Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
ноември 2019 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
февруари 2019 г.
март 2019 г.
април 2019 г.
май 2019 г.
юни 2019 г.
юли 2019 г.
август 2019 г.
септември 2019 г.
октомври 2019 г.
ноември 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Обяви  
 


   О Б Я В И   
                                                                                                                                             
Районен съд - Разлог...

О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 221/2019 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе първа публична продан по изп. дело № 221/2019 г. на следния съсобствен на страните по делото Анка Симеонова Панкова и Павел Христов Стоянов недвижим имот, а именно:
     Апартамент № 1, бл. № 2, с площ от 64,45 кв. м. (шестдесет и четири цяло и четиридесет и пет стотинки квадратни метра), състоящ се от кухня, дневна и спалня, и избено помещение с площ от 5,32 кв. м. (пет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), изграден върху парцел ІV, в кв. 217 по ЗРП на гр. Банско от 1990 г., който съответства на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2636.1.33. по КК и КР на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед 18-2962-12.04.2018 г. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на имота: гр. Банско,  общ. Банско, обл. Благоевградска, п.к. 2770, ул. „Драма“ № 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, който обект се намира в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 02676.501.2636, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 64.45 кв.м., прилежащи части: избено помещение с площ от 5,32 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, Ниво: 1, съседи: На същия етаж: 02676.501.2636.1.2; 02676.501.2636.1.16, под обекта: няма; над обекта: 02676.501.2636.1.19 и 02676.501.2636.1.4., стар идентификатор: 02676.501.2636.1.32 и 02676.501.2636.1.31.
     Началната цена, от която започва наддаването е определена при условията на чл. 485, ал. 5 от ГПК и е в размер на 30 979,80 лв. (тридесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 80 ст.).
     Тежести за имота: вписана в Служба по вписванията – Разлог с вх. рег. № 5738/22.12.2017 г., том 4, акт 129 възбрана върху 763/14201 ид. ч., собственост на Павел Христов в полза на ОТП Факторинг България ЕАД.
     Оглед на имотa може да се извършва по местонахождението му в гр. Банско,  общ. Банско, обл. Благоевградска, п.к. 2770, ул. „Драма“ № 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, от понеделник до четвъртък в дните на извършването на проданта, чрез назначения пазач.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд - Разлог, което се отразява във входящия регистър. Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 04.12.2019 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 05.12.2019 г. в 11:30 часа в Районен съд - Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал. 1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 445/2018 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл.487 и следв. от ГПК от 04.11.2019 г. до 04.12.2019 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе втора публична продан по изп. дело № 445/2018г. на следното имущество, собственост на длъжника „ПИРИН ИНВЕСТМЪНТС“ ООД, ЕИК 202512250, a именно:
     САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61813.559.1.2.25, който обект е в кадастрален район 61813.559, в поземлен имот с идентификатор 61813.559.1, в сграда 2 по КККР на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г. на ИД на АК, с адрес на имота: гр. Разлог, местност „Църнако“, бл. Б, ет. 1, обект 1, с предназначение на обекта: за търговска дейност, брой нива на обекта 1, с посочена в документа площ 28.48 кв. м. като неразделна част от самостоятелния обект са 1,76 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 4,82 кв. м. и съответните части от правото на строеж имота, при граници (съседи): на същия етаж: няма; под обекта: 61813.559.1.2.29, над обекта: 61813.559.1.2.1. Oбектът не е въведен в експлoатация!
     Началната цена, от която започва наддаването e в размер на 22 129,92 лв. (двадесет и две хиляди сто двадесет и девет лева и 92 ст.) без ДДС.
     Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.
     Върху имотa e вписанa възбранa в Служба по вписванията – Разлог - вх.р. № 4639/06.11.2018г., том 3, акт 18 в полза на взискателя по делото.
     Оглед на имотa може да се извършва по местонахождението им в град Разлог, п.к. 2760, гр. Разлог, местност „Църнако“, бл. Б, ет. 1, обект 1.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена с ДДС по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд - Разлог, което се отразява във входящия регистър. Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят в Районен съд - Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 04.12.2019 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 05.12.2019 г. в 10:00 часа в Районен съд - Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 22/2017 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК, от 21.10.2019 г. до 21.11.2019 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе втора публична продан по изп. дело № 22/2017 г. на следното имущество,собственост на длъжника Георги Стоилов Пачалов, a именно:
     1/4 ид. част от ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 18.000 дка, представляваща Имот № 722003, находяща се в местността ЗЛАТА УСОЙКА в землището на град Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, вид собственост – частна, при граници (съседи): имот № 722008 залесена територия на насл. на Санка Илиева Милчева, имот № 722002 залесена територия на насл. на Ангел Божков Чопев и имот № 000601 залесена територия на ДАГ-ДГС „Якоруда“.
     Начална цената, от която започва наддаването, определена при условията на чл. 485, ал. 4 от ГПК в размер на 2 274,48 лв. (две хиляди двеста седемдесет и четири лева и 48 ст.).
     1/4 ид. част от ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 43.155 дка, представляваща Имот № 722027, находяща се в местността ЗЛАТА УСОЙКА в землището на град Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, вид собственост – частна, при граници (съседи): имот № 078003 залесена територия на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 722028 залесена територия на насл. на Петър Георгиев Чопев и  имот № 000601 залесена територия на ДАГ-ДГС „Якоруда“.
     Начална цената, от която започва наддаването, определена при условията на чл. 485, ал. 4 от ГПК в размер на 5 438,16 лв. (пет хиляди четиристотин тридесет и осем лева и 16 ст.).
     1/4 ид. част от ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4.454 дка, представляваща Имот № 722028, находяща се в местността ЗЛАТА УСОЙКА в землището на град Якоруда, ЕКАТТЕ 87338, вид собственост – частна, категория на земята при неполивни условия – десета, при граници (съседи): имот № 078003 залесена територия на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 722027 залесена територия на насл. на Петър Георгиев Чопев и  имот № 000601 залесена територия на ДАГ-ДГС „Якоруда“.
     Начална цената, от която започва наддаването, определена при условията на чл. 485, ал. 4 от ГПК в размер на 563,04 лв. (петстотин шестдесет и три лева и 04 ст.).
Тежести върху имотите: възбрана с  вх. рег. № 1133/29.03.2017 г., том 2, акт 14 в полза на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД; възбрана с  вх. рег. № 4852/20.11.2017 г., том 4, акт 68 в полза на взискателите по настоящото делото; възбрана с  вх. рег. № 5110/03.12.2018 г., том 3, акт 82 в полза на Агенция за контрол на просрочени задължения.
     Оглед на имотите може да се извършва по местонахождението им в землището на Якоруда.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД - клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд - Разлог, което се отразява във входящия регистър. Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни.
     Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 21.11.2019 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 22.11.2019 г. в 10:00 часа в Районен съд - Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)


О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 363/2018 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК, от 25.10.2019 г. до 25.11.2019 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе втора публична продан по изп. дело № 363/2018 г. на следното имущество, a именно:
     Самостоятелен обект с идентификатор 02676.157.20.1.64 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, пет, седем, точка, две, нула, точка, едно, точка, шест, четири) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.”Асаница”, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.157.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к.2770, местност АСАНИЦА, площ: 2324 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, съседи: 02676.157.66; 02676.157.57, 02676.157.18;    02676.157.19; 02676.157.68, предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 45.66 кв.м., прилежащи части: 1.198% ид.ч. от общите части, ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.157.20.1.69, под обекта: няма, над обекта: 02676.157.20.1.10, стар идентификатор: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 32 372,91   лв. (тридесет и две хиляди триста седемдесет и два лева и 91 ст.).
     Тежести имотa:  искова молба с вх. р. № 2522/17.06.2016 г., том 1, акт 150 с правно основание чл. 135 ЗЗД; възбрана с  вх. р. № 3789/19.09.2017 г., том 3, акт 152 в полза на взискателя по делото.
     Оглед на имотa може да се извършва по местонахождението му в гр. Банско, п.к. 2770, „Уайт пийк лодж“, м.”Асаница”, в дните на извършването на проданта, след предварителна уговорка с пазача Узунов, тел.: 0896/604707.
     Самостоятелен обект с идентификатор 02676.157.20.1.65 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, пет, седем, точка, две, нула, точка, едно,точка, шест, пет) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със заповед РД-18-81/10.12.2009 Г./10.12.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м. ”Асаница”, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.157.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г./10.12.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к.2770, местност АСАНИЦА, площ: 2324 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, съседи: 02676.157.66, 02676.157.57, 02676.157.18,02676.157.19,02676.157.68, предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 80.86 кв.м., прилежащи части: 2.122% ид.ч. от общите части, ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.157.20.1.66, под обекта: няма, над обекта: 02676.157.20.1.2 и 02676.157.20.1.1, стар идентификатор: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 57 333,15 лв. (петдесет и седем хиляди триста тридесет и три лева и 15 ст.).
     Тежести имотa:  искова молба с вх. р. № 2522/17.06.2016 г., том 1, акт 150 с правно основание чл. 135 ЗЗД; възбрана с  вх. р. № 3788/19.09.2017 г., том 3, акт 151 в полза на взискателя по делото.
     Оглед на имотa може да се извършва по местонахождението му в гр. Банско, п.к. 2770, „Уайт пийк лодж“, м.”Асаница”, в дните на извършването на проданта, след предварителна уговорка с Копралев, тел.: 0884/141061.
     Самостоятелен обект с идентификатор 02676.157.20.1.68 (нула, две, шест, седем, шест, точка, едно, пет, седем, точка, две, нула, точка, едно, точка, шест, осем) по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със заповед РД-18-81/10.12.2009 Г./10.12.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м.”Асаница”, ет. -1, самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.157.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г./10.12.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к.2770, местност АСАНИЦА, площ: 2324 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, съседи: 02676.157.66, 02676.157.57, 02676.157.18, 02676.157.19, 02676.157.68, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 25.90 кв.м., прилежащи части: 0.680% ид.ч. от общите части, ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.157.20.1.66, 02676.157.20.1.69, под обекта: няма, над обекта: 02676.157.20.1.6, 02676.157.20.1.70, стар идентификатор: няма.
     Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 18 361,71 лв. (осемнадесет хиляди триста шестдесет и един лева и 71 ст.).
     Тежести имотa:  искова молба с вх. р. № 2522/17.06.2016 г., том 1, акт 150 с правно основание чл. 135 ЗЗД; възбрана с  вх. р. № 3786/19.09.2017 г., том 3, акт 149 в полза на взискателя по делото.
     Оглед на имотa може да се извършва по местонахождението му в гр. Банско, п.к. 2770, „Уайт пийк лодж“, м.”Асаница”, в дните на извършването на проданта, след предварителна уговорка с пазача Узунов, тел.: 0896/604707.
     Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд – Разлог, което се отразява във входящия регистър. Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни. Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - гр. Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 25.11.2019 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 26.11.2019 г. в 10:00 часа в Районен съд – Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР