Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 ПРАВНА ПОМОЩ    ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ  
 ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Pravila za Povedenie

УВАЖАЕМИ  ГРАЖДАНИ,

 

Съдиите и администрацията в Районен съд - Разлог сме убедени, че Вие:

 

Водени от желанието да улесните работата на съда,

Изразявайки уважението си към съдебната институция,

И на основание собственото си възпитание и култура,

 

При посещението си в Съдебната палата на съда, Вие:

 

• Идвате в прилично облекло;

• Изключвате мобилните си телефони;

• Изхвърляте дъвките;

• Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;

• Не се появявате в нетрезво състояние;

• Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате в заседателната зала, след като делото е започнало;

• Не вдигате скандали на служителите в съда, и

• Сте готови да съдействате за съдопроизводството,

За което ВИ БЛАГОДАРИМ!

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - РАЗЛОГ

Сградата на Районен съд - Разлог се охранява от служители на Областно звено "Охрана" към Министерство на правосъдието. Предоставяме на Вашето внимание извадки от Правилника за охрана, вътрешния ред и сигурността на сградата на Районен съд - Разлог, касаещи Вашето удобство и безпрепятствено изпълнение на служебните задължения на служителите на съда.

гл.І, т.7. Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

гл.І, т.8. Журналисти се допускат в сградата на съдебната палата след представяне на валидна журналистическа карта.

Внасянето и използването на технически средства става след съгласуване с Председателя – Административния ръководител на Районен съд - Разлог.

гл.І, т.9. Всички лица, посещаващи сградата на Съдебна палата - Разлог задължително се проверяват при влизане за наличие в тях на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или лесно запалими вещества. За извършване на проверките може да се използват технически средства.

гл.І, т.10. В съдебната палата не се допускат:

лица, носещи предмети и вещества от описаните в т.9 и т.11;

лица с неугледен външен вид;

лица във видимо нетрезво състояние;

лица с видими психически увреждания;

лица, водещи животни;

малолетни /лица под 14 год./ без придружител.

гл.І, т.11. В сградата не се допускат граждани, носещи обемисти багажи.

гл.І, т.13. Не се допускат в сградата на съдебната палата лица, които не могат да удостоверят самоличността си. Самоличността се установява:

за адвокати – с валидна адвокатска карта по образец;

за участници в съдебния процес – с лична карта и призовка;

за останалите участници – с лична карта.

2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР