Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 С Л У Ж Б И    Съдебен изпълнител  
 Държавен съдебен изпълнител

      Държавният съдебен изпълнител провежда публични продажби на недвижимо и движимо имущество.

Държавен съдебен изпълнител за Районен съд Разлог:

             Даниела Владиславова Дуреваза контакти: 0747 80184, вътр.205

 Съдебен деловодител - компютърна обработка на данни - 0747 80184, вътр.103


Информация за предстоящите търгове, обявени от Държавния съдебен изпълнител, може да видите тук, или да получите от Регистратурата на съда.
Считано от 01.01.2020 г. държавната такса за справка от регистъра на БНБ по електронен път, която се заплаща от взискателя по сметка на ДСИ се променя от 0,90 лв. на 1,20 лв.
За извършване на справка на хартиен носител в срок до 7 работни дни, таксата е 3,60 лв. платима по сметка на БНБ (IBAN: BG 40 BNBG 9661 1000 0661 23, BIC: BNBGBSD)


Образци на бланки и формуляри осигурявани от Съдебно-изпълнителна служба, може да намерите тук.

 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР