Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПУКИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Новини  
 НОВИНИ


   Н О В И Н И                                                                                                                                             

Районен съд Разлог...

     По случай 17 години от учредяване на НССС в България, членовете на Регионална секция на НССС при Районен съд гр. Разлог на 16.02.2018 г. (петък) по традиция, отпразнуваха годишнината с малка почерпка!
За почерпката бяха поканени и присъстваха както всички членове на РС на НССС при Районен съд гр.Разлог, така и целият съдийски състав, колегите от Агенция по вписвания гр. Разлог, служба „Пробация” и съдебна охрана при Районен съд гр. Разлог.
галерия           

     На
19.12.2017 г., за поредна година членовете на Регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог поеха благотворителна инициатива. С една малка сума отделена от събраният членски внос, както и с допълнително събрани благотворително парични средства от всички служители от РС на НССС при Районен съд гр.Разлог, малка група колеги дари средствата на пострадало преди месец при пожар семейство на РОСКА и КОСТАДИН МАРДОВИ в гр.Разлог. Със скромната сума в този тежък за пострадалото семейство момент, успяхме да допринесем малко радост, малко настроение пред Коледните и Новогодишни празници, като им засвидетелствахме уважението си.
галерия           


     През 2016-2017 година Районен съд - Разлог и ПГТХТ „Никола Стойчев“ гр. Разлог продължават участието си в образователната програма реализирана съгласно споразумението за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката на тема „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Целта на програмата бе превенция и повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. Програмата бе реализирана на няколко етапа:
     Провеждане на лекционни курсове - участие взеха ученици от IX-XI класове. Особен интерес предизвикаха темите „Разделението на властите според Конституцията на България. Функции на съдебната власт“, „Представяне на професиите на съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“, „Превенция срещу употребата на наркотични вещества“ и други, които бяха представени от Председателя на районния съд Димитър Думбанов и районен съдия Искра Трендафилова, прокурорите Ружена Кондева, Васил Чекански, Мирослав Каназирев и Костадин Чилев.
     Финалът на сътрудничеството по програмата бе достигнат на
23.06.2017 г. с реализирането на симулативен съдебен процес, в който учениците влязоха в ролята на съдии, прокурори, адвокати, вещи лица, свидетели и обвиняем по воденото от тях дело.
     С особен интерес в тази инициатива се включиха доброволци от IX-XI класове. За професионалната им подготовка съдействие оказаха Административния ръководител - председател на съда - съдия Думбанов, а от страна на Районна прокуратура Разлог - прокурор Чекански. Ценните им съвети помогнаха на учениците да вникнат в същността на обвинителната и защитната тези, подготовката и начина на водене на съдебния процес.
     Така по-знаещи и по-подготвени, подрастващите формират и повишават своята правна грамотност и гражданска култура, повишават степента на отговорност и спазване на законите, изграждат по-висока степен на превенция към противообществените прояви сред младите хора.
галерия         

    На 24.04.2017 г. в сградата на Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“ гр. Разлог, се проведе извънкласна лекция на тема "Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната власт. Висш съдебен съвет" с лектор Димитър Думбанов - административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог.
     Лекцията бе в продължение на сътрудничеството по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ между Районен съд - Разлог и ПГТХТ "Никола Стойчев" в рамките на споразумението за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - РАЗЛОГ

     На 21.04.2017 г. Районен съд - Разлог отвори врати за граждани и ученици. В рамките на работния ден от 10:00 до 15:00 часа, председателят на Районен съд - Разлог проведе среща с ученици от 11 клас при ПГТХТ „Никола Стойчев” - Разлог, в рамките на която ги запозна с работата на магистратите и отделните служби и основно с тяхното професионално ориентиране.
      След срещата единадесетокласниците с внимание изслушаха интересната лекция на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите”, която бе част от предвидените мероприятия по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
галерия           

   На 16.01.2017 г. в зала № 2 на Районен съд - Разлог се проведе лекция на тема „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления. Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“, с лектор съдия Искра Трендафилова от Районен съд - Разлог. Лекцията се проведе пред ученици от 10-ти клас от Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“ гр. Разлог и представлява част от предвидените мероприятия по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
     Учениците бяха запознати с начините за защита на правата им пред органите на досъдебното производство и съда в случаите, когато непълнолетно лице е жертва на престъпление. Също така им бе пояснено към кои органи и институции могат да се обърнат за помощ и съдействие, когато непълнолетно лице е жертва или свидетел на престъпление. Бяха им разяснени основните права, които непълнолетно лице - жертва на престъпление има по повод образувано наказателно производство. На десетокласниците бяха пояснени и особеностите при разпит на непълнолетен свидетел в наказателното производство. Основните права и задължения на свидетеля, включително и с предвидените в закона възможности за защита на сигурността на свидетел или негови близки по повод образувано наказателно производство.
     По време на лекционния курс, учениците бяха запознати и с предвидените в ЗБППМН възпитателни мерки, които могат да бъдат наложени на малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви, както и с основните правомощията на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Също така, учениците бяха запознати и с основните цели на предвидените в НК наказания, които се налагат на непълнолетни извършители на престъпления.
     По време на лекцията на десетокласниците бе прожектиран и филмът „Детско правосъдие“, представляващ част от десетте информационни рубрики „Третата власт – отвътре“ от електронния сайт на ВСС.
     Лекционния курс беше насочен към формиране правна грамотност и култура у подрастващите; обогатяване познанията на учениците; постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие и повишаване доверието в съдебната власт.
     Програмата се реализира съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.
галерия           

     На 21.11.2016 г. в зала №1 на Районен съд - Разлог се проведе лекция на тема „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита правата на жертвите“, с лектор Искра Трендафилова – районен съдия при Районен съд - Разлог. Лекцията се проведе пред ученици от 9-ти клас от Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“, гр. Разлог  и представлява част от предвидените мероприятия по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците бяха запознати с начините за защита на техните права в случаите, когато непълнолетно лице е станало жертва на домашно насилие. Органите и институциите, към които могат да се обърнат за помощ и подкрепа, както и какви са предвидените в закона мерки за защита на правата на жертвите от домашно насилие. Също така на учениците бе разяснено как се развива производството по Закона за защита от домашното насилие пред съда и мерките за защита, които могат да бъдат наложени на извършителя на домашно насилие. В лекцията взеха участие представители на Отдел „Закрила на детето“ гр. Разлог: Ралица Петрова – началник Отдел „Закрила на детето“ - Разлог и Христо Граченов – социален работник.  Те запознаха учениците с предвидените в закона процедури, предприемани от Отдел „Закрила на детето“, в случай на постъпил сигнал за насилие над дете. Учениците бяха запознати с реални дела, които са били разглеждани от Районен съд - Разлог по Закона за защита от домашно насилие.
     Лекционния курс беше насочен към формиране правна грамотност и култура у подрастващите; обогатяване познанията на учениците; постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие и повишаване доверието в съдебната власт.
     Програмата се реализира съгласно сключено споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.
галерия           

     Служителите от регионална секция на НССС при Районен съд гр.Разлог и Районна прокуратура гр.Разлог, взеха активно участие в обучение на тема: „Протокол и етикет” от 21.10.2016 г. до 23.10.2016 г., в Учебна база на Прокуратура на Република България в местността ”Цигов чарк”, с лектор-обучител г-жа ЕЛЕНА БАНГИЕВА, организирано от членовете на Регионална секция на Национално сдружение на съдебните служители при Окръжен съд - Варна, съвместно с членовете на Регионална секция на НССС при Окръжен съд Кърджали и членовете на Регионална секция на НССС при Окръжна прокуратура гр.Варна.
     След приключване на обучението г-жа ЕЛЕНА БАНГИЕВА връчи сертификати за проведеното обучение на всеки един от участниците. Вечерта събитието бе отбелязано с приятелска неформална вечеря, приятни и интересни забавления и поредица от фотографии на интересни незабравими моменти.
галерия           2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР