Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
За нас
Организационна структура
ИНФОРМАЦИЯ за СЪДА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
СЪДИИ
ЗАЩИТА на ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАВНА ПОМОЩ
ПРАВИЛА за ПОВЕДЕНИЕ
Често задавани въпроси
Новини І Съобщения І Обяви І
Новини
Съобщения
Обяви
СЪДЕБНИ СПРАВКИ
НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
Дела с обществен интерес
СЪДЕБНИ АКТОВЕ
АКТОВЕ по ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
януари 2020 г.
АКТОВЕ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
януари 2019 г.
С Л У Ж Б И
Бюро съдимост
Регистратура
Деловодство
Съдебни секретари
Съдебен изпълнител
Връчване на призовки
Архив
Служба Пробация
Служба по вписвания
Контакти
Банкови сметки
ТАРИФА Държавни такси
БЛАНКИ, ФОРМУЛЯРИ
Съдебен указател
Годишни Доклади
Декларации по ЗПКОНПИ
 СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 Съдебни актове

      В изпълнение на чл.64 от Закона за съдебната власт /обнарован в ДВ. бр.64 от 07.08.2007г./ публикация на актовете от съдилищата се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.


Вътрешните правила за публикуване на съдебните актове, можете да видите тук
Важно!
Съдебните актове се публикуват информативно и не могат да послужат като официални документи, заверени или незаверени преписи или копия!

-------------------------------------------------
Информация за постановените и влезли в сила съдебни актове можете да получите и от
Централния уеб базиран интерфейс (портал) за постановени съдебни актове (ЦУБИПСА).


Информация за пълния № на дело

     Съгласно ПРАВИЛНИКА за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища, пълният номер на дадено дело се състои от следните последователно обозначени части:

   Дело № 20121240100038

    - 2012 - година на образуване на делото;
    - 124 - единния информационен код на съда (за РС-Разлог - 124);
    - 01 - номер, обозначаващ характера на делото, както следва:
       = 01 - първоинстанционни граждански дела, 
       = 02 - първоинстанционни наказателни дела, 
       = 03 - нотариални дела, 
       = 04 - изпълнителни дела, 
       = 05 - второинстанционни граждански дела, 
       = 06 - второинстанционни наказателни дела, 
       = 07 - административни дела, 
       = 08 - фирмени дела;
    - 00038 - петцифрен пореден номер на делото.

От примера по-горе за краткост: Делото е гражданско №38 от 2012 г. по описа на РС-Разлог


 2760 гр.Разлог, ул."Иларион Макариополски"23, тел.:0747 80181-184, факс:0747 80181, E-mail: rs_razlog@abv.bg, razlog-rs@justice.bg  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР