Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПУКИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Обяви  
 


   О Б Я В И   
                                                                                                                                             
Районен съд - Разлог...

О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 91/2014 г. по описа на ДСИ при Рг.РС

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК от 22.02.2018 г. до 22.03.2018 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе публична продан по изп. дело № 91/2014 г. на следните недвижими имоти, собственост на длъжника по делото "Голф енд ски пропърти"ООД с ЕИК 175179276, със седалище и адрес на управление: гр.София - 1407, район Лозенец, бул. "Джеймс Баучър" № 116, ет. З, ап. 11, а именно:
     1. Апартамент № 8 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61813.455.105.1.8, с площ от 49.96 кв. м. с прилежащи части 3.32 % идеални части от общите части на сградата равни на 7.61 кв. м., находящ се в бл. 1, ет. 2, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 61813.455.105, в местността Изворите, община Разлог, град Разлог, област Благоевград, при съседи: на същия етаж имоти  с идентификатор 61813.455.105.1.7, 61813.455.105.1.3; под обекта 61813.455.105.1.28, 61813.455.105.1.27 и над обекта 61813.455.105.1.14 и 61813.455.105.1.9.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 6`656,00 лв. (шест хиляди шестстотин петдесет и шест лева).
     2. Апартамент № 8 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61813.455.105.2.8, с площ от 54.56 кв .м. с прилежащи части 4.98 % идеални части от общите части на сградата равни на 8.41 кв. м., находящ се в бл. 2, ет. З, в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 61813.455.105, в местността Изворите, община Разлог, град Разлог, област Благоевград, при съседи: на същия етаж имоти с идентификатор 61813.455.105.2.9; под обекта 61813.455.105.2.3 и над обекта 61813.455.105.2.13
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 7 309,60 лв. (седем хиляди триста и девет лева и шестдесет стотинки).
     Върху имотите са вписани възбрани в Служба по вписванията - Разлог - възбрана с вх. р. № 2982/23.07.2014 г., том III, акт 162 в полза на взискателя по делото и възбрана въз основа на обезпечителна заповед с вх р. № 1546/27.05.2011 г., том II, акт 10 в полза на взискателя по делото.
     Оглед на имотите, може да се извършва по местонахождението им в местността Изворите, община Разлог, гр. Разлог, област Благоевград всеки делничен ден в дните на извършването на проданта.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF.
     Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд - Разлог, което се отразява във входящия регистър. Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 22.03.2018 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 23.03.2018 г. в 9:00 часа в Районен съд - Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/Д. ДУРЕВА/
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР