Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Новини І Съобщения І Обяви І    Обяви  
 


   О Б Я В И   
                                                                                                                                             
Районен съд - Разлог...

О Б Я В Л Е Н И Е
за публична продан по изп. дело № 22/2017 г. по описа на ДСИ при РС-Разлог

     Подписаната Даниела Дурева – държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разлог, обявявам на интересуващите се, че съгласно чл. 487 и следв. от ГПК от 03.01.2020 г. до 03.02.2020 г. в сградата на Районен съд - Разлог ще се проведе втора публична продан по изп. дело № 22/2017 г. на следното имущество, собственост на длъжника Георги Стоилов Пачалов, a именно:
     1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от НИВА с площ 1.401 дка /един декар четиристотин и един квадратни метра/, представляваща имот № 412009 /четири едно две нула нула девет/, находяща се в местността „ЗГОР ЧУЧУР“ в землището на град Якоруда с ЕКАТТЕ 87338, вид собственост - частна, категория на земята при неполивни условия - девета, при съседи - имот № 412039 ливада на насл. на Иван Георгиев Чопев, имот № 412036 ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 700068 гора в зем. земи на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.
     Начална цената, от която започва наддаването е в размер на 141,12 лв. (сто четиридесет и един лева и 12 ст.)
     1/4 ид. ч. /една четвърт идеална част/ от НИВА с площ 16.354 дка /шестнадесет декара триста петдесет и четири квадратни метра/, представляваща имот № 412032 /четири едно две нула три две/, находяща се в местността „ЗГОР ЧУЧУР“ в землището на град Якоруда с ЕКАТТЕ 87338, вид собственост - частна, категория на земята при неполивни условия - девета, при съседи - имот № 412034 ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 412039 ливада на насл. на Иван Георгиев Чопев, имот № 412036 ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 412033 ливада на насл. на Васил Николов Чопев, имот № 412007 ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 412030 ливада на Георги Захариев Шаламанов, имот № 412037 ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ , имот № 000236 горски път на ЮЗДП ДП ТП ДГС  „Якоруда“, имот № 000255 полски път на община Якоруда.
     Начална цената, от която започва наддаването е в размер на 2 066,40 лв. (две хиляди шестдесет и шест лева и 40 ст.)
     1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 16.00 дка /шестнадесет декара/, представляваща имот № 700009 /седем нула нула нула нула девет/, находяща се в местността „ЗГОР ЧУЧУР“ в землището на град Якоруда с ЕКАТТЕ 87338, вид собственост - частна, при съседи - имот № 000569 залесена територия на ЮЗДП ДП ТП ДГС „Якоруда“, имот № 700042 залесена територия, имот № 700054 залесена територия на насл. на Петър Георгиев Хаджиценев, имот № 700056 залесена територия на ЮЗДП ДП ТП ДГС „Якоруда“.
     Начална цената, от която започва наддаването е в размер на 2 021,76 лв. (две хиляди двадесет и един лева и 76 ст.)
     1/4 ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ 2.491 дка /два декара четиристотин деветдесет и един квадратни метра/, представляваща имот № 717013 /седем едно седем нула едно три/, находяща се в местността „БУКОВСКО ДЕРЕ“ в землището на град Якоруда с ЕКАТТЕ 87338, вид собственост - частна, при съседи - имот № 000014 залесена територия на ЮЗДП ДП ТП ДГС „Якоруда“, имот № 631003 нива на насл. Катерина Георгиева Чопева, имот № 717012 залесена територия на Али Мехмед Испрянов.
     Начална цената, от която започва наддаването е в размер на 311,76 лв. (триста и единадесет лева и 76 ст.).
     Тежести върху имотите: възбрана с  вх. рег. № 1133/29.03.2017 г., том 2, акт 14 в полза на „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД; възбрана с  вх. рег. № 4852/20.11.2017 г., том 4, акт 68 в полза на взискателите по настоящото делото; възбрана с  вх. рег. № 5110/03.12.2018 г., том 3, акт 82 в полза на Агенция за контрол на просрочени задължения.
      Оглед на имотите може да се извършва по местонахождението им в землището на Якоруда. Желаещите да участват в публичната продан следва да внесат задатък в размер на 10 % върху началната цена по сметка на държавния съдебен изпълнител в ЦКБ АД – клон Разлог, IBAN BG74CECB979033E5617700, BIC CECBBGSF. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в Районен съд - Разлог, което се отразява във входящия регистър. Наддавачът може да направи само едно предложение. Наддавателни предложения под началната цена, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни.
      Интересуващите се от недвижимия имот могат да се явят  в Районен съд - Разлог всеки присъствен ден от 8:30 до 17:00 ч. в дните на проданта, за да преглеждат книжата.
     Проданта приключва в 17:00 часа на 03.02.2020 г. Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 04.02.2020 г. в 10:00 часа в Районен съд - Разлог, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 от ГПК).

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(Д. ДУРЕВА)
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР