Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 С Л У Ж Б И    Регистратура  
 РЕГИСТРАТУРА

Служба "Регистратура":

      *  Приема и регистрира входящата кореспонденция;
      *  Експедира изходящата кореспонденция;
      *  Осигурява информация за получената и изпратена кореспонденция;
      *  Води разносна книга;
      *  Разпределя и направлява постъпилата поща;
      *  Изпълнява и други задължения, свързани с административното обслужване, възложени председателя на съда и съдебния администратор;


1. В регистратурата се водят входящ  и изходящ дневник и разносна книга на електронен или хартиен носител.
1.1. В съдилищата, където се води електронен регистър председателят на съда издава писмена заповед, в която определя кои деловодни книги се разпечатват на хартиен носител и в каква периодичност.
2. Във входящия дневник се описват всички документи, постъпващи в съда.
2.1. Входящия дневник съдържа следната информация:
      -  Входящ номер;
      -  Дата и час на постъпване;
      -  Описание на постъпилите книжа;
      -  Подател;
      -  Направление на книжата.

3. В изходящия дневник се описват всички изходящи от съда документи и дела.
3.1. Изходящият дневник съдържа следната информация:
      -  Изходящ номер;
      -  Дата;
      -  Описание на изпращания документ;
      -  Адресат;
      -  Начин на изпращане(чрез пощенски оператор, куриер, електронна поща и др.).

4. От изходящите документи се оставят преписи, които се съхраняват към съответните съдебни дела или папки. На преписите се отбелязват имената на лицата, подписали съответния документ, и номера, под който са изведени.
5. Изходящите книжа се подписват от служителя, който ги е изготвил, и от председателя на съда или опълномощен от него служител.
6. Отбелязванията във входящия и изходящия дневник се номерират последователно.
6.1. Когато в дневниците е направена корекция, тя се отбелязва с бележка. Ако дневниците се водят на електронен носител, той трябва да е разработен по такъв начин, че нито едно регистриране да не може да бъде изтрито и всяко следващо изменение или поправка във вписване да може да бъде видяно.
6.2.  На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязва регистрационния т номер и датата на вписване и се  полагат подписа и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представеното копие.
7. Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони.
7.1. При обработване на постъпили по пощата книжа се запазва пликът. Върху първата страница на постъпилите книжа се записва номерът на обратната разписка или датата на пощенското клеймо с означение, че са получени по пощата.
8. Разносната книга съдържа информация за движението на документи между съда, прокуратурата и пощенските служби.
8.1. Разносната книга съдържа:
      -  Изходящ номер на документа;
      -  Кому се връчва;
      -  Дата на връчване;
      -  Подпис на приемащото длъжностно лице;

8.2. Разносната книга се води за календарна година.
9. Книжата отнасящи се до висящи дела, се предават незабавно от служба "Регистратура" в деловодството.
10. Книжата, по които се образуват дела, се предават най-късно на следващия ден от постъпването им на председателя на съда или на определени от него съдии, които образуват делото, ако са на лице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик по него съобразно принципа на случайния избор.
10.1. Разпорежданията на съдията докладчик за оставяне без движение на нередовни книжа се изпълняват от служба "Деловодство",  а материалите се съхраняват в отделна папка.
10.2. Съдията докладчик може да бъде заменен само при отвод или отсъствие при спазване на принципа на случайния избор.
11. След образуване на делото председателят на съда или посочените о него съдии предават делото в деловодството.

тел. за контакти: 0747 80182, вътр.100


Образци на бланки и формуляри осигурявани на Регистратура.2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР