Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Съобщения  
 


  С Ъ О Б Щ Е Н И Я
                                                                                                                                   

Районен съд - Разлог...
     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,      Районен съд - Разлог обявява 13 април 2018 г. за Ден на отворени врати по повод 16 АПРИЛ - ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЮРИСТА И СЪДЕБНИЯ СЛУЖИТЕЛ.
     В Деня на отворените врати, граждани и журналисти могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби и съдебните зали, в които се провеждат съдебни заседания по граждански или наказателен процес.
Ще се организира публично разпределение на съдебните дела в присъствието на граждани и журналисти.
     Желаещите граждани могат да се запознаят с работата на институцията в рамките на работния ден от 10:00 до 15:00 часа, като на тяхно разположение ще бъдат редица информационни материали и брошури за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.
     В 11:00ч. председателят на Районен съд - Разлог ще проведе среща с ученици от осми клас от СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" гр. Разлог, с класен ръководител Милена Кандева по инициатива на г-жа Лина Пъргова, в качеството си на обществен възпитател към МКБППМН при Община Разлог в изпълнение на предвидената в програмата на местната комисия инициатива за работа с малолетни и непълнолетни, с основна цел превенция, запознаване с работата на правораздавателните органи, права, задължения и отговорности на малолетни и непълнолетни лица съгласно действащата нормативна база. В рамките на срещата учениците ще бъдат запознати с дейността на съда, като правораздавателен орган, с работата на магистратите, правната регламентация на материята за наказателната отговорност на непълнолетните и особените процесуални правила за нейното реализиране с основен акцент Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Димитър Думбанов
Административен ръководител-председател на Районен съд - Разлог


     На 24.04.2017 г. в сградата на Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“ гр. Разлог, ще се проведе извънкласна лекция на тема "Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната власт. Висш съдебен съвет" с лектор Димитър Думбанов - административен ръководител - председател на Районен съд - Разлог.
     Лекцията е в продължение на сътрудничеството по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ между Районен съд - Разлог и ПГТХТ "Никола Стойчев" в рамките на споразумението за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.


ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - РАЗЛОГ 

     На 21.04.2017 г. Районен съд - Разлог отваря врати за граждани и ученици. В рамките на работния ден от 10:00 до 15:00 часа, всички посетители на Съдебната палата ще могат отблизо да се запознаят с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали както и по желание да присъстват в съдебно заседание по граждански или наказателен процес.
     В Деня на отворените врати, председателят на Районен съд - Разлог ще проведе среща с ученици от 11 клас при ПГТХТ „Никола Стойчев” - Разлог, в рамките на която ще ги запознае с работата на магистратите и отделните служби и основно с тяхното професионално ориентиране.
     След срещата с председателя на съда, единадесетокласниците ще проведат открит урок на тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите”, която е и част от предвидените мероприятия по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
     След урока учениците ще могат да разгледат съда и да задават въпроси свързани както с разглежданата тема, така и с конкретната работа на районните съдии по отделения и дейността на администрацията по отделните служби.


     На 16.01.2017 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе лекция на тема „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления. Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“.
     Лекцията е предназначена за ученици от 11-ти клас на Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“ гр. Разлог и представлява част от предвидените мероприятия по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.


     На 21.11.2016 г. в сградата на Районен съд - Разлог се проведе лекция на тема „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита правата на жертвите“ с лектор съдия Искра Трендафилова от Районен съд - Разлог. Лекцията бе предназначена за ученици от 9-ти клас от Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“, гр. Разлог и представлява част от предвидените мероприятия по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.


      Районен съд - Разлог и Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“, гр. Разлог продължават своето сътрудничество, като през настоящата учебна година двете институции се включват в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се реализира, съгласно споразумение за сътрудничество между Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.
     Целите на програмата са за обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България; формиране на правна грамотност и култура у подрастващите; превенция на детското насилие; повишаване степента на отговорност и спазване на законите, както и превенция на противообществените прояви сред подрастващите.
     Дейностите, които се предвижда да бъдат осъществени са срещи на учениците от девети клас в Районен съд  - Разлог и представяне на темите: „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита правата на жертвите“.
     За десетокласниците темите, които ще разискват и обогатяват знанията, ще са за „Разделението на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“.
     Също така в образователната програма е предвидено и изнасянето на темата „Представяне на професиите съдия, прокурор и следвовател и запознаване със статута на магистратите“.
     Единадесетокласниците ще се запознаят с начините за защита на правата чрез съдебните институции. Детското правосъдие. Непълнолетните лица – жертви и извършители на престъпление.
     През месец юни учениците ще обобщят наученото в организиран симулативен съдебен процес. 


     На 15.06.2016 г. от 10.00ч. в зала №2 на Районен съд Разлог, ще стартират симулативните съдебни процеси, с участието на ученици от осми клас на СОУ „Братя Каназиреви“ и съдействието на Районна прокуратура Разлог. Те са част от проект „Съдът в общността и гражданското образование“ на Съюза на съдиите в България.
     В рамките на деня ще се проведат два съдебни процеса с предмет - обвинения за нанасяне на телесни повреди и държане на високорискови наркотични вещества.
     В рамките на проекта учениците сами избраха ролите в които ще участват и подготвиха представянето си с помощта на прокурор Костадин Чилев от Районна прокуратура - Разлог, съдия Румяна Запрянова и съдия Яна Димитрова от Районен съд - Разлог.
     Целта на мероприятието е повишаване на информираността на децата за ролята на съда при формиране на представата им за справедливост и запознаване с работата на съда, прокуратурата и разследващите органи.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - РАЗЛОГ

В деня на отворените врати, гражданите могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят отблизо с дейността на съда, да посетят административните служби, съдебните зали и да присъства в съдебно заседание по граждански или наказателен процес, в рамките на работния ден от 10:00 до 15:00 часа.

     В Деня на отворените врати, председателят на Районен съд, гр. Разлог ще проведе среща с ученици от 10 клас при ПГТХТ „Никола Стойчев” - Разлог, в рамките на която ще ги запознае с работата на магистратите и отделните служби и основно с тяхното професионално ориентиране.
     След срещата с председателя на съда, десетокласниците ще проведат открит урок по учебната дисциплина „Етика и право” на тема „Съдебна власт и правосъдие”.


УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ И ГРАЖДАНИ,
     Считано от 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в ползвания до момента Единен електронен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела (e-Case).
     На негово място вече работи тестова версия на новия централизиран Единен портал за електронно правосъдие на ВСС (https://portal.justice.bg/)
     За пилотното тестване на новия Единен портал за е-правосъдие, ВСС е определил следните съдилища: Върховен касационен съд, Апелативен съд София, Окръжните съдирища в Благоевград, Смолян, Велико Търново, Кърджали, Монтана и районните съдилища в София, Благоевград, Смолян, Петрич, Разлог, Гоце Делчев, Девин, Мадан, Чепеларе, Злагоград.
     В периода на пилотното тестване ще се извършва поетапно прехвърляне на информацията от деловодните системи към Портала, а на гражданите и адвокатите се предоставя възможност да регистрират личен потребителски профил за достъп до Портала, чрез заявление по образец, утвърден от ВСС.
     Висшият съдебен съвет с Решение по Протокол №56/12.11.2015г. прие Правила за достъп до електронните съдебни дела на съдилищата, който ще се осъществява чрез новият портал. За гражданите и адвокатите се предоставя възможност да регистрират личен потребителски профил за достъп до Портала, чрез заявление по образец, утвърден от ВСС.

Правила за достъп

Образци на заявления
Презентация на Портала за достъп до електронните съдебни дела


Ден на БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЮРИСТИ и СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Ден на отворените врати за граждани и журналисти в Съдебна палата - Разлог

     Във връзка с деня на Българската конституция и празник на всички юристи и съдебни служители в България, на 16.04.2015 г. Районен съд - Разлог проведе Ден на отворените врати.
     В 10:30 ч. в Деня на отворените врати, в председателят на Районен съд, гр. Разлог проведе среща с ученици от СОУ „Братя Каназиреви” - Разлог, в рамките на която ги запозна с работата на магистратите и отделните служби с основен акцент тяхното професионално ориентиране.
     По-късно в 11:30 часа в съдебната палата гостуваха и ученици от десетите класове на ПГТХТ „Никола Стойчев” - Разлог, които проведоха открит урок по учебния предмет „Етика и право” на тема „Съдебна власт и правосъдие”. След урока учениците разгледаха непосредствено и бяха запознати с работата на районните съдии от сформираните в съда отделения и дейността на отделните служби.

вижте повече в секция "Новини" »

Ден на отворените врати за граждани и журналисти в Съдебна палата - Разлог
 
     На 16.04.2014 г. – Ден на конституцията и празник на българските юристи и съдебни служители, Районен съд - Разлог проведе Ден на отворените врати 
     В 14:00 ч. председателят на Районен съд - Разлог проведе среща с ученици от училища в града, в рамките на която ги запозна с работата на магистратите, с Конституцията на Р.България, както и с основните акценти от Закона за закрила на детето.
     Беше предоставена възможност на всички желаещи да се запознаят с програмния продукт за случайният принцип на разпределение на постъпващите в съда дела, организирайки такава демонстрация и разпределение на дела в кабинета на Председателя на съда.
     Желаещите посетители се запознаха с работата на институцията в рамките на работния ден от 10:00 до 15:00 часа, като на тяхно разположение бяха предоставени информационни материали и брошури за работата на съда и предлаганите административни съдебни услуги и процедури в тяхно улеснение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Във връзка с решение по протокол №40/06.11.2013 г., т.4, на Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" към Висшия съдебен съвет, от 21.11.2013 г., в Районен съд-Разлог функционира втори имейл адрес - razlog-rs@justice.bg
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Считано от 04.11.2013 г., Районен съд-Разлог премина към обслужване на физически и юридически лица с ПОС терминални устройства. Събирането на държавните такси може да се извършва чрез картови плащания, както следва:
     - Такса за свидетелство за съдимост може да се заплаща през ПОС терминално устройство инсталирано в Бюро съдимост.
     - Други държавни такси и приходи по дела могат да се заплащат през ПОС терминално устройство инсталирано в Деловодството на съда.
     За физическите и юридически лица които извършват картово плащане в съда, не се удържат банкови комисиони и такси.

В А Ж Н О !
     Във връзка със Заповед №263/01.11.2013г. на Председателя на Районен съд Разлог, относно регистрацията на съда по ЗДДС (Акт за регистрация № 010421300019211 от 28.10.213г.), на основание чл.96, ал.1, във вр. с чл.3, ал.5, б."О" и чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС, и чл.80, ал.1, т.1 и т.6 от ЗСВ, считано от 01.11.2013 г., върху държавните такси събирани от Държавния съдебен изпълнител (ДСИ), се начислява 20% Данък добавена стойност (ДДС).
В А Ж Н О !
     Във връзка с регистрация на Районен съд - Разлог по ЗДДС, всички държавни такси по изпълнителни дела, както и суми за изплащане на задължения по изпълнителни дела на Държавния съдия-изпълнител, следва да бъдат превеждани по набирателната сметка в ЦКБ, която можете да видите тук:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
     Считано от 02.09.2013 г., сметките на Районен съд Разлог ще бъдат обслужвани от АД „Централна кооперативна банка” – клон Благоевград.
     Откритите на 30.08.2013 год. от АД „Централна кооперативна банка” съгласно указанията на Министерство на финансите, Дирекция „Държавно съкровище” номера на „транзитна сметка” и „набирателна сметка” на Районен съд Разлог, гр. Разлог, можете да видите
тук:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по повод проведена процедура по избор на банка
за обслужване на сметките на Районен  съд - Разлог
     При спазване на нормативно регламентираните правила в Районен съд Разлог бе проведена откритата със Заповед №112 от 12.06.2013 г. процедура за избор на нова банка, обслужваща сметките на Районен съд Разлог.
     След оценка на допуснатите до участие оферти, и осъщественото от назначената комисия класиране, бе отправено предложение до Висшият съдебен съвет да разреши на Районен съд Разлог, да сключи със спечелилото процедурата  АД „Централна кооперативна банка”, договор за обслужване на „транзитна сметка”, „сметка за наличности” и „набирателна сметка” на Районен съд Разлог, гр. Разлог, считано от 02.09.2013 год., при условията на предложената от АД „Централна кооперативна банка” оферта и конкурсна документация.
     С решение по протокол №30 от заседание на комисия „Бюджет и финанси” при ВСС проведено на 17.07.2013 год. по т.65, комисията е дала съгласие банковите сметки – „набирателна сметка”, „транзитна сметка” и „сметка за наличности” на Районен съд Разлог да се обслужват от АД „Централна кооперативна банка”, считано от 01.09.2013 год. Въз основа на предприетите действия по изпълнение на посоченото решение е издадено писмо №61-00-106 от 24.07.2013 год. на Министерство на финансите, Дирекция „Държавно съкровище” за промяна в банковото обслужване на Районен съд Разлог, съгласно което считано от 02.09.2013 год., сметките на Районен съд Разлог ще бъдат обслужвани от АД „Централна кооперативна банка”.
    Откритите на 30.08.2013 год. от АД „Централна кооперативна банка” съгласно указанията на Министерство на финансите, Дирекция „Държавно съкровище” номера на „транзитна сметка” и „набирателна сметка” на Районен съд Разлог, гр. Разлог ще бъдат публикувани своевременно на сайта на съда.
От Ръководството на съда

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ и АДВОКАТИ,
     От 20 февруари 2013 г. в ход е новата услуга на Министерство на правосъдието за издаване на електронно свидетелство за съдимост.
     То е възможно след подаване на заявление по електронен път на адрес:
https://cs.mjs.bg, от всяка точка в страната или света.
     Електронното свидетелство за съдимост има същата правна стойност като свидетелството за съдимост, издавано до момента на хартиен носител със същия срок на валидност - 6 месеца, считано от датата на издаването му. В рамките на този период, документът може да се използва многократно от титуляра, чрез кода за достъп до системата, а цената му е 3.00 лв.

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,
     В съдилищата на Благоевградски съдебен район работи тестова версия на бъдещият Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела. Чрез този електронен портал, всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, ще може да прави справки по електронните досиета на делата  си  в реално време, от  всички точки на планетата и чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Тестовата версия на Портала предоставя възможност за справки по висящите към момента съдебни дела и постановените по тях окончателни съдебни актове. Тези съдебни актове могат да се копират безплатно от адвокатите в незаверени копия. Разработеният софтуер  обезпечава техническа възможност за предоставяне на достъп и до конкретни архивни дела, както и до  всички приложени към електронното досие на делото съдебни книжа и документи, което обаче ще се реализира на по-късен етап.
     Условията, при които всеки от Вас може да се възползва от нейните възможности и улеснен достъп до делата в електронен вид, са следните:
     1. Адвокатът да е пълномощник по съответното дело и да има представено пълномощно по него с попълнени три имена и уникален личен номер  от Регистъра на адвокатите по ЗА.
     2. Адвокатът да не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от  упълномощителя.
     3. Да подаде еднократно заявление за електронен дистанционен достъп до информация по делата чрез Портала, което може да бъде писмено или в електронен вид, с положен електронен подпис и посочване на всички дела пред съответният съд, по които адвокатът е пълномощник и иска достъп.
     4. Да се разреши такъв достъп с изрична резолюция от Председателя на съответният съд,  по чийто опис са посочените съдебни дела.
     5. Да получи  уникална парола от администраторите на портала  при  влизане и ползване на електронният портал за достъп до съдебните си дела, след разрешението за достъпа от Председателя на съответният съд.
     Порталът за предоставяне на електронен достъп до съдебните дела се намира на  Интернет адрес: 
https://ecase.bg
КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛА
     След  получаване на уникална парола, всеки адвокат може да  влезе в Електронният портал като използва въпросната парола и  наименованието на официално регистрираната по ЗА електронна поща за свое потребителско име. В основната директория на Портала ще има информация за номерата на всички дела, по които съответният адвокат е регистриран като пълномощник, като номерата на делата са едновременно и активни линкове към електронната папка  с документите по тези дела.
     При отваряне на електронната папка за  конкретното електронно дело, адвокатът ще може да получи информация за:
     - вида на делото и статус на същото /дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване/;
     - съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар;
     - постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи и окончателни съдебни актове;
     - информация за обжалване на  съдебните актове.
ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА
     Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на бързи справки по редица зададени критерии, както следва: наименование на съд от Единната номенклатура на съдилищата в страната, вид на дело, входящ номер, дело с номер и година, страна по дело.
ОБРАТНА  ВРЪЗКА
     В Софтуера на Електронният портал е предвидена възможност за обратна връзка с администраторите на портала и съдилищата, чрез която адвокатите могат да изразяват своето мнение относно проблемите и/или положителният резултат от ползуването на продукта, както и да дават препоръки за подобряването на електронният достъп и организацията по поддържането и предлаганото му.
СЪДИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ КЪМ МОМЕНТА В ПРОЕКТА
     ОС-Благоевград, РС-Благоевград, РС-Разлог, РС-Гоце Делчев, РС-Петрич, РС-Сандански
     ОС-Смолян, РС-Смолян, РС-Девин, РС-Чепеларе, РС-Златоград, РС-Мадан
     Софийски Районен Съд, АС-Благоевград

    Във връзка с с Протокол №13 от Заседание на ВСС, проведено на 14.05.2011 г. относно Проект на примерни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК, Районен съд Разлог съобщава, че работи с електронна кореспонденция, изразяваща се в изпращане на съобщения и призовки по граждански дела с всяка от страните, която изяви желание за това и в съответствие с изготвени и утвърдени за тази цел Правила, с които желаещите страни задължително ще трябва да се запознават. Заявлението може да изтеглите от тук или на страницата бланки и формуляри.
   Във връзка с влизането в сила от 1.01.2009г. на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Висшия съдебен съвет с Решение по Протокол №52/17.12.2008г. утвърди механизъм по изпълнение на изискванията на закона, част от които включват публикуване в Интернет на декларации от магистратите и съдебните служители заемащи публична длъжност. Публикуването се извършва, както следва:
     - Декларации на магистратите се публикуват в Интернет страницата на ВСС;
     - Декларации на съдебните служители се публикуват в Интелнет страницата на съответния орган на съдебната власт.
     За Районен съд - Разлог декларациите на магистратите можете да видите 
тук, а на съдебните служители заемащи публична длъжност - тук.
     В изпълнение на чл.64 от Закона за съдебната власт /обнарован в ДВ. бр.64 от 07.08.2007г./ се извършва публикация на актовете от съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.    За Районен съд - Разлог публикуваните актове по граждански дела можете да видите
тук, а по наказателните дела - тук.
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР