл.28.  При обжалване на отказ за вписване или заличаване в имотния регистър, се събира такса 25 лв.
Чл.29.  При обжалване на вписване, обявяване, заличаване и отказ по Закона за търговския регистър се събира 50% от съответната такса по Раздел ІІа от Тарифата за държавните такси, събирана от Агенцията по вписванията, приета с Постановление №243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр.94 от 2005 г.; изм. и доп., бр.105 от 2006 г.)

*Освобождават се от държавни такси всички лица, които отговарят на условието по чл.5 от Закона за държавните такси, а именно:

Чл. 5. Освобождават се от заплащане на държавни такси:
а) (изм. ДВ, бр.55 от 1991 г., бр.100 от 1996 г.) молбите, подавани до Народното събрание, до Президента на републиката и до Министерския съвет;
б) (изм. ДВ, бр.62 от 2002 г.) документите и книжата по трудовата дейност на работниците и служителите по законите за защита на труда и разпоредбите, издавани по тяхното приложение, както и трудовите договори - индивидуални и колективни;
в) ищците - работници и служители - по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове, произтичащи от трудовите договори;
г) ищците - членове на трудово-производителни занаятчийски кооперации - по искове за възнаграждение за работа в същите кооперации;
д) (отм. ДВ, бр.62 от 2002 г.);
е) ищците - по искове за възнаграждения, произтичащи от права на изобретения;
ж) ищците - по искове за издръжка;
з) регистрация на актове за раждане, смърт и осиновяване и първоначалните свидетелства за регистрация на актове за гражданско състояние;
и) (отм. ДВ, бр.55 от 1991 г.);
к) (изм. -ДВ, бр.55 от 1991 г.) всички документи и книжа: по наказателни дела от общ характер; по дела за издръжка; по дела за настойничество; по дела за установяване на произход; книжата и документите по определяне и даване помощ на многодетни майки; по обществено подпомагане; по социално-правна охрана на малолетни; по придобиване право на пенсия; по учредяване, регистрация и други промени на кооперации;
л) книжата и документите във връзка с дейността на взаимноспомагателните каси;
м) (нова, Изв., бр.89 от 1959 г., изм., бр.21 от 1960 г., доп., ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм., бр.62 от 2002 г., бр.74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) всички видове молби, заявления, именници, свидетелства и удостоверения за образование и за завършване на квалификационни курсове, както и каквито и да е други свидетелства, удостоверения и дубликати от тях, които се издават от учебните и учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерството на образованието, младежта и науката;
н) (нова, ДВ, бр.55 от 1991 г.) чуждите граждани, приети по силата на междудържавните договори и спогодби за участие в конкурси за обучение в държавните висши и полувисши учебни заведения;
о) (нова, ДВ, бр.55 от 1991 г., изм., бр.100 от 1996 г.) инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците, в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия;
п) (нова, ДВ, бр.87 от 1995 г.) Българският Червен кръст;
р) (нова, ДВ, бр.90 от 2002 г.) молбите за вписване на училищни настоятелства в регистъра на окръжния съд;
с) (нова, ДВ, бр.84 от 2003 г.) случаите, предвидени в международни договори, които са в сила за Р. България;
т) (нова, ДВ, бр.18 от 2006 г.) страните по производствата по чл.14б от Закона за социално подпомагане;
у) (нова, ДВ, бр.55 от 2011 г.) документите за самоличност по чл.26, ал.3 и чл.30, ал.2 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР