Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ  
 Образци на бланки и формуляри


Единен портал за електронно правосъдие
Заявление за достъп до електронно съдебно дело
Други Заявления за достъп до е-портал за електронно правосъдие
Съдебно деловодство
Заявление за изпращане на съобщения и призовки по гр. дела на e-mail
Заявление за подаване на документи
Заявление за издаване на заверен препис от документ
Заявление за издаване на незаверен препис от документ
Заявление за издаване на препис на лице, което не е страна по дело
Заявление за издаване на Изпълнителен лист
Заявление за издаване на съдебно Удостоверение
Заявление за издаване на съдебно удостоверение на лице, което не е страна по дело
Заявление за връщане на документи
Заявление за връщане на парична гаранция
Заявление за освобождаване от съдебни такси
Заявление за отказ от наследство
Заявление за теглене на сума от влог на малолетно дете
Заявление за теглене на сума от влог на непълнолетно дете
Заявление за издаване на Удостоверение за прекратен граждански брак
Заявления от Съдебни заседатели за отказ от участие в дела
Заявление за достъп до обществена информация според вътрешните правила по ЗДОИ
Съдебно-изпълнителна служба
Заявление за образуване на Изпълнително дело за издръжка
Заявление за образуване на Изпълнително дело за парично вземане
Заявление за образуване на Изпълнително дело за предаване на движима вещ
Заявление за образуване на Изпълнително дело за въвод във владение
Заявление за участие в публична продан с наддаване
Заявление за издаване на Удостоверение на физическо лице, за Изпълнително дело
Заявление за издаване на Удостоверение на фирма, за Изпълнително дело
Бюро съдимост
Заявление за издаване на Свидетелство за съдимост - 2бр.
Правна помощ
Заявление за предоставяне на правна помощ по чл.21, т.1 и т.2 от ЗПП
Молба за правна помощ до съда по образувано дело
Декларация за семейно и имотно състояние

Декларация за ползване на служебна защита

Искане за определяне на адвокат за осъществяване на правна помощ

Обосновка:

Извадка от "Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища".

Чл.77.(1) Съдебната администрация е длъжна да осигурява откритост, достоверност и пълнота на информацията, събирана и съхранявана от съдилищата.
(2) Страните по делата и техните представители осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.
(3) Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл.31 от Закона за адвокатурата, като имат право на свободен достъп  и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверяват чрез представяне на адвокатска карта.
(4) Лицата, които не са страни по делото, имат правата по ал.2 при наличие на законен интерес, заявен с мотивирана писмена молба.
(5) Справки по движението на делата се дават незабавно. Справки по движението на делата се дават и чрез средства за отдалечен достъп.
Чл.78.(1) Страните, техните представители и адвокатите се запознават с делата в помещенията на деловодството или в стая за четене на делата, след като попълнят контролен лист - приложение №4, който е отпечатан от вътрешната страна на корицата на папката на делото - приложение №5
(2) Копия от приложените към делата книжа се издават от съдебната администрация в деня на поискването им. Страните и техните представители могат сами да копират и фотографират книжата по делото при извършване на справка. Копия от приложени към делото книжа се предоставят на адвокат , който не е пълномощник на страна по делото, въз основа на писмена молба и след разпореждане на съдията-докладчик.
(3) При писмено заявление служителите от съответните служби издават съдебни удостоверения и преписи от приложение към делата книжа в деня на постъпване на молбата или най-късно на следващия ден, след разпореждане на съдията-докладчик.
(4) До деня преди съдебното заседание делата са на разположение на страните, техните представители и адвокатите. Денят преди съдебното заседание делата са на разположение на съдебния състав.
Чл.79. Разходите за получаване на информация се заплащат по норманивите, определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата и следствените служби и Министерството на правосъдието (ДВ, бр.71 от 1992 г.) и Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), приета с ПМС №38 от 2008 г. (ВД, бр.22 от 2008 г.).

 

 

 

 

 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР