Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2017 г.
февруари 2017 г.
март 2017 г.
април 2017 г.
май 2017 г.
юни 2017 г.
юли 2017 г.
август 2017 г.
септември 2017 г.
октомври 2017 г.
ноември 2017 г.
декември 2017 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2017 г.
февруари 2017 г.
март 2017 г.
април 2017 г.
май 2017 г.
юни 2017 г.
юли 2017 г.
август 2017 г.
септември 2017 г.
октомври 2017 г.
ноември 2017 г.
декември 2017 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПУКИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Обяви  
 


   О Б Я В И   
                                                                                                                                             
Районен съд - Разлог...

О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 161/2015 г. по описа на ДСИ при Рг.РС

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл.487 и следв. от ГПК по изп. дело №161/2015г. с длъжник против „Балканстрой Разлог" АД, ЕИК 101755138, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев " № 24А, представлявано от Иван Владимиров Панев, от 16.10.2017 г. до 16.11.2017 г. в сградата на Районен съд – Разлог ще се проведе публична продан  на недвижим имот, собственост на длъжника, съгл. НА, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. № 663/05.03.2015 г. том 2, акт №125, всички разположени в ПИ с идентификатор 61813.750.45. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, с площ 14552 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводобивна и дървообработваща промишленост, при съседи:  61813.750.421; 61813.750.47; 61813.750.46; 61813.750.405; 61813.750.43 и 61813.750.44,  а именно:
     СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.750.45.3, находяща се в гр.Разлог по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” №79, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.45, застроена площ, съгласно кадастрална скица  №15-86220, издадена на 04.03.2015г. от СГКК – Благоевград: 475кв.м., брой етажи: 1, предназначение на сградата: промишлена сграда, номер по предходен: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 170`205,00 лв. (сто и седемдесет хиляди двеста и пет лева).
     Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
     Върху имота са вписани възбрани в Служба по вписванията – Разлог в полза на ТД на НАП – дв. вх.р. №903/19.03.2015г., том 1, акт 134; по ИД №28/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог, дв.вх.р.№1288/31.03.2015г., том I, акт 186; по ИД №12/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1291/31.03.2015г., том I, акт 189; по ИД №67/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1421/08.04.2015г., том 2, акт 16; по ИД №66/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1422/08.04.2015г., том 2, акт 17; по ИД №93/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1961/12.05.2015г., том 3, акт 40, по ИД №100/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2141/26.05.2015г., том 3, акт 86; по ИД №110/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2452/16.06.2015г., том 3, акт 107; по ИД №162/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4041/30.09.2015г., том 4, акт 64; по ИД №161/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4042/30.09.2015г., том 4, акт 65; по ИД №138/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4125/06.10.2015г., том 4, акт 90; по ИД №174/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4629/05.11.2015г., том 4, акт 164; по ИД №177/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4670/05.11.2015г., том 4, акт 165; по ИД №178/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4631/05.11.2015г., том 4, акт 166; по ИД №183/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4752/13.11.2015г., том 5, акт 2; по ИД №190/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог вх.р. №5286/14.12.2015г., том 5, акт 31, възбрана с дв.вх.р. №5538/23.12.2015г., том 5, акт 51, възбрана Дв.вх.р. №5569/28.12.2015г., том 5, акт 53, възбрана Дв.вх.р. №5581/28.12.2015г., том 5, акт 65, възбранаДв.вх.р. №5588/28.12.2015г., том 5, акт 72, възбрана Дв.вх.р. №69/18.01.2016г., том 1, акт 7, възбрана Дв.вх.р. №76/18.01.2016г., том 1, акт 14, възбрана Дв.вх.р. №83/18.01.2016г., том 1, акт 21, по ИД №192/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №91/19.01.2016г., том 1, акт 28; по ИД №6/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №139/21.01.2016г., том 1, акт 34; по ИД №34/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1048/25.03.2016г., том 1, акт 131;по ИД №36/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1261/05.04.2016г., том 1, акт 155;по ИД №4/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1274/06.04.2016г., том 1, акт 157; по ИД №54/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1782/04.05.2016г., том 2, акт 65; по  ИД №56/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1793/05.05.2016г., том 2, акт 69; по ИД №57/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1794/05.05.2016г., том 2, акт 70; по ИД №61/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1815/10.05.2016г., том 2, акт 74; възбрана Дв.вх.р. №2113/02.06.2016г., том 2, акт 115, по ИД №101/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2708/30.06.2016г., том 3, акт 169, по ИД №103/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2751/06.07.2016г., том 3, акт 179
     Оглед на имота може да се извършва по местонахождението им в град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” №7 9, всеки делничен ден в дните на извършването на проданта след предварителна уговорка с пазача Емил Янков Губеров, тел: 0885/396934.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF.
     Всеки наддавач може да прави неограничен брой предложения, като всяко се прави поотделно. Наддавателните предложения се изписват с цифри и думи и се подават в  Районен съд – Разлог в запечатан плик заедно с квитанцията за внесения задатък. Същите се регистрират във входящ регистър. Наддавателни предложения под началната цена са недействителни. При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.    
     Проданта приключва в 17:00 часа на 16.11.2017 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 17.11.2017 г. в 9:00 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).
     При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение (чл. 492, ал. 2 от ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе предложената цена, като приспадне внесения задатък.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 161/2015 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК по изп. дело № 161/2015г. с длъжник „Балканстрой-Разлог" АД, ЕИК 101755138, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев " № 24А, представлявано от Иван Владимиров Панев от 16.10.2017 г. до 16.11.2017 г. в сградата на Районен съд – Разлог ще се проведе публична продан  на недвижими имоти, собственост на длъжника, съгл. НА, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. № 663/05.03.2015г. том 2, акт № 125, всички разположени в ПИ с идентификатор 61813.750.45. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, с площ 14552 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводобивна и дървообработваща промишленост, при съседи:  61813.750.421; 61813.750.47; 61813.750.46; 61813.750.405; 61813.750.43 и 61813.750.44,  а именно:
     СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.750.45.4, находяща се в гр.Разлог по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.45, застроена площ, съгласно кадастрална скица  №15-86224, издадена на 04.03.2015 г. от СГКК – Благоевград: 94 кв. м., брой етажи: 1, предназначение на сградата: складова база, склад, номер по предходен: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 21`026,25 лв. (двадесет и една хиляди двадесет и шест лева и двадесет и пет стотинки).
     Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
     Върху имотите са вписани възбрани в Служба по вписванията – Разлог в полза на ТД на НАП – дв. вх.р. №903/19.03.2015г., том 1, акт 134; по ИД №28/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог, дв.вх.р.№1288/31.03.2015г., том I, акт 186; по ИД №12/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1291/31.03.2015г., том I, акт 189; по ИД №67/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1421/08.04.2015г., том 2, акт 16; по ИД №66/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1422/08.04.2015г., том 2, акт 17; по ИД №93/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1961/12.05.2015г., том 3, акт 40, по ИД №100/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2141/26.05.2015г., том 3, акт 86; по ИД №110/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2452/16.06.2015г., том 3, акт 107; по ИД №162/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4041/30.09.2015г., том 4, акт 64; по ИД №161/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4042/30.09.2015г., том 4, акт 65; по ИД №138/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4125/06.10.2015г., том 4, акт 90; по ИД №174/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4629/05.11.2015г., том 4, акт 164; по ИД №177/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4670/05.11.2015г., том 4, акт 165; по ИД №178/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4631/05.11.2015г., том 4, акт 166;  по ИД №183/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4752/13.11.2015г., том 5, акт 2; по ИД №190/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог вх.р. №5286/14.12.2015г., том 5, акт 31, възбрана Дв.вх.р. №5533/23.12.2015г., том 5, акт 46; възбрана Дв.вх.р. №5571/28.12.2015г., том 5, акт 55; възбрана Дв.вх.р. №5582/28.12.2015г., том 5, акт 66; възбрана Дв.вх.р. №5585/28.12.2015г., том 5, акт 69; възбрана Дв.вх.р. №70/18.01.2016г., том 1, акт 8; възбрана Дв.вх.р. №77/18.01.2016г., том 1, акт 15, възбрана Дв.вх.р. №84/18.01.2016г., том 1, акт 22, по ИД №192/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №91/19.01.2016г., том 1, акт 28; по ИД №6/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №139/21.01.2016г., том 1, акт 34; по ИД №34/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1048/25.03.2016г., том 1, акт 131;по ИД №36/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1261/05.04.2016г., том 1, акт 155; поИД №4/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1274/06.04.2016г., том 1, акт 157; по ИД №54/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1782/04.05.2016г., том 2, акт 65; по ИД №56/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1793/05.05.2016г., том 2, акт 69; по ИД №57/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1794/05.05.2016г., том 2, акт 70; по ИД №61/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1815/10.05.2016г., том 2, акт 74; възбрана Дв.вх.р. №2114/02.06.2016г., том 2, акт 6; по ИД №101/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2708/30.06.2016г., том 3, акт 169, по ИД №103/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2751/06.07.2016г., том 3, акт 179
     Оглед на имота може да се извършва по местонахождението им в град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, всеки делничен ден в дните на извършването на проданта след предварителна уговорка с пазача Емил Янков Губеров, тел: 0885/396934.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF.
     Всеки наддавач може да прави неограничен брой предложения, като всяко се прави поотделно. Наддавателните предложения се изписват с цифри и думи и се подават в  Районен съд – Разлог в запечатан плик заедно с квитанцията за внесения задатък. Същите се регистрират във входящ регистър. Наддавателни предложения под началната цена са недействителни. При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.    
     Проданта приключва в 17:00 часа на 16.11.2017 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 17.11.2017 г. в 9:00 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).
     При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение (чл. 492, ал. 2 от ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе предложената цена, като приспадне внесения задатък.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 161/2015 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК по изп.дело № 161/2015 г. с длъжник „Балканстрой-Разлог" АД, ЕИК 101755138, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев " № 24А, представлявано от Иван Владимиров Панев от 16.10.2017 г. до 16.11.2017 г. в сградата на Районен съд – Разлог ще се проведе публична продан  на недвижими имоти, собственост на длъжника, съгл. НА, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. № 663/05.03.2015 г. том 2, акт № 125, всички разположени в ПИ с идентификатор 61813.750.45. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, с площ 14552 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводобивна и дървообработваща промишленост, при съседи:  61813.750.421; 61813.750.47; 61813.750.46; 61813.750.405; 61813.750.43 и 61813.750.44,  а именно:
     СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.750.45.5, находяща се в гр.Разлог по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.45, застроена площ, съгласно кадастрална скица  №15-86232, издадена на 04.03.2015 г. от СГКК – Благоевград: 89 кв. м., брой етажи: 1, предназначение на сградата: промишлена сграда, номер по предходен: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 41`656,50 лв. (четиридесет и една хиляди шестстотин петдесет и шест лева и петдесет стотинки).
     Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
     Върху имотите са вписани възбрани в Служба по вписванията – Разлог в полза на ТД на НАП – дв. вх.р. №903/19.03.2015г., том 1, акт 134; по ИД №28/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог, дв.вх.р.№1288/31.03.2015г., том I, акт 186; по ИД №12/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1291/31.03.2015г., том I, акт 189; по ИД №67/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1421/08.04.2015г., том 2, акт 16; по ИД №66/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1422/08.04.2015г., том 2, акт 17; по ИД №93/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1961/12.05.2015г., том 3, акт 40, по ИД №100/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2141/26.05.2015г., том 3, акт 86; по ИД №110/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2452/16.06.2015г., том 3, акт 107; по ИД №162/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4041/30.09.2015г., том 4, акт 64; по ИД №161/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4042/30.09.2015г., том 4, акт 65; по ИД №138/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4125/06.10.2015г., том 4, акт 90; по ИД №174/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4629/05.11.2015г., том 4, акт 164; по ИД №177/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4670/05.11.2015г., том 4, акт 165; по ИД №178/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4631/05.11.2015г., том 4, акт 166;  по ИД №183/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4752/13.11.2015г., том 5, акт 2; възбрана Дв.вх.р. №5539/23.12.2015г., том 5, акт 52; възбрана Дв.вх.р. №5572/28.12.2015г., том 5, акт 56; възбрана Дв.вх.р. №5580/28.12.2015г., том 5, акт 64; възбрана Дв.вх.р. №5584/28.12.2015г., том 5, акт 68, възбрана Дв.вх.р. №71/18.01.2016г., том 1, акт 9; възбрана Дв.вх.р. №78/18.01.2016г., том 1, акт 16; възбрана Дв.вх.р. №85/18.01.2016г., том 1, акт 23, по ИД №192/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №91/19.01.2016г., том 1, акт 28; по ИД №34/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1048/25.03.2016г., том 1, акт 131; по ИД №36/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1261/05.04.2016г., том 1, акт 155; по ИД №4/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1274/06.04.2016г., том 1, акт 157; по ИД №54/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1782/04.05.2016г., том 2, акт 65; по ИД №56/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1793/05.05.2016г., том 2, акт 69; по ИД №57/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1794/05.05.2016г., том 2, акт 70; възбрана Дв.вх.р. №2115/02.06.2016г., том 2, акт 117; по ИД №103/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2751/06.07.2016г., том 3, акт 179.
     Оглед на имота може да се извършва по местонахождението им в град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” №79, всеки делничен ден в дните на извършването на проданта след предварителна уговорка с пазача Емил Янков Губеров, тел: 0885/396934.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF.
     Всеки наддавач може да прави неограничен брой предложения, като всяко се прави поотделно. Наддавателните предложения се изписват с цифри и думи и се подават в  Районен съд – Разлог в запечатан плик заедно с квитанцията за внесения задатък. Същите се регистрират във входящ регистър. Наддавателни предложения под началната цена са недействителни. При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.    
     Проданта приключва в 17:00 часа на 16.11.2017 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 17.11.2017 г. в 9:00 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал. 1 от ГПК).
     При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение (чл. 492, ал. 2 от ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе предложената цена, като приспадне внесения задатък.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 161/2015 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК по изп.дело №1612015г. с длъжник „Балканстрой-Разлог" АД, ЕИК 101755138, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев " № 24А, представлявано от Иван Владимиров Панев от 16.10.2017 г. до 16.11.2017 г. в сградата на Районен съд – Разлог ще се проведе публична продан  на недвижими имоти, собственост на длъжника, съгл. НА, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. № 663/05.03.2015 г. том 2, акт № 125, всички разположени в ПИ с идентификатор 61813.750.45. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, с площ 14552 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводобивна и дървообработваща промишленост, при съседи:  61813.750.421; 61813.750.47; 61813.750.46; 61813.750.405; 61813.750.43 и 61813.750.44,  а именно:
     СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.750.45.6, находяща се в гр.Разлог по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” №79, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.45, застроена площ, съгласно кадастрална скица  № 15-86241, издадена на 04.03.2015 г. от СГКК – Благоевград: 30кв.м., брой етажи: 1, предназначение на сградата: складова база, склад, номер по предходен: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 7`540,50 лв. (седем  хиляди петстотин и четиридесет лева и петдесет стотинки).
     Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
     Върху имотите са вписани възбрани в Служба по вписванията – Разлог в полза на ТД на НАП – дв. вх.р. №903/19.03.2015г., том 1, акт 134; по ИД №28/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог, дв.вх.р.№1288/31.03.2015г., том I, акт 186; по ИД №12/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1291/31.03.2015г., том I, акт 189; по ИД №67/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1421/08.04.2015г., том 2, акт 16; по ИД №66/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1422/08.04.2015г., том 2, акт 17; по ИД №93/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1961/12.05.2015г., том 3, акт 40, по ИД №100/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2141/26.05.2015г., том 3, акт 86; по ИД №110/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2452/16.06.2015г., том 3, акт 107; по ИД №162/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4041/30.09.2015г., том 4, акт 64; по ИД №165/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4042/30.09.2015г., том 4, акт 65; по ИД №138/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4125/06.10.2015г., том 4, акт 90; по ИД №174/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4629/05.11.2015г., том 4, акт 164; по ИД №177/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4670/05.11.2015г., том 4, акт 165; по ИД №178/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4631/05.11.2015г., том 4, акт 166; по ИД №183/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4752/13.11.2015г., том 5, акт 2; възбрана Дв.вх.р. №5534/23.12.2015г., том 5, акт 47, възбрана Дв.вх.р. №5573/28.12.2015г., том 5, акт 57; възбрана Дв.вх.р. №5579/28.12.2015г., том 5, акт 63; възбрана Дв.вх.р. №5587/28.12.2015г., том 5, акт 71; възбрана Дв.вх.р. №72/18.01.2016г., том 1, акт 10; възбрана Дв.вх.р. №79/18.01.2016г., том 1, акт 17; възбрана Дв.вх.р. №86/18.01.2016г., том 1, акт 24; по ИД №192/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №91/19.01.2016г., том 1, акт 28; по ИД №34/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1048/25.03.2016г., том 1, акт 131; по ИД №36/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1261/05.04.2016г., том 1, акт 155; по ИД №4/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1274/06.04.2016г., том 1, акт 157;  по ИД №54/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1782/04.05.2016г., том 2, акт 65; по ИД №56/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1793/05.05.2016г., том 2, акт 69; по ИД №57/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1794/05.05.2016г., том 2, акт 70; възбрана Дв.вх.р. №2116/02.06.2016г., том 2, акт 118; по ИД №103/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2751/06.07.2016г., том 3, акт 179
     Оглед на имота може да се извършва по местонахождението им в град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” №79, всеки делничен ден в дните на извършването на проданта след предварителна уговорка с пазача Емил Янков Губеров, тел: 0885/396934.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF.
     Всеки наддавач може да прави неограничен брой предложения, като всяко се прави поотделно. Наддавателните предложения се изписват с цифри и думи и се подават в  Районен съд – Разлог в запечатан плик заедно с квитанцията за внесения задатък. Същите се регистрират във входящ регистър. Наддавателни предложения под началната цена са недействителни. При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:.00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.    
     Проданта приключва в 17:00 часа на 16.11.2017 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 17.11.2017 г. в 9:00 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал. 1 от ГПК).
     При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение (чл. 492, ал. 2 от ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе предложената цена, като приспадне внесения задатък.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 161/2015 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК по изп.дело №161/2015 г. с длъжник  „Балканстрой-Разлог" АД, ЕИК 101755138, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев " № 24А, представлявано от Иван Владимиров Панев от 16.10.2017 г. до 16.11.2017 г. в сградата на Районен съд – Разлог ще се проведе публична продан  на недвижими имоти, собственост на длъжника, съгл. НА, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. № 663/05.03.2015 г. том 2, акт № 125, всички разположени в ПИ с идентификатор 61813.750.45. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, с площ 14552 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводобивна и дървообработваща промишленост, при съседи:  61813.750.421; 61813.750.47; 61813.750.46; 61813.750.405; 61813.750.43 и 61813.750.44,  а именно:
     СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.750.45.7, находяща се в гр.Разлог по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.45, застроена площ, съгласно кадастрална скица  №15-86248, издадена на 04.03.2015 г. от СГКК – Благоевград: 475 кв. м., брой етажи: 1, предназначение на сградата: складова база, склад, номер по предходен: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 170`205,00 лв. (сто и седемдесет хиляди двеста и пет лева).
     Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
Върху имотите са вписани възбрани в Служба по вписванията – Разлог в полза на ТД на НАП – дв. вх.р. №903/19.03.2015г., том 1, акт 134; по ИД №28/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог, дв.вх.р.№1288/31.03.2015г., том I, акт 186; по ИД №12/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1291/31.03.2015г., том I, акт 189; по ИД №67/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1421/08.04.2015г., том 2, акт 16; по ИД №66/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1422/08.04.2015г., том 2, акт 17; по ИД №93/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1961/12.05.2015г., том 3, акт 40, по ИД №100/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2141/26.05.2015г., том 3, акт 86; по ИД №110/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2452/16.06.2015г., том 3, акт 107; по ИД №162/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4041/30.09.2015г., том 4, акт 64; по ИД №165/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4042/30.09.2015г., том 4, акт 65; по ИД №138/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4125/06.10.2015г., том 4, акт 90; по ИД №174/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4629/05.11.2015г., том 4, акт 164; по ИД №177/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4670/05.11.2015г., том 4, акт 165; по ИД №178/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4631/05.11.2015г., том 4, акт 166; по ИД №183/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4752/13.11.2015г., том 5, акт 2; възбрана Дв.вх.р. №5535/23.12.2015г., том 5, акт 48; възбрана Дв.вх.р. №5570/28.12.2015г., том 5, акт 54; възбрана Дв.вх.р. №5576/28.12.2015г., том 5, акт 60; възбрана Дв.вх.р. №5589/28.12.2015г., том 5, акт 73; възбрана Дв.вх.р. №73/18.01.2016г., том 1, акт 11; възбрана Дв.вх.р. №80/18.01.2016г., том 1, акт 18; възбрана Дв.вх.р. №87/18.01.2016г., том 1, акт 25; по ИД №192/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №91/19.01.2016г., том 1, акт 28; по ИД №34/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1048/25.03.2016г., том 1, акт 131; по ИД №36/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1261/05.04.2016г., том 1, акт 155; по ИД №4/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1274/06.04.2016г., том 1, акт 157; по ИД №54/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1782/04.05.2016г., том 2, акт 65; по ИД №56/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1793/05.05.2016г., том 2, акт 69; по ИД №57/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1794/05.05.2016г., том 2, акт 70; възбрана Дв.вх.р. №2112/02.06.2016г., том 2, акт 114; по ИД №103/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2751/06.07.2016г., том 3, акт 179
     Оглед на имота може да се извършва по местонахождението му в град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” №79, всеки делничен ден в дните на извършването на проданта след предварителна уговорка с пазача Емил Янков Губеров, тел: 0885/396934.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF.
     Всеки наддавач може да прави неограничен брой предложения, като всяко се прави поотделно. Наддавателните предложения се изписват с цифри и думи и се подават в  Районен съд – Разлог в запечатан плик заедно с квитанцията за внесения задатък. Същите се регистрират във входящ регистър. Наддавателни предложения под началната цена са недействителни. При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.    
     Проданта приключва в 17:00 часа на 16.11.2017 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 17.11.2017 г. в 9:00 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал. 1 от ГПК).
     При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение (чл. 492, ал. 2 от ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе предложената цена, като приспадне внесения задатък.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 161/2015 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл.487 и следв. от ГПК по изп.дело № 161/2015 г. с длъжник „Балканстрой-Разлог" АД, ЕИК 101755138, със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Гоце Делчев " № 24А, представлявано от Иван Владимиров Панев от 16.10.2017 г. до 16.11.2017 г. в сградата на Районен съд – Разлог ще се проведе публична продан  на недвижими имоти, собственост на длъжника, съгл. НА, вписан в Служба по вписванията с дв. вх. рег. № 663/05.03.2015 г. том 2, акт № 125, всички разположени в ПИ с идентификатор 61813.750.45. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, с площ 14552 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за дърводобивна и дървообработваща промишленост, при съседи:  61813.750.421; 61813.750.47; 61813.750.46; 61813.750.405; 61813.750.43 и 61813.750.44,  а именно:
     СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 61813.750.45.8, находяща се в гр.Разлог по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” № 79, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.45, застроена площ, съгласно кадастрална скица  №15-86250, издадена на 04.03.2015г. от СГКК – Благоевград: 19 кв. м., брой етажи: 1, предназначение на сградата: складова база, номер по предходен: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 24 399,75 лв. (двадест и четири хиляди триста деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки).
     Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
     Върху имотите са вписани възбрани в Служба по вписванията – Разлог в полза на ТД на НАП – дв. вх.р. №903/19.03.2015г., том 1, акт 134; по ИД №28/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог, дв.вх.р.№1288/31.03.2015г., том I, акт 186; по ИД №12/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1291/31.03.2015г., том I, акт 189; по ИД №67/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1421/08.04.2015г., том 2, акт 16; по ИД №66/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1422/08.04.2015г., том 2, акт 17; по ИД №93/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №1961/12.05.2015г., том 3, акт 40, по ИД №100/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2141/26.05.2015г., том 3, акт 86; по ИД №110/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №2452/16.06.2015г., том 3, акт 107; по ИД №162/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4041/30.09.2015г., том 4, акт 64; по ИД №161/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4042/30.09.2015г., том 4, акт 65; по ИД №138/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4125/06.10.2015г., том 4, акт 90; по ИД №174/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4629/05.11.2015г., том 4, акт 164; по ИД №177/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4670/05.11.2015г., том 4, акт 165; по ИД №178/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв. вх.р. №4631/05.11.2015г., том 4, акт 166; по ИД №183/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №4752/13.11.2015г., том 5, акт 2; възбрана Дв.вх.р. №5536/23.12.2015г., том 5, акт 49; възбрана Дв.вх.р. №5574/28.12.2015г., том 5, акт 58; възбрана Дв.вх.р. №5578/28.12.2015г., том 5, акт 62; възбрана Дв.вх.р. №5586/28.12.2015г., том 5, акт 70; възбрана Дв.вх.р. №74/18.01.2016г., том 1, акт 12; възбрана Дв.вх.р. №81/18.01.2016г., том 1, акт 19; възбрана Дв.вх.р. №86/18.01.2016г., том 1, акт 26; по ИД №192/2015г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №91/19.01.2016г., том 1, акт 28; по ИД №34/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1048/25.03.2016г., том 1, акт 131; по ИД №36/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1261/05.04.2016г., том 1, акт 155; по ИД №4/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1274/06.04.2016г., том 1, акт 157; по ИД №54/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1782/04.05.2016г., том 2, акт 65;по ИД №56/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1793/05.05.2016г., том 2, акт 69; по ИД №57/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог дв.вх.р. №1794/05.05.2016г., том 2, акт 70; възбрана Дв.вх.р. №2117/02.06.2016г., том 2, акт 119; по ИД №103/2016г. по описа на ДСИ при РС-Разлог Дв.вх.р. №2751/06.07.2016г., том 3, акт 179
     Оглед на имота може да се извършва по местонахождението му в град Разлог, п.к. 2760, ул. „Христо Ботев” №79, всеки делничен ден в дните на извършването на проданта след предварителна уговорка с пазача Емил Янков Губеров, тел: 0885/396934.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF.
     Всеки наддавач може да прави неограничен брой предложения, като всяко се прави поотделно. Наддавателните предложения се изписват с цифри и думи и се подават в  Районен съд – Разлог в запечатан плик заедно с квитанцията за внесения задатък. Същите се регистрират във входящ регистър. Наддавателни предложения под началната цена са недействителни. При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък.
Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.    
     Проданта приключва в 17:00 часа на 16.11.2017 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 17.11.2017 г. в 9:00 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал. 1 от ГПК).
     При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение (чл. 492, ал. 2 от ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключването на проданта да внесе предложената цена, като приспадне внесения задатък.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР