Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 НАЧАЛО    За нас  
 За нас


    Обща информация                                                                                                   .

     Съдилищата осигуряват правораздаването в Република България.
     Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
     Съдебната власт е независима, като при осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
     Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
     Съдилищата в Република България осигуряват правораздаване чрез равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
     Производството по делата осигурява установяването на истината, а разглеждането им във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.
     При постановяване на своите актове, съдиите се основават на закона и на събраните по делото доказателства.


    Районен съд Разлог                                                                                                . 

       Разложкият районен съд съществува от 1913 г., когато Тутраканския съд бива преместен в гр. Мехомия, поради преминаването на Добруджа в Румъния. Помещавал се е в различни сгради: първоначално в сегашната сграда на СПТУ по Автотранспорт гр. Разлог - в центъра на града, след това в Дункини, в Максимови, в Захови, в сградата на ОКС гр. Разлог, а от 16.04.1999 г. е в бившата сграда на АПК.

     Районен съд Разлог е едно от 5-те основни първоинстанционни районни съдилища в Благоевградски съдебен район. Той обслужва общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Подсъден е на Благоевградски окръжен съд.

     В Районен съд Разлог са обособени като самостоятелни Съдебно-изпълнителна служба и Бюро съдимост. В сградата на съда се помещава и Служба по вписванията към Агенция по вписванията.

     Във връзка с подобряване възможностите за комуникация, може да отправяте Вашите мнения, предложения, оплаквания или въпроси, свързани с работата на Районен съд Разлог, чрез и-мейла на съда rs_razlog@abv.bg.

     Стремежа ни е чрез непрекъснато обновяване на информацията да сме полезни на всички физически и юридически лица, да улесним достъпа на информация по отношение на дейността на районния съд. В процеса на работа продължаваме да разширяваме функционалността на сайта и да добавяме повече съдържание, с цел по-навременно и по-добре да удовлетворим вашите потребностите от важна и редовно актуализирана информация свързана с дейността на съда.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
  • Страните по делата, техните представители и адвокатите осъществяват правото си на достъп до информацията в производствата по реда на процесуалните закони.
  • Адвокатите осъществяват правото си на достъп до информация по делата съгласно чл.31 от Закона за адвокатурата.
  • Съдебните служители не дават правни съвети.
  • Юридическа помощ оказват адвокатите.
  • Съдиите не приемат граждани и не дават консултации.


2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР