Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2018 г.
февруари 2018 г.
март 2018 г.
април 2018 г.
май 2018 г.
юни 2018 г.
юли 2018 г.
август 2018 г.
септември 2018 г.
октомври 2018 г.
ноември 2018 г.
декември 2018 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 Контакти    Банкови сметки  
 


за Районен съд - Разлог...

Банкова сметка за внасяне на държавни такси:
АД „Централна кооперативна банка” – клон Благоевград,
IBAN: BG67 CECB 9790 31E5 6177 00
BIC: CECBBGSF

 
Банкова сметка за депозити (включително за вещи лица, особени представители и др.), глоби, гаранции, всички държавни такси по изпълнителни дела, както и суми за изплащане на задължения по изпълнителни дела на Държавния съдия-изпълнител:
АД „Централна кооперативна банка” – клон Благоевград,
IBAN: BG74 CECB 9790 33E5 6177 00
BIC: CECBBGSF


за Националната агенция за приходите...

Банкови сметки на ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД, офис БЛАГОЕВГРАД, валидни от 01.11.2016 г.

Банка: - "ИНВЕСТБАНК" АД.
Сметка за приходите на централния бюджет:  BG47IORT80488187372400  
Сметка за социалноосигурителните фондове към НОИ:  BG29IORT80488587372400  
Сметка за приходите за НЗОК":  BG73IORT80488687372400  
Сметка за осиг. вноски и наказателни лихви за ДЗПО:  BG64IORT80488887372400  
Сметка за принудително събиране на публични вземания:  BG69IORT80483387372400за Агенция по вписванията...

Банка: - ТБ "ТОКУДА БАНК" АД.
Сметка за "ИМОТЕН РЕГИСТЪР": BG21 CREX 9260 3114 5487 01 - транзитна сметка.
Сметка за "ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР": BG36 CREX 9260 3114 5494 01 - транзитна сметка.
Сметка за "Регистър БУЛСТАТ и РИОС": BG52 CREX 9260 3114 5495 01 - транзитна сметка.
Депозити за вещи лица, съгласно чл.72, ал.2 от ТЗ, Гаранции за участие и изпълнение на договори по ЗОП: BG39 CREX 9260 3314 5487 00
2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР